تعبیر دیدن لباس سفید در خواب و خواب لباس سفید

تعبیر دیدن لباس سفید در خواب و خواب لباس سفید

علامت لباس سفید در خواب، خواب سفید پوشیدن، معنی درآوردن لباس سفید، دیدن مرده سفید پوش در خواب و سایر علائم را بخوانید.

ديدن سفيد پوشيدن در خواب نماد نيكوكاري و هدايت است و گفته اند كه سفيد پوشيدن در خواب بيانگر زرق و برق و بلندي و پاكي از گناهان است.مقاله نماد سپيد پوشي در خواب ابن سيرين، النابلسي و دیگر تعبیر کننده های بزرگ خواب و خواب درآوردن لباس سفید، تعبیر دیدن زنی با لباس سفید در خواب و خواب سفید پوشیدن، معنی دیدن لباس سفید در خواب و در خواب. سفید پوشیدن مردگان و سایر موارد سفید پوشیدن در خواب.

 • ابن سیرین رویای پوشیدن لباس سفید در خواب را برای کسی که در بیداری آن را می پوشید، در دین و دنیا نیکی است. ممکن است بیانگر افزایش زرق و برق و رهایی از گناه باشد و پوشیدن لباس سفید بلند در خواب بیانگر کسب شرف و اقتدار است، در حالی که پوشیدن لباس سفید کوتاه در خواب نشان دهنده فقدان حیثیت و وقار و دوستی است. رویا پوشیدن لباس سفید پهن در خواب بیانگر افزایش جهان است.
 • دیدن لباس سفید در خواب برای مریض نشان دهنده نزدیک شدن مدت و برای فقیر نشان دهنده رزق و روزی و فراوانی و برای اغنیا خواب پوشیدن لباس سفید نشان دهنده برکت در مالی است.
 • پوشیدن لباس سفید کثیف در خواب بیانگر ارتکاب گناه و نافرمانی است و هر که در خواب ببیند لباس سفید شفاف به تن دارد رسوا می شود و اسرار او فاش می شود فتنه و سوزاندن لباس سفید در خواب بیانگر افتادن در چشم حسود است.
 • پوشیدن پیراهن سفید در خواب بیانگر نجابت و حیا استپوشيدن بيشت سفيد در خواب بيانگر اعتلا و وقار است و خواب سپيد پوشيدن لباس عروسي نشان دهنده شادي و لذت است.
 • و هر که در خواب ببیند جامه سفید را بپوشد و در بیاورد در بین مردم آبرو و اعتبار خود را از دست می دهد، دیدن جامه سفید سوخته در خواب، بیانگر عملی است که صاحب خواب به آن معصیت می کند. و خداوند متعال و داناست.
 • نابلسی می گوید: دیدن زنی با لباس سفید در خواب، بیانگر خوشبختی و نیکی است. ممکن است دلالت بر وسعت، فراوانی و راحتی داشته باشد، دیدن گروهی از زنان سفیدپوش در خواب، بیانگر فرصتی خوش است و اگر در خواب مرده ای را که لباس سفید پوشیده است، نشان دهنده عاقبت به خیری است.
 • دیدن زنی سرشناس با لباس سفید تمیز در خواب بیانگر خوش اخلاقی و حسن شهرت اوست و دیدن زنی سرشناس با لباس سفید کثیف در خواب بیانگر اخلاق بد و اراده اوست.
 • دیدن زنی ناشناس با لباس سفید در خواب، مژده است و خواب پیرزنی سفیدپوش، حکایت از حکمت و هدایت دارد.
 • دیدن زنی از خویشاوندان با لباس سفید در خواب بیانگر وقوع حادثه ای خانوادگی و دیدن دوستی با لباس سفید در خواب بیانگر دفع شر است.
 • ديدن سفيد پوش در خواب بيانگر حسن نيت و اخلاص ايمان استدیدن فردی که در خواب لباس سفید و سیاه پوشیده است، بیانگر خلط امور دینی و دنیوی است، در حالی که دیدن فردی که لباس سفید پاره بر تن دارد، بیانگر کمبود دین و عبادت است.
 • اگر فردی را که می شناسید در خواب ببینید که لباس سفید پوشیده است، نشان دهنده مهربانی و پاکی بستر اوست و دیدن شخصی که می شناسید لباس سفید به تن دارد، بیانگر تغییر و بهبود شرایط اوست.
 • دیدن یکی از خویشاوندان با لباس سفید در خواب بیانگر هماهنگی و محبت در بین اعضای خانواده است، دیدن فردی ناشناس که لباس سفید پوشیده در خواب بیانگر درستی و هدایت است.
 • خواب پدری که لباس سفید بر تن دارد، بیانگر توفیق خداوند متعال است و دیدن برادری که در خواب سفید پوشیده است، بیانگر نیکی حال و دین اوست و خداوند متعال و دانا است.
 • ابن سیرین گفته است که خواب لباس زیر سفید دلیل بر عفت و پاکدامنی است، مخصوصاً اگر پاک باشد.دیدن لباس زیر زنانه سفید در خواب بیانگر به دست آوردن ژاکت است، در حالی که دیدن لباس زیر سفید مردان در خواب بیانگر بهبود شرایط و افزایش معیشت است.
 • دیدن لباس زیر سفید در خواب بیانگر ازدواج برای مجرد و فرزندان برای متاهل است و خواب درآوردن لباس زیر نشان دهنده پشیمانی و شاید افتادن در نافرمانی است.
 • خریدن لباس زیر سفید در خواب بیانگر یافتن شغلی است که برای بیننده خیر و منفعت به همراه دارد و خواب فروش لباس زیر سفید بیانگر زیان و شکست است.
 • دزدیدن لباس زیر سفید در خواب بیانگر انجام یک عمل احمقانه و شاید جادوگری است.دیدن لباس زیر سفید در خواب بیانگر سرپوش گذاشتن بر اعمال دیگران یا حفظ اسرار آنهاست.
 • دیدن لباس زیر سفید تمیز در خواب بیانگر امنیت درونی و حسن نیت است، در حالی که لباس زیر سفید کثیف در خواب نشان دهنده بد اخلاقی و فساد است.
 • تعبیر او از دیدن لباس زیر در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • نبلسی می‌گوید: هدیه لباس سفید در خواب، نشان‌دهنده ازدواج موفق است و ممکن است نشان‌دهنده بلندی و مقام بلند باشد.و هدیه گرفتن لباس سفید در خواب بیانگر کسب اعتبار و شرافت است، دیدن هدیه لباس سفید در خواب بیانگر کمک و کمک به دیگران و چه بسا ادای بدهی و خلاصی از قروض بیننده است.
 • هديه لباس سفيد نو در خواب بيانگر رزق و روزي از جانب خداوند متعال است و هديه لباس سفيد كهنه در خواب نشان دهنده ضعف و فقر است.
 • خواب هدیه دادن لباس عروس سفید بیانگر ازدواج نزدیک و هدیه دادن لباس سفید مردانه در خواب بیانگر افزایش اعتبار و احترام در بین مردم است.
 • اگر در خواب دیدید که شخص معروفی به شما لباس سفید داد، بیانگر نصیحت و راهنمایی او به شما است و دیدن مرد غریبه ای که در خواب به شما لباس سفید می دهد، بیانگر کسب مقامی معتبر در جامعه است.
 • تعبیر دیدن هدیه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • تعبیر کنندگان خواب می گویند پاره کردن لباس سفید در خواب، بیانگر انحراف از دین و انحراف از راه حق است.ديدن لباس سفيد پاره در خواب بيانگر افتادن به باطل است، در حالي كه ديدن لباس سفيد پاره در خواب تعمير شده بيانگر بازگشت از باطل و بازگشت به حق است.
 • پاره كردن لباس سفيد نو در خواب بيانگر بدهي هاي زياد است و ديدن لباس سفيد كهنه در خواب بيانگر رهايي از روابط قديمي است.
 • پاره كردن لباس سفيد از جلو در خواب، بيانگر كمبود اعتبار و صميميت در ميان مردم است و ديدن لباس سفيد از پشت در خواب، بيانگر بد ياد بيننده در بين مردم است.
 • هر کس بگوید در خواب دیدم لباس سفیدم را با دست خود بریدم، بیانگر آن است که از حال بدش به مصیبت ها و بلاها می افتد و دیدن لباس سفید با قیچی در خواب، بیانگر دخول است. در خصومت ها، و خداوند متعال و داناست.
 • مفسران گفته اند: بیرون آوردن لباس سفید در خواب، بیانگر رویگردانی از توبه و بازگشت به کارهای حرام است.در خواب درآوردن لباس سفید کثیف بیانگر هدایت و درستی در دین است و درآوردن لباس سفید پاره در خواب بیانگر حلال و حرام است و درآوردن لباس سفید باریک در خواب بیانگر آن است. بهبود اخلاق و تغییر شرایط به سمت بهتر.
 • دیدن زنی که در خواب لباس سفید را از تن بیرون می‌آورد، بیانگر نگرانی و ناراحتی است، دیدن مردی که لباس سفید را در می‌آورد، بیانگر بی دینی و بی‌ایمان است.
 • خواب درآوردن لباس سفید بیمار، بیانگر بهبودی و بهبودی اوست، دیدن لباس سفید در خواب برای صنعتگران و متخصصان، بیانگر اختلال در امرار معاش و کار آنان است.
 • در خواب دیدن پدر که لباس سفید را از تن بیرون می‌آورد، بیانگر از دست دادن محافظت و دشواری در تجارت است، در حالی که دیدن برادری که لباس سفید را در خواب می‌کشد، بیانگر از دست دادن پیوند و کمک است.
 • نابلسی می‌گوید: دیدن مرده‌ای که لباس سفید در خواب می‌پوشد، بیانگر احیای مسئله‌ای از دین است.ديدن مرده با لباس سفيد و تبسم در خواب حكايت از عاقبت نيكو دارد و ديدن مرده با لباس سفيد و نماز خواندن در خواب بيانگر نيكوكاري در دين بينا است.
 • ديدن مرده با پيراهن سفيد در خواب بيانگر توبه و هدايت است و خواب مرده با خرقه سفيد به منزله رسيدن به مقام والايي در آخرت است.
 • دیدن مادر متوفی با لباس سفید در خواب، بیانگر این است که بیننده از صدقه و دعا به او وظایف خود را به طور کامل انجام می دهد و خواب پدر متوفی با لباس سفید، بیانگر حال خوب او نزد پروردگارش است.
 • خواب دیدن مرده ای که به شما لباس سفید می دهد، بیانگر آن است که روزی حلال خواهید داشت، دیدن لباس سفیدی که به میت داده اند در خواب بیانگر دعای رحمت و مغفرت است و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن مرده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رویای پوشیدن لباس سفید برای مرد نشان دهنده وسعت و فراوانی در زندگی استدیدن پوشیدن لباس سفید عروسی در خواب برای مرد، بیانگر کسب و کار جدیدی است که در آن منفعت و منفعت به همراه دارد، و اما رویای پوشیدن لباس سفید در عزا در خواب برای مرد، بیانگر خوشحالی از دیگران در مصیبت آنهاست. .
 • دیدن مردی که لباس ابریشمی سفید بر تن دارد، بیانگر مقام بلندی است و خواب پوشیدن لباس کتانی سفید برای مرد، بیانگر رزق و روزی و مالی است.
 • دیدن پوشیدن لباس سفید وصله دار در خواب برای مرد، بیانگر فقر و تنگدستی است و دیدن مردی با لباس سفید شفاف در خواب، بیانگر افشای اسرار پنهان اوست.
 • دیدن مردی با لباس سفید تنگ در خواب بیانگر شرایط تنگ است و رویای پوشیدن لباس سفید گشاد در خواب برای مرد بیانگر زندگی وسیع است.
 • پوشیدن لباس سفید در خواب برای یک مرد دلیلی بر کسب موقعیت برجسته در جامعه استپوشیدن لباس سفید در خواب برای مرد، بیانگر افزایش اعتبار او در میان مردم است و دیدن مردی که پیراهن سفید بر تن دارد، بیانگر متانت و متانت اوست.
 • پوشیدن کفش سفید در خواب برای مرد نشان دهنده ازدواج او است، در حالی که درآوردن کفش سفید در خواب برای مرد متاهل نشان دهنده طلاق او است.
 • دیدن زنی با لباس سفید در خواب برای مرد، بیانگر وسعت دنیای اوست، دیدن مردی با لباس سفید در خواب برای مرد، بیانگر وجود پیوند و یاور است.
 • خریدن لباس سفید در خواب برای مرد، بیانگر وارد شدن به کاری است که در آن امرار معاش و منفعت است و اما هدیه گرفتن لباس سفید در خواب برای مرد، بیانگر اعتلای امر است و خداوند دانا است. .
 • ابن سیرین می گوید: دیدن یک زن مجرد در خواب سفید پوشیدن، بیانگر کاپشن و عفت است.پوشیدن لباس سفید در خواب برای زن مجرد، بیانگر ازدواج زودهنگام اوست و دیدن زنی مجرد با پیراهن سفید در خواب، بیانگر حسن اخلاق و اراده اوست.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که چادر سفید به سر دارد، بیانگر حیا و حیا اوست و دیدن او در خواب کفش های سفیدش را درآورده است، بیانگر جدایی او از معشوق است.
 • وقتی دختر مجردی در خواب می بیند که کت سفید پوشیده است راه درست را می پیماید و دیدن زن مجردی که در خواب کت سفید پوشیده است بیانگر حمایت و حمایت است.
 • دیدن زنی با لباس سفید در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که کسی او را راهنمایی و نصیحت می کند، و اگر دختر مجرد بگوید: «خواب دیدم محبوبم لباس سفید پوشیده است»، بیانگر هدایت او به سوی صالح است. و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین گوید: دیدن زن شوهردار با لباس سفید در خواب، بیانگر نیکی در دین اوست.پوشیدن لباس سفید در خواب برای زن متاهل بیانگر از بین رفتن اختلافات با شوهر و بهبود روابط زناشویی است، دیدن پوشیدن لباس زیر سفید در خواب برای زن متاهل بیانگر بارداری نزدیک است.
 • اگر زن متاهل بگوید: “خواب دیدم که شوهرم لباس سفید پوشیده است” ، این نشان دهنده تغییر در وضعیت و بهبود او است.
 • خریدن چادر سفید در خواب برای زن متاهل، بیانگر راستگویی در دین است و دیدن زنی زیبا با لباس سفید در خواب برای زن شوهردار، بیانگر رزق و روزی و فضل است.
 • وقتی زن متاهل در خواب ببیند لباس سفید را پاره می کند، بیانگر بروز اختلاف با شوهرش است و دیدن زن متاهل در خواب که لباس سفید را در می آورد، بیانگر طلاق و جدایی او از شوهر است و خداوند. دانا است
 • دیدن لباس سفید در خواب برای زن مطلقه بیانگر پوشش و خوشبختی استو پوشیدن لباس عروس سفید بدون داماد در خواب برای زن مطلقه بیانگر قدرت او در رویارویی با شرایط سخت به تنهایی است و اما اینکه زن مطلقه ای در خواب لباس سفید را از تن بیرون می آورد، بیانگر انحراف از دین است.
 • دیدن زن مطلقه با لباس سفید در خواب بیانگر بهبود حال او است و هدیه گرفتن لباس سفید در خواب برای زن مطلقه بیانگر ازدواج مجدد اوست.
 • دیدن مرد معروفی که در خواب برای زن مطلقه لباس سفید پوشیده است، بیانگر این است که از او بهره مند خواهد شد و زنی از اقوام که لباس سفید به تن دارد در خواب برای زن مطلقه، بیانگر این است که از نزدیکان خود کمک خواهد گرفت.
 • پاره شدن لباس سفید با دست در خواب برای زن مطلقه بیانگر گرفتاری و گرفتاری است و دیدن لباس سفید در خواب برای زن مطلقه بیانگر حسادت اوست.
 • دیدن لباس سفید در خواب برای زن باردار، بیانگر نزدیک شدن به تاریخ زایمان استو پوشیدن لباس سفید در خواب برای زن حامله نشان دهنده تولد فرزند دختر است.
 • ديدن جنين با لباس سفيد در خواب براي زن حامله بيانگر ايمني و ايمني او از هر بدي است و هديه گرفتن لباس سفيد در خواب براي زن باردار حاكي از رستگاري او با خير و امان است.
 • ديدن شخص ناشناس با لباس سفيد در خواب براي زن حامله، بيانگر هدايت اوست و ديدن زن ناشناس با لباس سفيد در خواب براي زن حامله، بيانگر مژده است.
 • گم كردن لباس سفيد در خواب براي زن باردار، بيانگر آن است كه او در معرض مشكل سلامتي است و ديدن زن حامله با لباس سفيد كثيف در خواب، بيانگر كوتاهي او در عبادت است و خداوند متعال و دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «شرح رؤیت اللباس در خواب، ص 216» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 1387ش.
  2. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا