مداحی در خواب و تعبیر خواب مداحی به صورت کامل و دقیق

تعبیر خواب مداحی، تعبیر ستایش زیبایی در خواب برای زن، نماد مداحی لباس در خواب، مداحی مدیر در خواب و سایر نمادها را بخوانید.

مداحی در خواب و تعبیر خواب مداحی به صورت کامل و دقیق

دیدن ستایش در خواب نماد سپاس و ستایش و سپاس است و هرکس در خواب تعریف و تمجید بشنود به خاطر اعمال نیک خود از دیگران تمجید و ستایش خواهد شد.در نیت صاحب خواب از مصالحه و خداوند اعلم در این مطلب می خوانید. تعبیر دیدن حمد در خواب ابن سیرین و تعبیر دیدن مداحی در خواب از من می شناسم، خواب مداحی زن و نماد مداحی شوهر از همسرش در خواب، تعبیر خواب مداحی لباس و معنی ستایش زیبایی در خواب برای زنان مجرد، متاهل و مطلقه و سایر نمادهای ستایش در خواب.

 • ابن سیرین دیدن حمد در خواب را رضایت و ستایش نعمت بیان کرده استدیدن مدح دیگران برای بیننده در خواب، بیانگر ستایش عمل یا امری است، و هر کس در خواب ستایش او را بشنود در میان مردم شهرت دارد و هر که در خواب ستایش بسیار بشنود. در زندگی خود ثمربخشی و خیر بسیار می یابد، اما کسی که در خواب ببیند از دیگران تمجید می کند به او نزدیک می شود یا از کاری که انجام می دهد سپاسگزاری می کند.
 • لذت شنیدن مداحی در خواب، بیانگر افتخار به حسن شهرت است و هر که ببیند از شنیدن مداحی در خواب شرمنده می شود، دلیل بر حسن اخلاق و حیا و حسن نیت و احساس غرور در شنیدن مداحی است. در خواب دلالت بر وسعت رزق و فراوانی مال است.تکبر و فخرفروشی در مقابل دیگران.
 • گفته شد حمد و ثنا در خواب، بیانگر به دست آوردن ثواب بزرگ برای نیکی کردن در میان مردم است، مدح زیبا در خواب، دلیل بر رهایی از گرفتاری و ناراحتی است و ستایش بسیار در خواب، بیانگر تسبیح و تسبیح است، و هر که ببیند او مجبور است در خواب کسی را تمجید کند، این نشان دهنده ضعف در قدرت اوست.
 • ستایش زن در خواب، بیانگر کسب روزی و مال حلال است و مدح زن از مرد در خواب، فراوانی در دنیا و فزونی است.
 • دیدن تعریف و تمجید از پدر در خواب بیانگر موفقیت در همه کارهاست و هر کس در خواب گفت مادرم را در حال تعارف دیدم دلیل بر موفقیت و رضایت والدین است و شنیدن مداحی از همسایه ها در خواب بیانگر احترام به حریم خصوصی است. و حرمت های دیگران و تجاوز نکردن به دیگران، و هر که در خواب از دوستانش تعریف و تمجید شنید، دلالت بر اخلاص و وفاداری او به دیگران دارد و خدا داناتر است.
 • مترجمان بزرگ رویاها می گویند دیدن کسی که می شناسید در خواب از شما تعریف می کند، بیانگر آن است که از او خیر، منفعت و نفع خواهید برد. ممکن است دلالت بر تحکیم رابطه با او و نزدیک شدن به او داشته باشد و هر که بشنود کسی که می شناسد در میان مردم او را ستایش کند و در خواب او را ستایش کند، با کمک این شخص به مقام برجسته ای می رسد و در خواب ستایش شنیدن است. در زیبایی چهره از انسان نشان دهنده علاقه او به بیننده است.
 • دیدن فردی که می‌شناسید در خواب زیبایی شما را ستایش می‌کند، نشان‌دهنده کمک او برای رهایی از ناراحتی است، در حالی که شنیدن فرد مشهوری که شما را به خاطر اخلاق شما در خواب تعریف می‌کند، نشان‌دهنده نصیحت و راهنمایی او برای شما در راه درست است.
 • خجالتی بودن به هنگام شنیدن مداحی در خواب، بیانگر فواید فراوانی است که بیننده خواب از او دریافت می کند و هر کس در خواب مداحی معروفی را اجابت کند، رجعت می کند و دیدن مجهول. کسی که در خواب شما را ستایش کند، بیانگر حسن شهرت در میان مردم است و خداوند دانا است.
 • اگر در خواب ببینید زنی از شما تعریف و تمجید می کند، دلیل بر رزق و نعمت فراوان است و ممکن است بیانگر فرار از وسوسه باشد و دیدن زن معروفی که در خواب از شما تعریف می کند، بیانگر عشق و علاقه او به شما است. و چه بسا درخواستی از او که داری و اگر در خواب ببینی که زن ناشناس از تو تعریف می کند، نشان دهنده ی آسایش و فراخی نزدیک است. شنيدن مدح و ستايش زن از نزد خويشاوندان بيانگر حقيقت گرفتن از ارث است.
 • هر کس در خواب ببیند زنی را که دوست دارد از او تعریف می کند، نشان دهنده ارتباط با او پس از تلاش برای نزدیک شدن به او است.دیدن زنی که در خواب از مردی تعریف می کند، بیانگر تلاش او برای افزایش رزق و روزی و درآمد اوست و خداوند اعلم.
 • هر کس در خواب زنی را ببیند که اخلاق خود را ستایش می کند، بیانگر فقاهت در دین و دوری از گناهان است و دیدن زنی که در خواب از اعمال شما تعریف می کند، بیانگر بهره مندی از علم یا کار است.
 • دیدن زنی که در خواب از لباس شما تعریف می کند، بیانگر افزایش عزت و اعتبار است و اگر دختری در خواب ببیند که پیرزنی از او تعریف می کند، بیانگر کسب خرد و دانش است.
 • خواب دیدن شوهری که از همسرش تمجید می کند، بیانگر رابطه خوب و خیرخواهی اوست ممکن است دلالت بر عشق و محبت بین آنها داشته باشد و دیدن شوهری که در خواب از زیبایی همسرش تعریف می کند، بیانگر آن است که با علم یا پول به او منفعت می رساند.
 • ديدن شوهر در حال تمجيد از توجه همسرش در خواب، بيانگر درستي و اطاعت همسرش از او است، در حالي كه ديدن شوهر در حال تمجيد از آشپزي همسرش در خواب، بيانگر آن است كه زندگي راحت و آسوده اي را براي او فراهم خواهد كرد.
 • دیدن تعریف و تمجید شوهر از همسرش و بوسیدن سر او در خواب، بیانگر ستایش برای برآورده شدن حاجات اوست و دیدن مدح و ستایش شوهر از همسرش و بوسیدن دست او در خواب، بیانگر قدردانی او از سایر کارهایش است.
 • هر کس در خواب از شوهرش بشنود که از کار او در خانه تعریف می کند، این نشان دهنده کمک او به او یا آوردن کسی است که به او کمک کند.
 • دیدن شخصی که در خواب از شخص دیگری تمجید می کند، بیانگر ایجاد روابط اجتماعی جدید است که برای بیننده خواب سودمند خواهد بود.دیدن شخص معروف در حال تعریف و تمجید از شخص دیگری در خواب بیانگر دریافت خبری از اوست.
 • شنیدن تعریف و تمجید غریبه از یکی از خویشاوندان در خواب، بیانگر آن است که او به مقامی عالی دست خواهد یافت، دیدن فردی که در خواب از فردی که می شناسید تعریف می کند، بیانگر این است که او در کاری از او بهره مند خواهد شد.
 • دیدن مرده ای که در خواب از زنده یاد می کند، بیانگر حسن نیت و اطاعت او است و مدح مرده در خواب، بیانگر استحقاق او پس از مرگ است.
 • ديدن غريبه در حال تعريف پدر در خواب، حكايت از به دست آوردن خير و بركت و رزق و روزي دارد و هر كس در خواب از مردي غريب بشنود كه از پدر مدح مي‌كند، بيانگر آن است كه از او كمك مي‌گيرد.
 • دیدن پدری که در خواب از پسرش تعریف می کند، نشان دهنده حمایت و قوت اوست، و مدح مادر از دختر در خواب، بیانگر غرور و افتخار به نسب است و خداوند متعال و دانا است.
 • ستایش لباس در خواب بیانگر مقام و منزلت بلندی برای بیننده خواب است ممکن است بیانگر یک زندگی مجلل و رضایت بخش باشد و دیدن کسی که می شناسید در خواب لباس شما را می ستاید، بیانگر این است که حریم خصوصی و اسرار شما را حفظ خواهد کرد، اما دیدن مرد غریبه ای که در خواب لباس شما را تعریف می کند، بیانگر این است که شما به محافظت خواهید رسید. تندرستی و خواب دیدن اقوام که لباس شما را می ستایند در خواب بیانگر عزت و شرافت است.
 • هر که در خواب ببیند که لباس دیگران را مدح می کند، بیانگر تنگی حال اوست و هر که ببیند در خواب لباس دوستش را مدح می کند، دلیل بر حسادت اوست، ولی دیدن مدح خواهرش. لباس در خواب نشان دهنده مشارکت آنها در همه امور است.
 • تعریف و ستایش شوهر از لباس زنش در خواب، بیانگر حفظ و صیانت از او و دادن حقوق اوست، دیدن کسی که در خواب لباس دیگری را مدح می کند، بیانگر فرار از رسوایی است و خداوند دانا است.
 • تعبیر او از دیدن لباس در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رؤیایی در مورد تمجید از زیبایی، بیانگر فواید و مواهب استو دیدن ستایش جمال مرد در خواب، بیانگر آن است که به مقصود رسیده است و اگر ببیند که در خواب از زنی که به زیبایی مشهور است مدح می کند، منفعتی می گیرد که کم خسته است. در خواب به معنای رهایی از اضطراب و پریشانی است.
 • و خواب دیدن مردمی که جمال تو را می ستایند، بیانگر افزایش مقام و منزلت توست، و هر که در خواب از معشوقه خود بشنود که زیبایی تو را ستوده است، خبر خوشی از او خواهد شنید و خداوند اعلم.
 • ستایش زیبایی مو در خواب، بیانگر آن است که بیننده پول و روزی پر برکتی به دست می آورد، ستایش زیبایی چشم در خواب، بیانگر طرفداری از حق و ایستادن در برابر باطل و دیدن ستایش برای جمال است. بدن در خواب بیانگر خوش اخلاقی و اخلاق بیننده است.
 • تعبیر ستایش زیبایی صورت در خواب

  ستایش زیبایی صورت در خواب برای زن مجرد، بیانگر حضور شخصی است که در مورد نامزدی خود فکر می کند، اگر مداحی از پیرزنی باشد یا جوان مجرد، و هر که ببیند با زیبایی صورت معاشقه می کند. دختری را می شناسد و در خواب از او تعریف می کند، سپس وارد کاری می شود که دوستش دارد و انشاءالله در آن موفق می شود و اگر در خواب او مداحی می شود، دلالت بر قرب و محبت دارد و شاید. از ستوده چیزی طلب می کند و خداوند متعال داناتر است.

  تعبیر ستایش زیبایی چشم در خواب

  ستایش زیبایی چشم در خواب بیانگر لطف و عنایت به مردم و قدرت نفوذی است که صاحب خواب در آنها کسب می کند، دیدن تمجید از زیبایی چشم برای افراد مجرد در خواب نماد خواستگاری و نزدیکی و محبت است و اگر ببیند غریبه ای که در خواب زیبایی چشمانش را می ستاید، این ممکن است نماد روابط موفق در زندگی او باشد. به تعبیر خوب، و اما ستایش زیبایی چشم زن ناشناس در خواب، دلالت بر آسایش و ثبات در امور دنیا دارد و خداوند متعال داناتر است.

 • خواب تمجید از مدیر بیانگر رسیدن به اهداف مورد نظر استو دیدن مدح مدیر کار در خواب ممکن است بیانگر کسب ثواب مالی و ترفیعات عالی باشد، دیدن مدح مدیر مدرسه در خواب بیانگر تحصیل و دانش است، در حالی که در خواب مداحی مدیر سابق را شنیده اید. نشان دهنده قدردانی از دستاوردها است.
 • دیدن مداحی مدیر در خواب بیانگر چاپلوسی صاحب اختیار بر حسب علاقه و دیدن مدح مدیر در غیاب او در خواب بیانگر بازگشت لطف است.
 • دیدن تعریف و تمجید کارگردان از ترس او در خواب، بیانگر نیاز و نیاز است، اما دیدن تمجید کارگردان از اعمال نیک او در خواب، بیانگر صداقت، توکل و شهادت به حق است و خداوند اعلم.
 • دیدن مداحی در خواب برای زن مجرد، بیانگر ثبات زندگی و رضایت او از او و سپاسگزاری از خداوند متعال برای اوست.و اگر دختر مجردى در خواب کسى را ببیند که مى‏شناسد و در نزد مردم از او تعریف مى‏کند، نشانگر محبت و نزدیکى او به او یا ذکر حسنات او در میان مردم است.
 • شنیدن تعریف و تمجید از لباس در خواب برای مجردها بیانگر این است که او ژاکت را دریافت خواهد کرد و خواب تعارف از زیبایی چهره برای مجردها ممکن است بیانگر رابطه نزدیک یا شهرت خوبی باشد که در بین مردم منتشر می شود و وقتی دختری مجرد او را می بیند. عاشقی که در خواب زیبایی چهره خود را ستایش می کند، این نشان دهنده ازدواج نزدیک او با او است.
 • دیدن زنی معروف در خواب برای زن مجرد که از شما تعریف می کند، بیانگر آن است که از شما منفعتی خواهد گرفت و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که از مدیر خود تعریف می کند، به هدفی می رسد که بوده است. تلاش برای
 • دیدن تعریف و تمجید پدر از مادر در خواب برای دختر مجرد، بیانگر این است که او وارد کاری می شود که می تواند آن را به خوبی انجام دهد و به خوبی از عهده آن برآید، اگر دختر مجرد در خواب ببیند که شخصی در حال تعریف و تمجید از دیگری است، بیانگر کسب منافع و مواهب است. و خدا داناتر است.
 • مترجمان خواب می گویند دیدن تمجید در خواب برای زن متاهل نشان دهنده خوشبختی او در زندگی زناشویی استدیدن شوهری که در خواب از شما تعریف می کند، بیانگر رابطه خوب شما و انجام کامل کارتان است.
 • دیدن تعارف لباس شوهر در خواب برای زن، بیانگر حفظ و حراست اوست و وقتی زن در خواب شوهرش را در حال ستایش از زیبایی او می‌بیند، بیانگر عشق زیاد او به اوست.
 • دیدن مادر شوهر که در خواب از شما تعریف و تمجید می کند، بیانگر تأیید والدین است و اگر زن متاهلی در خواب ببیند که در محل کار از مدیر خود تعریف می کند، مقام خود را بالا می برد.
 • حسادت وقتی شوهری که در خواب برای زن شوهردار از همسرش تعریف می کند، بیانگر نیاز او به توجه شوهر است و دیدن شوهری که در خواب از دیگری تعریف می کند، بیانگر تلاش او برای کسب منفعت از اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن مداحی در خواب برای زن مطلقه بیانگر تغییر و بهبود شرایط اوستشنیدن تعریف و تمجید از خانواده در خواب برای زن مطلقه، نشان دهنده ایستادن آنها در کنار اوست و اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند شخصی از لباس او تعریف می کند، نشان دهنده تحسین او از اوست.
 • شنیدن تعریف و تمجید از زن مطلقه در خواب، بیانگر آن است که او را به یاد نیکی می اندازد و وقتی زن می بیند که شوهرش در خواب از زیبایی او تعریف می کند، بیانگر اشتیاق و تمایل او به بازگشت به سوی او و شنیدن مداحی زن مطلقه از دیگری است. زن در خواب نشان دهنده ازدواج مجدد اوست.
 • اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که موظف است در محل کار از مدیر خود تعریف کند، بیانگر نیاز و فقر اوست، دیدن زن معروفی که در خواب برای زن مطلقه از شما تعریف می کند، بیانگر آن است که دامادی از او خواستگاری می کند.
 • دیدن حمد و ثنای زن باردار در خواب، بیانگر سپاس مستمر او از خداوند به خاطر آنچه به او ارزانی داشته است.تعريف زيبايي لباس در خواب براي زن باردار، بيانگر خروج او از مشكل سلامتي است و شنيدن تعريف زن معروف در خواب براي زن باردار، بيانگر حسن شهرت و ديدن شوهر است. ستایش در خواب برای یک زن باردار نشان دهنده عشق زیاد او به او است.
 • خواب ستایش زیبایی زن حامله، بیانگر تولد فرزند دختر است و وقتی زن حامله می بیند که در خواب از ستایش زیبایی خود خوشحال می شود، بیانگر این است که مژده ای شنیده است.
 • شنیدن تعریف و تمجید یکی از خویشاوندان از خویشاوند در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که از آنان کمک خواهد گرفت و اگر زن حامله ای در خواب ببیند که شوهرش از کار او تعریف و تمجید می کند، نشان دهنده شرکت او در کار او از ترس آن است. جنین، و خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «اشارات فی عالم الفاظ»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا