تعبیر دیدن مفصل خواهر متوفی در خواب

نماد خواهر متوفی در خواب، خواب خواهر مرده زنده، تعبیر دیدن خنده خواهر متوفی در خواب و ازدواج خواهر مرده در خواب بخوانید.

دیدن خواهر متوفی در خواب نشانه اشتیاق به او و چه بسا غم و اندوه برای او است و هرکس خواهر مرده خود را در خواب زنده ببیند با چیزی مواجه می شود که ممکن است ناامید شود یا فراموش کند.دیدن خواهر متوفی غمگین در خواب. بیانگر حالات بد بیننده طاعت و عبادت است خواب شما در مورد خواهر متوفی به صورت کامل و دقیق.

 • ابن سیرین دیدن خواهر مرده در خواب را با اندوه فراوان برای او تعبیر کردو هر کس خواهر متوفی خود را در خواب شاد ببیند، بیانگر حال او نزد پروردگارش و حسن نیت بیننده و اطاعت اوست، و اما دیدن خواهر متوفی در خواب خشمگین، بیانگر ترک وصیت یا کوتاهی در نماز است. برای او و دیدن فرزندان خواهر متوفی در خواب بیانگر مراقبت و توجه آنها به آنها است.
 • نزاع با خواهر مرده در خواب، بیانگر نگرانی و اندوه است و اگر در خواب ببینید که با خواهر مرده خود اختلاف دارید، بیانگر دوری از دین است.
 • دیدن گرفتن چیزی از خواهر متوفی در خواب، بیانگر رزق و روزی است که بیننده خواب از جایی که انتظار ندارد دریافت می کند.و اما در خواب چیزی به خواهر مرده می دهد، بیانگر کمبود رزق و روزی است.
 • هر کس در خواب خواهر متوفی خود را در خانه ببیند، بیانگر صدقه دادن است و در خواب اخراج خواهر متوفی از خانه، بیانگر فراموشی و کوتاهی او در حق اوست و خواب همنشینی با خواهر متوفی در خواب. خانه نشان دهنده همزیستی با افراد صالح است.
 • برهنه دیدن خواهر مرده در خواب بیانگر نیاز او به صدقه است و هر که خواهر مرده خود را در خواب ببیند که لباس پاره شده است، بیانگر نیاز به مراقبت و توجه فرزندان و خواب خواهر مرده با لباس سیاه است. بیانگر مقام والای خانواده اوست و اگر خواهر متوفی خود را در خواب با لباس سفید ببینید بیانگر تعهد بیننده به امور دینی و اعلم است.
 • زنده دیدن خواهر مرده در خواب بیانگر کسب حقوق و احیای آن پس از ناامیدی از آنهاست.و اگر دیدی خواهر مرده خود در خواب زنده می شود، دلالت بر آسانی پس از سختی دارد، و هر کس خواهر مرده خود را ببیند که در خواب نمرده است، بیانگر مژده و شادی است.
 • هر کس خواهر مرده خود را زنده ببیند و در خواب او را صدا بزند، بیانگر بازگشت عزیزی است که غایب است و اگر خواهر متوفی خود را در خواب ببیند که زنده است و با شما صحبت می کند، بیانگر نصیحت و راهنمایی شماست.
 • زنده دیدن خواهر مرده و در آغوش کشیدن شخص زنده در خواب بیانگر پایبندی بیننده به زندگی دنیوی است و خواب خواهر مرده زنده و در آغوش گرفتن مرده بیانگر ترک خوشی های دنیا و کار برای آخرت است.
 • دیدن کتک زدن خواهر متوفی در خواب، بیانگر قدرت در دین و ایمان بیننده خواب استو اگر در خواب ببینی که خواهر مرده خود را به سختی کتک زدی، دلیل بر صلاح و تضرع برای اوست، دیدن خواهر مرده که در خواب کتک خورده است، بیانگر خروج از دین است. خواهر متوفی در خواب، این نشانه ای از جریمه یا مجازات است.
 • دیدن خواهر مرده که در خواب به سر شما می زند، بیانگر هدایت و راهنمایی است و هر که در خواب ببیند که خواهر مرده اش بر کتف او می زند، بیانگر به دست آوردن چیزی از ارث اوست.
 • خواب شلاق زدن خواهر مرده، بیانگر تجاوز به خانواده او با عمل یا سخنی است، اما کسی که در خواب ببیند با دست خواهر مرده خود را می زند، دلیل بر پرداخت بدهی اوست. و ضربه زدن به خواهر متوفی بیانگر تخلف از دین است.
 • خواب زدن خواهر مرده در حضور مردم، بیانگر این است که عیوب او در میان مردم ذکر شده است و دیدن خواهر مرده در خواب که او را زده و فریاد می زند، بیانگر رسوایی و شرمساری است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن خنده خواهر متوفی در خواب بیانگر حال خوب او نزد پروردگارش استو خواب خواهر متوفی که بلند می خندد، بیانگر نقص دین بیننده است، در حالی که خواب خواهر مرده که بی صدا می خندد، بیانگر درستی و آسانی است و دیدن خنده خفه خواهر مرده در خواب، بیانگر نزدیک به امداد
 • دیدن خواهر مرده خود در حال خندیدن با مرده در خواب بیانگر آن است که ثواب زیادی نصیب آنها می شود و اگر در خواب ببینید خواهر مرده خود با مردی در حال خندیدن است، نشان دهنده عاقبت به خیری برای این شخص است.
 • خواب خنده و شوخی با خواهر متوفی بیانگر سرگرمی و دوری از دین است.
 • خنده و گریه خواهر مرده با هم در خواب بیانگر نیاز او به دعا و صدقه است و لبخند خواهر مرده در خواب بیانگر آن است که در آخرت به مقام والایی دست خواهد یافت.
 • تعبیر دیدن خنده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • گریه خواهر متوفی در خواب دلیل بر حسرتی است که صاحب خواب از گناهان پیشین می کند.و خواب گریه شدید خواهر مرده، بیانگر مشغول شدن به کار باطل است، دیدن گریه و زاری خواهر مرده در خواب، بیانگر این است که بیننده از مدها پیروی می کند و اگر در خواب ببینی خواهر مرده گریه می کند و سیلی می زند. دلالت بر وقوع بلاها و بلاها دارد و دیدن گریه و فریاد خواهر مرده در خواب بیانگر وحشت و مصیبت است.
 • هر کس در خواب خواهر مرده خود را در حال گریه با صدای بلند ببیند، بیانگر نیاز او به استغفار است، اما دیدن خواهر مرده در حال گریه بدون صدا در خواب، بیانگر پشیمانی بیننده از نافرمانی است.
 • اگر در خواب خواهر مرده خود را در حال گریه و اشکهای او جاری کنید، بیانگر وسعت زندگی شما و بسیاری از کارهای خیر است، اما خواب خواهر مرده خود که بدون اشک گریه می کند، بیانگر وسوسه افتادن است و هر که ببیند. خواهر مرده اش در خواب گریه می کند و اشک هایش را نگه می دارد، این نشان می دهد که او مورد ظلم قرار خواهد گرفت.
 • خواب گریه بر خواهر متوفی دلالت بر حسرت و دلتنگی او دارد و هر کس در خواب ببیند که برای خواهرش سخت گریه می کند به مصیبت می افتد.
 • تعبیر او از دیدن گریه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن غمگین خواهر متوفی در خواب بیانگر شرایط بد خانواده و دوری آنها از دین استدیدن خواهر متوفی غمگین و عصبانی در خواب بیانگر فساد اخلاقی است و اگر در خواب دیدید خواهر مرده با ناراحتی به شما نگاه می کند، بیانگر این است که شما برای او دعا نکرده اید.
 • هر کس خواهر مرده خود را غمگین ببیند و او را در خواب دلداری دهد، بیانگر وجوب صدقه دادن از طرف اوست و امّا رفع غم و اندوه از خواهر متوفی در خواب، بیانگر نیکی در امور دنیاست. آخرت
 • دیدن غم و اندوه خواهر مرده در خواب، بیانگر طهارت او از گناهان است، و اما خواب غمگینی و گریه خواهر میت، بیانگر ترس و خوف بیننده از خداوند متعال است.
 • تعبیر دیدن غم در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • مریض دیدن خواهر متوفی در خواب بیانگر بی دینی و کوتاهی در عبادت است.و خواب مرض شدید خواهر میت، بیانگر گناهان و گناهان بسیار است که بیننده مرتکب شده است و اگر در خواب خواهر متوفی خود را مریض و خونریزی ببینید، بیانگر پرداختن به کار باطل است.
 • دیدن خواهر مرده مبتلا به سرطان در خواب، بیانگر دوری از اطاعت است، و هر کس خواهر مرده خود را که پایش شکسته در خواب ببیند، بیانگر ممانعت از کار و اخلال در کار است و اگر خواهر خود را مرده دید. در خواب کشیده شده است، این نشان دهنده دشواری دستیابی به اهداف است.
 • هر که خواهر مرده خود را در خواب ببیند که مریض معده دارد، نشانگر آن است که باید قرض او را ادا کرد و خواب خواهر متوفی به بیماری خونی، بیانگر آبرو و آبروی بیننده است.
 • تعبیر دیدن بیماری در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن بخوانید.

  دیدن خواهر مرده در آغوش گرفتن در خواب، بیانگر زهد در دنیا و کار برای آخرت است.و هر کس در خواب ببیند که خواهر مرده اوست که او را در آغوش می گیرد و می بوسد، مقداری از مال او را می گیرد و خواب سینه خواهر مرده در حالی که او خندان است، بیانگر نیکی در دین است، و اگر ببینی که هستی. خواهر مرده خود را در آغوش بگیرید و در خواب گریه کنید، این نشان دهنده رهایی از نگرانی و رهایی از ناراحتی است.

  طول در آغوش گرفتن خواهر متوفی در خواب حکایت از نزدیک شدن مدت دارد.خواب در آغوش گرفتن خواهر مرده نشانه وداع با نزدیکان است و هر که بگوید خواهر مرده ام را دیدم که با سردی مرا در آغوش گرفته است. حکایت از گناهان زیاد و نافرمانی او دارد و خدا داناتر است.

  راه حل آن تعبیر دیدن آغوش در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن ازدواج خواهر مرده در خواب بیانگر سعادت اخروی اوستو ازدواج خواهر متوفی با شخص زنده در خواب، بیانگر حصول مطلوب است و اگر دیدی خواهرت در خواب با مرده ازدواج می کند، در طلب کاری سخت می خواهی.
 • هر کس عروسی خواهر مرده خود را در خواب ببیند، بیانگر حال او در آخرت است و اگر ببیند در عروسی خواهر مرده خود می رقصید، دلالت بر اشتغال به طاعت و عبادت دارد.
 • دعوت به عروسی خواهر مرده در خواب حکایت از حسن ختام دارد، هر که ببیند به جشن عروسی خواهر مرده خود دعوت شده و نمی رود، از خانواده و خانواده پرت می شود.
 • دیدن خواهر مرده به صورت عروس در خواب، بیانگر سعادت و رزق فراوان است، و هر کس خواهر مرده خود را عروس ببیند و در خواب گریه کند، بیانگر تحول در حال اوست و خواب خواهر مرده لباس عروس بر تن دارد. نشان می دهد که او مورد بخشش و رحمت قرار خواهد گرفت.
 • تعبیر او از دیدن ازدواج در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • مترجمان ارشد خواب می گویند دیدن تولد خواهر متوفی در خواب بیانگر این است که او از مردم بخشش و بخشش دریافت خواهد کرد.و هر کس در خواب خواهر مرده خود را در حال زاییدن ماده ببیند، بیانگر رهایی از خداوند متعال است، و اگر در خواب خواهر متوفی خود را در حال زاییدن پسر ببینی، به سختی گرفتار می شوی. دوقلوهای خواهر مرده در خواب بیانگر مژده و خوبی است.
 • دیدن خواهر مرده که فرزندی زیبا به دنیا می آورد در خواب بیانگر بهبود شرایط و ظرفیت آنها و خواب خواهر مرده که فرزندی زشت به دنیا می آورد بیانگر شرایط بد و تنگ است.
 • دیدن درد زایمان خواهر مرده در خواب بیانگر امتحان و شکیبایی با او است و هرکس خواهر متوفی خود را در حال سقط جنین در خواب ببیند بیانگر نیاز او به صدقه و دعاست.
 • هر که در خواب خواهر مرده خود را حامله ببیند، بیانگر مسئولیت و مشقت است و خواب شنیدن خبر بارداری خواهر متوفی، بیانگر شنیدن خبر غم انگیز است.
 • تعبیر دیدن تولد در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین گفت: دیدن خواهر مرده در خواب برای زن مجرد، دلالت بر حسرت و دلتنگی او دارد.و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که خواهر مرده خود را می زند، بیانگر قوت ایمان اوست و دیدن آغوش خواهر مرده در خواب به مجرد، نشان دهنده کار برای آخرت است.
 • و اگر دختر مجرد بگوید در خواب دیدم خواهر مرده ام می خندد، نشان دهنده حسن دین او است و دیدن خواهر متوفی در خواب غمگین برای مجرد، بیانگر سختی کار او از ازدواج یا کار است، در حالی که گریه می کند. خواهر متوفی در خواب مجرد بیانگر پشیمانی او از گناهان است.
 • دیدن خواهر متوفی، بیمار، برای زنان مجرد، بیانگر کوتاهی در عبادت است، و زنده دیدن خواهر مرده در خواب برای زنان مجرد، بیانگر احیای چیزی است که از آن ناامید شده اید.
 • وقتی دختر مجردی خواهر مرده خود را عروس می بیند، بیانگر نزدیک شدن به عقد اوست و خواب زاییدن خواهر مرده یک زن مجرد، بیانگر آسودگی نزدیک است و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن خواهر متوفی در خواب زن شوهردار، بیانگر غم و اندوه و خستگی است.زنده شدن خواهر مرده در خواب برای زن شوهردار بیانگر استرداد حقوق فراموش شده از ارث یا مالی است و اگر زن متاهل در خواب خواهر متوفی خود را بیمار ببیند، بیانگر اشتغال او به اطاعت است.
 • کتک خوردن خواهر مرده در خواب بیانگر تعهد او به عبادت است و وقتی زن شوهردار در خواب ببیند خواهر مرده خود را در آغوش می گیرد و می بوسد، نشان دهنده پیروی از حسنات اوست.
 • خواب خواهر مرده که به زن شوهردار لبخند می زند، بیانگر خیر و صلاح خانواده است و دیدن گریه خواهر مرده در خواب برای زن شوهردار، بیانگر خروج او از شریعت و ناراحتی خواهر مرده در خواب برای زن شوهردار است. بیانگر شرایط بد خانوادگی است که زن از آن رنج می برد، به ویژه با همسرش.
 • زن متاهل وقتی خواهر متوفی خود را در خواب ببیند که در حال ازدواج است، بیانگر کسب و کار و امرار معاش است و خواب به دنیا آوردن خواهر متوفی زن شوهردار، بیانگر راه رهایی از غم و اندوه است و خداوند اعلم.
 • دیدن خواهر متوفی در خواب برای زن مطلقه بیانگر تنهایی و نیاز به کمک است.و رؤیای حضور در عروسی خواهر مرده زن مطلقه، بیانگر این است که اوضاع به خوبی تغییر می کند، و اگر زن مطلقه در خواب ببیند خواهر متوفی خود مردی به دنیا می آورد، بیانگر پریشانی شدید است.
 • زنده دیدن خواهر مرده و صحبت در خواب با زن مطلقه بیانگر پند و اندرز اوست و اگر زن مطلقه در خواب خواهر متوفی خود را بیمار ببیند، بیانگر ناامیدی از چیزی است.
 • کتک خوردن خواهر مرده در خواب برای زن مطلقه بیانگر نقص دین او است و زن مطلقه وقتی در خواب ببیند که خواهر مرده خود را محکم در آغوش گرفته است نشان دهنده بیماری شدید اوست.
 • دیدن بلند خنده خواهر مرده برای زن مطلقه، بیانگر انحراف او از دین است و دیدن خواهر متوفی که در خواب به شدت گریه می کند برای زن مطلقه، بیانگر نیاز او به دعا و صدقه است و خداوند متعال و دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «اشارات فی عالم الفاظ»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا