تعبیر دیدن دم گربه در خواب به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن دم گربه در خواب به صورت کامل و دقیق

علامت دم گربه در خواب و تعبیر خواب گربه بدون دم ، تعبیر دیدن دم گربه بریده و تمام معانی و نمادهای دم گربه در خواب

دم گربه در خواب نماد ضربه دزد یا دشمن است و اما دیدن دم گربه بریده شده در خواب بیانگر این است که بیننده قادر است حریفان خود را شکست دهد و دیدن گربه بدون دم در خواب بیانگر آن است که قرار گرفتن در معرض آسیب و بدی و تعبیر خواب علما اتفاق نظر دارند که دیدن گربه دم در خواب بهتر از دیدن گربه دم در خواب است، دیدن آن بدون دم یا دیدن دم بریده در این مقاله تعبیر دیدن گربه بدون دم و علامت دم گربه در خواب را می خوانید به روایت ابن سیرین، النابلسی و مترجمان ارشد خواب، نماد خواب دم گربه بریده و تعبیر دیدن بریده دم گربه در خواب و اگر در خواب دیدید که دم گربه دارید و دیگران در خواب دم گربه را ببینید.

 • ابن سیرین دیدن دم گربه در خواب را اثر دزد و دزد تعبیر کرده است. دم گربه ممکن است نشانه خصومت پنهان و نفرت پنهان باشد و هرکس در خواب ببیند دم گربه را می‌برد، احتیاط می‌کند که راه دزدان را ببرد و دیدن دم گربه بریده در خواب، بیانگر گرفتن و دستگیری است. دزدها در حالی که دم گربه را با دست بریده اند در خواب نشان می دهد که بیننده حق خود را به دست خود باز می گرداند و او را قادر می سازد که حریف خود را شکست دهد.
 • دیدن دم گربه در خواب برای زن مجرد بیانگر این است که او متوجه شده است که کسی او را تعقیب می کند و ممکن است نشان دهنده آثار دسیسه باشد.
 • گفته شد دیدن حرکت تکان دادن دم گربه در خواب، بیانگر روابط متشنج و مشاجره است، اما کسی که در خواب ببیند دم گربه به سمت بالا بالا می رود، اعتماد خود را نسبت به دوستان و نزدیکان خود از دست می دهد و هر که ببیند دم گربه در خواب آرام و آویزان شده است، این نشان دهنده بازگشت اعتماد به نفس او در اطرافیانش است، و بینایی نشان می دهد که دم گربه در خواب خم شده است تا دچار پریشانی شود.
 • کشیدن دم گربه در خواب بیانگر پایان روابط اجتماعی است که با ریاکاری خدشه دار شده است و در خواب گرفتن گربه از دمش دلیل بر فریب خوردن و حیله گری بیننده توسط افراد نزدیک است.ساکت در هنگام لمس دم او در خواب. ، خیر و آرامش را به دست می آورد.
 • دیدن دم گربه سیاه در خواب، بیانگر نیرنگ و دسیسه است، و هر کس در خواب دم گربه بور ببیند، بیانگر این است که گرفتار وسوسه و گرفتاری می شود و خداوند متعال و دانا است.
 • النابلسی می گوید: دیدن گربه بدون دم در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب بدون اینکه بداند چه کسی آن را نقشه می کشد، به دسیسه می افتد. ممکن است نشان دهنده دزدی بدون اطلاع دزد باشد و هر که در خواب چند گربه بدون دم ببیند نشان دهنده دشمنی های فراوانی است که علت آن معلوم نیست و ترس از گربه بدون دم در خواب نشان دهنده ترس بیننده خواب است. از مجهول و احتیاط و احتیاط او.
 • دویدن به دنبال گربه بی دم در خواب، بیانگر این است که بیننده از اهل گمراهی پیروی می کند و بینش او را کور می کند.
 • غذا دادن به گربه بدون دم در خواب بیانگر احسان به کسانی است که سزاوار آن نیستند، دیدن حمل گربه بدون دم در خواب بیانگر این است که بیننده خواب خیانتکار را امن می کند و دروغگو را باور می کند.
 • دیدن گربه بدون دم در خیابان در خواب بیانگر رفتار بد بیننده است، در حالی که دیدن گربه بدون دم در خانه در خواب بیانگر وجود دزدی از اهل آن خانه است.
 • و اگر در خواب دیدید که گربه ای بدون دم دارید، دلیل بر همزیستی با منافقان است، اما فرار از گربه بی دم در خواب، بیانگر فرار بیننده از دشمنی است و خداوند متعال است. قادر و دانا.
 • ابن سیرین می گوید دیدن بریده دم گربه در خواب بیانگر پیروزی و قدرت است ممکن است نشانگر فرار از دست دشمن باشد و هر که بگوید در خواب دیدم دم گربه ام را بریدند نشان دهنده قدرت او بر مخالفان اوست و دم گربه سیاه در خواب نشان دهنده فرار از دسیسه ها است. و هر کس در خواب ببیند دم گربه ای را بریده بر بالین خود، نشانگر آن است که پس از ترس، امان و امنیت خواهد یافت.
 • تلو تلو خوردن دم گربه بریده در خواب بیانگر این است که بیننده خواب می داند که دیگران به طور اتفاقی چه بلاهایی برای او دارند، دیدن دم گربه بریده که به دیوار آویزان شده است، بیانگر یادآوری آخر کار و در نظر گرفتن مشکلات است.
 • هر کس در خواب ببیند که دم بریده گربه را حمل می کند، از پیروزی و قدرت او بر دشمنان و مخالفانش خوشحال می شود و اما دفن دم گربه در خواب، بیانگر بسته شدن اموری است که آزاردهنده بوده است. برای او مضر است
 • یافتن دم بریده گربه در خیابان در خواب بیانگر راهنمایی و نصیحت است و ترس از یافتن دم گربه در خواب بیانگر امنیت و آرامش است.
 • هر کس در خواب ببیند دم گربه ای را بریده است، دلیل و برهانی پیدا می کند که نکوهش و فریب دیگران را ثابت می کند و خدا داناتر است.
 • دیدن بریده شدن دم گربه در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب تمام آنچه را که باید انجام دهد انجام می دهد تا از حیله گری، فریب یا دشمنی برحذر باشد.و هر که ببیند در خواب دم گربه را با چاقو می برید، روابطی را که در آن ریا است قطع می کند، دیدن بریدن دم گربه با شمشیر در خواب، بیانگر آن است که بیننده تصمیمات قاطع و سختگیرانه گرفته است. از شر منافقین در زندگی اش خلاص شود.
 • دیدن دم گربه توسط شخص مشهوری که در خواب دم گربه شما را می‌برد، بیانگر این است که شما را از حضور کسانی که در زندگی شما شرور دارند آگاه می‌سازد. برای فرار از دست دزدان یا فریبکاران، و هر کس در خواب ببیند که گربه دارد و دم او را بریده است، بیانگر این است که در برابر کسانی که علیه او توطئه می کنند بایستد.
 • دیدن دم گربه و بیرون آمدن خون در خواب، بیانگر وسوسه است و هر که در خواب ببیند که دم گربه را بریده اند به خون گربه آلوده شده است، در مفاسدی می افتد که او را به آن سو می برد. آن را در اطراف او
 • دیدن بریدن دم گربه و شکنجه آن در خواب، بیانگر اعمال بد و فساد او در اعمال او است و دیدن دم گربه برای جادوگری در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به شرارت می پردازد.
 • مترجمان می گویند اگر در خواب ببینید دم گربه دارید، نشان دهنده این است که شما به خاطر اعمال خود تأثیر بدی بر مردم گذاشته اید.و هر کس در خواب ببیند که دمی مانند دم گربه برایش ظاهر شد از مردم گریزان است، و اما در خواب بین مردم دم گربه راه می‌رود، بیانگر بد آبروی بیننده و بد نامی او است. مردم.
 • و هر کس در خواب ببیند دم گربه ای دارد و در خواب آن را قطع می کند، رابطه خود را با مردم قطع می کند، اما هر که ببیند دم گربه ای دارد و کسی آن را در خواب برای او بریده، بیانگر قطع شدن است. بستگان او
 • و هر کس در خواب ببیند دم گربه دراز دارد بنابر علایقش روابط زیادی برقرار می کند و اگر در خواب ببینی دم گربه ای کوتاه داری نشان دهنده روابط موقت او با مردم است.
 • دیدن شخص شناخته شده با دم گربه در خواب بیانگر دروغگویی و ریاکاری اوست و کسی که فرد ناشناسی را با دم گربه در خواب ببیند قربانی کلاهبرداری و فریب دیگران می شود.
 • ديدن مرده با دم گربه در خواب بيانگر نياز او به دعا و صدقه است و کسي که خويشاوندي را با دم گربه در خواب ديده بيانگر آن است که بدون اطلاع او از او سلب شده است.
 • و اگر در خواب دیدید که دم گربه ای به دنیا آوردید، بیانگر پریشانی و پریشانی است، و اما دیدن فرزند غریب با دم گربه در خواب، بیانگر گذراندن سختی و پریشانی است.
 • و اگر خواب ببينيد برادرتان دم گربه دارد، بيانگر اعمال بد و فساد اوست، و اگر خواهرتان را با دم گربه در خواب ببينيد، بيانگر آن است كه او مرتكب گناه شده است و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن دم گربه در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که او کینه و کینه توزی را از دیگران آشکار کرده است.و اگر دختر مجردی بگوید در خواب دیدم دم گربه ام بریده شد، نشان دهنده توانایی او در شکست دادن حریفان است و دیدن دم گربه در خواب به زن مجردی اشاره دارد که او را با نصیحت دیگران گرفته است.
 • دیدن دم گربه سفید در خواب برای یک زن مجرد، بیانگر این است که او فریب دوست خود را کشف کرده است، در حالی که دیدن دم گربه سیاه در خواب برای یک زن مجرد، بیانگر این است که او تقریباً به تمام دسیسه های خود رسیده است.
 • وقتی دختر مجردی در خواب گربه بدون دم می بیند، نشان دهنده بی توجهی او به نقشه کشان است، دیدن غذا دادن به گربه بدون دم در خواب به زن مجرد، بیانگر آن است که از کسانی که این کار را انجام داده اند شرارت دریافت خواهد کرد. برای او خوب است
 • بریدن دم گربه در خواب برای زن مجرد، بیانگر قطع روابط فاسد اوست، در حالی که بریدن دم گربه در خواب برای زن مجرد، بیانگر بقای او از سحر یا حسد است و خداوند اعلم.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن دم گربه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر این است که او فریبکاری را آشکار کرده است.و اگر زن شوهردار در خواب بگوید دم گربه دارم، نشانگر فرزندان و فساد حال آنهاست و هر که ببیند شوهرش دم گربه دارد و در خواب آن را برای او قطع کند، او را تأدیب می کند. .
 • دیدن دم گربه بر روی تخت در خواب برای زن متاهل، بیانگر این است که از شر کسانی که بین او و شوهرش نزاع به پا می کنند خلاص می شود و دیدن دم گربه در خواب برای زن متاهل، بیانگر اوست. نجات از دشمنی
 • وقتی زن متاهل در خواب می بیند که گربه ای بدون دم بزرگ می کند، بیانگر آن است که با افراد متخاصمی که او را استراق سمع می کنند و اسرار او را فاش می کنند، دیدن فرار از گربه بدون دم در خواب برای متاهل. زن نشان دهنده زنده ماندن او از آسیب اطرافیان است.
 • بریدن دم گربه و انداختن آن در خواب برای زن متاهل نشان دهنده دوری از فریب و حیله گری است و اما بریدن دم گربه پسر در خواب برای زن متاهل نشان دهنده محافظت او از دوستان بدی است که او را دور می کنند. از آنان و خداوند دانا است.
 • مترجمان می گویند دیدن دم گربه در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده این است که او وجود شخصی را کشف کرده است که حق او را می گیرد و به او ظلم می کند.و چون زن مطلقه در خواب ببیند که از گربه بی دم می ترسد، بیانگر امنیت او از شر است و دیدن کشتن گربه بی دم در خواب برای زن مطلقه، بیانگر خلاصی او است. یک فرد فریبکار
 • و اگر زن مطلقه بگوید در خواب دیدم دم گربه دارم، نشانگر طفره رفتن او از روی علاقه است و دیدن زن مطلقه در خواب دم گربه ای دارد، بیانگر تأثیر اعمال او با او است.
 • رؤیای یافتن دم گربه بریده در خیابان در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده راهنمایی او است و دیدن دم گربه بریده در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که او توسط کسانی که به او ظلم می کنند توانمند شده است.
 • دیدن برادری که دم گربه را در خواب می‌برد برای زن مطلقه، نشان‌دهنده حمایت او از اوست، و اما بریدن دم گربه و بیرون آمدن خون در خواب برای زن مطلقه، بیانگر این است که او به وسوسه می‌افتد.
 • دیدن دم گربه در خواب برای زن باردار بیانگر تأثیر بارداری و خستگی آن بر او است.و هرگاه زن حامله در خواب ببیند گربه بی دم را در آغوش گرفته است، بیانگر این است که از گرفتاری و خستگی بارداری خلاص می شود و دیدن بازی با گربه بی دم در خواب برای زن حامله است. نشان دهنده آسیب و آسیب به جنین او است.
 • اگر زن حامله بگوید در خواب دیدم بچه ای با دم گربه به دنیا آوردم، بیانگر این است که به مصیبت می افتد و دیدن دم گربه ای شوهر در خواب، بیانگر این است که او را فریب می دهد.
 • دیدن دم بریده گربه در خواب برای زن باردار، بیانگر رهایی از آنچه باعث خستگی او می شود، دیدن گاز گرفتن دم گربه بریده در خواب بیانگر پشیمانی زن باردار از رفتار نادرست خود است.
 • دیدن دم گربه در خواب برای زن باردار توسط یک فرد مشهور، بیانگر کمک است، در حالی که دیدن یکی از اقوام که در خواب برای زن باردار دم گربه را می‌برد، بیانگر دفاع آنهاست.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «اشارات فی عالم الفاظ»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا