تعبیر دیدن برق در خواب و برق گرفتگی در خواب

تعبیر دیدن برق در خواب و برق گرفتگی در خواب

تمام تعابیر برق در خواب ، جریان برق ، جرقه برق در خواب ، معنی برق گرفتگی در خواب و سایر علائم را بخوانید.

تعبیر دیدن برق در خواب و برق گرفتگی در خواب

دیدن برق در خواب اگر برای روشنایی، گرمایش یا چیز مفیدی استفاده شود، بیانگر موفقیت و دستیابی به جاه طلبی ها و اهداف است.رویای برق برحسب حال بیننده و جزئیات رویا عقب می ماند.

 • ابن سیرین دیدن نور در خواب را با علم و راهنمایی و منشأ نور در خواب را با استاد و راهنما توضیح داده است، پس گفته شد دیدن برق در خواب، بیانگر موفقیت و خودسازی و رسیدن به مطلوب است. مضر نیست و دیدن تمدید یا تعمیر برق در خانه در خواب بیانگر استواری کارها و اصلاح شرایط است و در خواب خرابی برق خانه بیانگر بروز مشکل و عدم وجود آن است. یک راهنما، و شوک الکتریکی در خواب نماد یک رویداد یا تغییر ناگهانی است که ممکن است خوب یا بد باشد، بسته به زمینه دید و آسیبی که متوجه بیننده می شود.
 • روشن کردن برق در خواب به معنای بلندی و بلندی و همچنین استفاده مفید از برق در خواب است، مانند گرمایش، روشنایی و غیره، خواب بیننده موانع و موانع است. غلبه بر موانع و مشکلات در تلاش و بازگرداندن مسیر.
 • گوستاو میلر می گوید: «دیدن برق گرفتگی در خواب بیانگر تغییر ناگهانی ناخوشایند در بیننده است و شما دشمنان خود را شکست خواهید داد.
 • تعبیرگران خواب معاصر می گویند دیدن سیم های برق آشکار در خواب بیانگر آسیب و شر پنهان است و شاید نشان دهنده راه ها و تلاش های دشوار باشد و اتصال آن نشان دهنده بازیابی ارتباط یا حل مشکلات است.
 • هر کس در خواب سیم های برق در هم پیچیده را ببیند، بیانگر مواجهه با مشکلات و گرفتاری ها است و بازکردن سیم های برق در هم تنیده در خواب، بیانگر وارد شدن به دعوای خطرناک است.
 • وصل سیم برق در خواب بیانگر خطراتی است که بیننده برای رسیدن به مقاصد خود متحمل می شود و ترس از سیم برق در خواب نماد امنیت از شر و آسیب است و دیدن سوختن سیم برق در خواب بیانگر رویارویی با دشمنان است. هنگام تعمیر سیم های برق در خواب بیانگر رهایی بیننده از آنچه مانع تلاش او می شود و نجات او از خطر است.
 • خواب سیم برق سفید نشان دهنده راه درستی است که بیننده خواب با وجود مشکلاتی که دارد طی می کند، دیدن سیم برق سیاه در خواب بیانگر این است که بیننده خواب دچار بدبختی می شود و سیم های قرمز برق در خواب نمادی از خطرات فراوان است که بیننده در حال گرفتن است، در حالی که سیم های آبی در خواب نشان دهنده ماندن در منطقه امن است.
 • دیدن برق گرفتگی در خواب، بیانگر بیداری پس از غفلت و شاید هدایت پس از گمراهی است، و هر کس بگوید برق گرفتم و در خواب نمردم، بیانگر این است که از ناراحتی و شاید توبه نجات یافته است. در مورد رؤیای مرگ بر اثر برق گرفتگی، بیننده خواب به خاطر گناه کبیره ای که مرتکب می شود، توبیخ و مجازات می شود.
 • برق گرفتگی در سر در خواب بیانگر بازگشت بیننده به هوش است و دیدن برق گرفتگی در دست در خواب بیانگر ترک گناه و گناه است.
 • و برق گرفتگی قلب در خواب نشان دهنده شادی پس از غم است و هر که بگوید در خواب شدید برق گرفتم از مصیبت بیرون می آید.
 • دیدن برق گرفتگی در خواب بیانگر صداقت او پس از انحراف است و اما نجات کسی از برق گرفتگی در خواب دلیل بر هدایت دیگران است و خداوند دانا است.
 • اگر در خواب دیدید که شخصی دچار برق گرفتگی شده است، در این صورت، با توجه به جزئیات رویا، ضربه ای به او وارد می شود که ممکن است مثبت یا منفی باشد .
 • دیدن برق گرفتگی برادر در خواب، بیانگر راهنمایی و تلاش برای راهنمایی و نصیحت اوست و اگر در خواب دیدید که همسرتان دچار برق گرفتگی شده است، به شرطی که در معرض آسیب قرار نگیرد، بیانگر خوب بودن حال اوست.
 • دیدن برق گرفتگی یکی از خویشاوندان در خواب بیانگر بازگشت پیوندهای خویشاوندی پس از غیبت است و دیدن برق گرفتگی یکی از مخالفان در خواب بیانگر صلح و بخشش است.
 • نجات شخصی از برق در خواب بیانگر حمایت و پشتیبانی در شرایط سخت و ناگهانی است . دیدن نجات شخصی از برق گرفتگی در خواب ممکن است نمادی از نجات او از چیزی باشد که به او چسبیده و پشت سر او راه رفته در حالی که برای او مضر است. خبر برای کسی که او را نمی شناسد و باید در گزارش اخبار بد خوب باشد.
 • تعبیران خواب معاصر ادامه دادند که خواب نجات انسان از برق در خواب، نمادی از نجات او از آنچه به آن معتاد است یا عادت کردن به آن از عادات بد و شاید آگاه کردن، نصیحت و راهنمایی او به راه راست است. زندگی او تغییر کرد و خدا بهتر می داند.
 • و اما نجات پسر از برق در خواب، بیانگر مداخله در لحظات حساس برای نجات او از آسیب و همچنین نجات برادر، پدر، زن و شوهر از برق گرفتگی در خواب است، عالی است و شاید بیننده یک دلیلی برای نجات همسایه اش از رسوایی
 • دیدن الماس برقی در خواب، بیانگر دشمنی و خصومت است، و هر کس در خواب ببیند که مدار الکتریکی بدون ضرر اتفاق می افتد، از شر و دشمنی می گریزد و آسیب الماس برقی در خواب، بیانگر جنگ و نزاع و برق است. الماس های ساخته شده در خواب نمادی از فتنه است.
 • شعله ور شدن آتش در اثر مدار الکتریکی در خواب بیانگر تلفات و بلایا و خسارت ناشی از فتنه است.
 • ترس از وقوع مدار الکتریکی در خواب بیانگر توبه پس از گناه و وقوع چیزی است که بیننده خواب را به محاسبه مجدد وادار می کند، در حالی که فرار در هنگام اتصال کوتاه در خواب نشان دهنده نجات از آسیب است.
 • رویای اتصال کوتاه برق در خانه، بیانگر بروز اختلاف و نزاع بین خانواده آن است و هرکس در خواب ببیند که هنگام تماس برق در خانه آسیب دیده است، این فراق و مهجوریت است.
 • دیدن تماس برق با آب در خانه در خواب بیانگر اضطراب و اندوه شدیدی است که گریبان اهل آن خانه را می گیرد، برقکار کولر خانه در خواب بیانگر پریشانی زندگی است و خداوند اعلم.

تعبیر دیدن خانه در خواب را اینجا بخوانید.

 • در خواب جرقه برق نسبت به اسم آن بیانگر شر است و ممکن است بیانگر بروز اختلاف و نزاع باشد و دیدن جرقه در اثر مدار برق در خواب بیانگر وسوسه و دشمنی است و هر که در خانه خود ببیند. جرقه برق در خواب، جدایی بین اعضای آن یا نزاع بین آنهاست.
 • دیدن جرقه برق در هنگام دست زدن به چیزی در خواب، بیانگر شنیدن سرزنش و سرزنش است، در حالی که شعله ور شدن آتش در اثر جرقه برق در خواب، بیانگر افتادن در وسوسه است.
 • خواب بیرون آمدن جرقه برق از دوشاخه، بیانگر از بین رفتن رزق و روزی است و هر که در خواب جرقه ای بر تیر برق ببیند، بیانگر از دست دادن کمک و حمایت است.
 • خواب دیدن جرقه هنگام روشن شدن وسایل برقی بیانگر عذابی است که بر بیننده خواب می آید، دیدن دود در هنگام وقوع جرقه برق بیانگر وقوع امر بزرگی است و خداوند اعلم.
 • خواب برق سوزی بیانگر بدعتی است که بیننده خواب به آن وارد می شود و یا نشان می دهد حاکمی ظالم است که به آن پناه می برد و هر که در خواب در معرض برق سوختگی قرار گیرد بلا و نگرانی گرفتار آن می شود.
 • دیدن برق سوزی در منزل در خواب بیانگر جدایی و از دست دادن عزیزان است و دیدن برق سوزی در محل کار در خواب بیانگر ترک این شغل است.
 • سوختن برق در جای نامعلوم در خواب بیانگر گناهان و نافرمانی های بسیار است و اما دیدن برق در جای معلوم در خواب، بیانگر بلایی است که گریبان مردم آن محل را می گیرد.
 • خواب آمدن آتش نشانان برای خاموش کردن آتش در برق نشان دهنده کمک گرفتن برای فرار از آسیب است.

تعبیر دیدن آتش سوزی در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن بخوانید.

 • خواب برق و آب به معنى علم و حيات خوب و بارورى است به شرطى كه به بيننده ضررى نرساند و اما ديدن عيب بين آب و برق در خواب بيانگر وقوع بلاى بزرگ است ديدن آب برق گرفته. در خواب بیانگر این است که خواب بیننده در معرض خطراتی قرار می گیرد و به کارهای بد یا حرام می پردازد.
 • دیدن قبوض برق و آب در خواب بیانگر مالیات و مطالبات مالی است.
 • قطع شدن برق و آب با هم در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب در غم و اندوه می افتد، و اما دیدن برگشت برق و آب پس از قطع شدن در خواب، بیانگر باروری و شادی پس از غم است.
 • خواب زیاد آب و برق، بیانگر نعمت و فیض فراوان است.

راه حل آن تعبیر دیدن آب در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن قطع شدن برق در خواب بیانگر از بین رفتن آرزوها و امیدها است و هر کس در خواب ببیند برق بعد از آتش گرفتن سیم ها قطع می شود ، بیانگر آن است که بیننده خواب با مشکلاتی روبرو می شود که نمی تواند از آن خارج شود. قطع برق و وقوع تاریکی در خواب بیانگر سقوط در بحران های غیرمنتظره است.
 • بریدن سیم برق در خواب بیانگر توقف تلاش و قطع برق به کشور به طور کلی در خواب بیانگر عدم خیر و گرانی است.
 • قطع برق در عروسی یا عروسی در خواب بیانگر تغییرات ناگهانی و تغییر شرایط به سمت بدتر شدن است، دیدن قطع برق در خیابان در خواب بیانگر دست نیافتنی بودن تلاش ها و اهداف است.
 • قطع شدن برق خانه در خواب، دلالت بر نگرانی و اندوه دارد، اما هر کس در خواب ببیند برق خانه همسایه را قطع می کند، در حق دیگران تضییع می کند و خدا داناتر است.
 • برگشت برق در خواب به معنای نزدیک شدن به تسکین و تجدید آرزوهاست و ممکن است دلالت بر آسایش پس از خستگی داشته باشد و هر کس پس از وقفه طولانی در خواب برگشت برق را ببیند پس از مدت ها انتظار و دیدن به هدف خود می رسد. بازگشت برق پس از تعمیر در خواب بیانگر غلبه بر مشکلات و موانع است.
 • لذت برگرداندن برق در خواب حکایت از رستگاری و رهایی از نگرانی دارد و هر که در خواب ببیند پس از پرداخت قبض برق برگشته است پس از پرداخت اشتباهات خود از مشکل فرار می کند.
 • برگرداندن برق به خانه در خواب بیانگر رهایی از غم و اندوه است و اما برگرداندن برق به محل کار در خواب بیانگر رهایی از ظلم یا پرداخت مالیات است و خداوند اعلم.
 • کنتور برق در خواب، گواه ناظران و فضولان بر زندگی بیننده است و ممکن است بیانگر انتظار باشد و دیدن نصب کنتور برق در خواب، بیانگر همنشینی با بیننده ای است که به اخبار او گوش می دهد و حریم پنهان او و هر که باشد. می بیند که در خواب مصرف کنتور برق را می خواند، این نشان دهنده کشف نیرنگ و ریا است.
 • دیدن کنتور برق در خواب، بیانگر فتنه ای است که بیننده خواب هلاک می شود و دیدن کنتور برق در خواب کار نمی کند، بیانگر مخفی بودن حریم از مردم است.
 • کاهش مصرف کنتور برق در خواب بیانگر کم شدن افراد نزدیک و اطراف بیننده و تغییر کنتور برق در خواب بیانگر دوری از معاشرت با افراد ریاکار و احتمالاً تغییر برنامه و تلاش است.
 • دزدی کنتور برق در خواب بیانگر عمل ناپسندی است که بیننده خواب انجام می دهد، دیدن جریمه کنتور برق در خواب بیانگر ضرر مادی است.
 • دیدن برقکار در خواب بیانگر کمک و کمک است و هر که در خواب خود را برقکار ببیند برای کمک و یارانه به دیگران خطر می کند.
 • نزاع با برقکار در خواب بیانگر انزوا و ترس است، در حالی که تماس با برقکار در خواب بیانگر درخواست حمایت برای رسیدن به هدف است.
 • دیدن برقکار روی تیر برق در خواب بیانگر وجود مردی تسخیرناپذیر و نیرومند است که به خاطر صاحب خواب خطر می کند.
 • پوشیدن لباس برقکار در خواب بیانگر قدرت و شجاعت است، دیدن وسایل برقی در خواب بیانگر وسیله رسیدن به آرزوها و آرزوهاست و خداوند اعلم.
 • دیدن دوشاخه برق در خواب بیانگر کمک و علم با رزق و پیروزی است و سوختن دوشاخه در خواب بیانگر زیان و خرابی است و انفجار دوشاخه در خواب بیانگر بروز مشکل است.
 • دیدن دود از دوشاخه در خواب، بیانگر پریشانی و وحشت و رسوایی است و هر که در خواب ببیند آب وارد دوشاخه برق می شود، بیانگر فتنه و مصیبت است.
 • نصب دوشاخه برق در خواب بیانگر آغاز کار نیک و صالح است، در حالی که تعمیر دوشاخه برق در خواب بیانگر غلبه بر ناملایمات و موانع است.
 • دیدن کودکی که انگشت خود را در دوشاخه برق می گذارد بیانگر نگرانی و به دنبال آن آسیب است، دیدن کار نکردن دوشاخه برق در خواب بیانگر این است که بیننده خواب از علم خود و اطرافیانش بهره ای نمی برد و خداوند اعلم.
 • دیدن برق در خواب برای زنان مجرد در صورتی که بدون ضرر باشد بیانگر دستیابی به دستاوردها و جاه طلبی ها و دیدن الماس برق در خواب برای مجردها بیانگر اختلاف نظر با اطرافیان و دیدن سیم های برق در خواب برای دختر مجرد بیانگر اوست. مسیر سخت و دشوار
 • اگر دختر مجرد بگوید در خواب برق گرفتم، نشان دهنده بازگشت او به هوش است، دیدن کنتور برق در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که دیگران در حال جاسوسی از اخبار او هستند.
 • وقتی دختری مجرد در خواب قطع برق را می بیند بیانگر این است که دچار بحران می شود و دیدن برگشت برق در خواب برای خانم های مجرد بیانگر آرامش او پس از گذراندن خستگی است.
 •  دیدن جرقه برق در خواب برای زن مجرد، بیانگر دعوای او با معشوق است، دیدن تیر برق در خواب برای زن مجرد، بیانگر وجود پیوند محکم و شجاعانه برای اوست.
 • دیدن برق در خواب برای زن متاهل بیانگر برآورده شدن آرزوها و رسیدن به کارهای خیر است، خواه برای روشنایی، گرمایش یا منافع عمومی باشد آسیب بینایی.
 • دیدن قطع شدن برق در خواب برای زن متاهل، بیانگر نگرانی و نزاع است و دیدن الماس برقی در خواب برای زن متاهل، بیانگر مشاجره و مشاجره با شوهر است.
 • دیدن سوختن سیم های برق در خواب برای زن متاهل بیانگر گم شدن راه است و دیدن شوهر در خواب که لباس برق به تن دارد بیانگر حسن برخورد و کمک او به دیگران است.
 • ديدن برق در خواب براي زن باردار بيانگر آسيب پذيري فوري و سوزاندن برق در خواب براي زن باردار بيانگر قرار گرفتن در معرض ضرر و شر است.

منابع و مراجع addremove

 1. “تعبیر دیدن برق در خواب ص 364” دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.
 2. تحقیق «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» توسط باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا