تعبیر دیدن مشروح سوره نور در خواب

تعبیر دیدن مشروح سوره نور در خواب

تمام علائم خواندن سوره نور در خواب و تعبیر نوشتن سوره نور و دیدن آن نوشته شده و سایر علائم سوره نور در خواب.

سوره نور در خواب نماد تقوا و هدایت است و هر کس در خواب سوره نور را بخواند خداوند بصیرت و قلبش را برای ایمان روشن می کند و به زنان خود سوره نور را تعلیم دهید.

 • ابن سیرین دیدن سوره نور در خواب را امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است.و هر که در خواب سوره نور را بخواند خداوند قلبش را نورانی می کند و قبرش را بعد از مرگش نورانی می کند و چه بسا این رؤیت دلالت بر رزق و روزی با تقوا و یقین کند و خداوند متعال در خواب قلب او را نور و ایمان نورانی می کند. دیدن سوره نور در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حسن اطاعت و تقوای اوست.
 • تعبیر نبلسی دیدن سوره نور در خواب التزام به شرع و دین و توبه بعد از گمراهی است.و هر کس ببیند که در خواب سوره نور را می‌خواند، برای خدا دوست می‌دارد و برای خدا دشمنی می‌دارد، و هر که سوره نور را از اول آن در خواب بخواند، سنت می‌جوید و می‌خواهد. ثواب بسیار داده شده و خواب نوشتن سوره نور بیانگر کسب علم و دانش است.
 • ابن شاهین می‌گوید دیدن سوره‌نور در خواب، بیانگر نورانی است در بدن و دل، و هر که ببیند سوره‌نور را در خواب می‌خواند، علم و حکمت پیدا می‌کند.
 • ابن غنام می گوید: هر که در خواب سوره نور را بخواند خداوند متعال او را در دنیا و آخرت نورانی کرده است.و گفته شد هر که در خواب سوره نور را بخواند امر به معروف و نهی از منکر می کند و خداوند متعال و داناست.
 • خواندن سوره نور در خواب بیانگر دوری از گناهان و دوری از حرام استو هر کس در خواب سوره نور را بخواند خداوند قلبش را روشن می کند و کتابش را در دست راستش می دهد.
 • خواندن آغاز سوره نور در خواب، بیانگر اجرای دستورات خداوند و ترک هرچه نهی است، و خواندن پایان سوره نور در خواب، بیانگر قوت ایمان به خداوند متعال و رسولش است.
 • خواب خواندن سوره نور برای مردم، بیانگر دعوت مردم به هدایت و صراط مستقیم است.
 • دیدن سوره نور در جایی که خواندن آن در خواب جایز نیست، بیانگر فساد دین است.
 • و هر کس در خواب آیات سوره مبارکه نور را بخواند به مقام و منزلت بلندی دست می یابد.دیدن تلاوت سوره نور بدون مصحف در خواب، بیانگر قوت ایمان و استقامت بر حق است و خداوند متعال و دانا است.
 • تعبیر دیدن قرآن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • شنیدن سوره نور در خواب، نشانه هدایت و خروج از تاریکی به سوی نور است.شنیدن سوره نور با صدای بلند در خواب بیانگر حرام بودن پیروی از شیطان و تهمت زدن به زنان پاکدامن است، شنیدن سوره نور با صدای زیبا در خواب بیانگر یقین به خداوند متعال و خواب شنیدن سوره است. النور با صدای ناشناس حکایت از درستی و خیرخواهی دارد.
 • شنیدن سوره نور از زنی که در خواب می شناسید، بیانگر پاکی و پاکدامنی اوست و هر که در خواب سوره نور را در جای تاریک بشنود، دلیل بر ترک نافرمانی و گناه است.
 • شنیدن سوره نور در خانه در خواب بیانگر حل اختلافات و مشکلات در آن است، دیدن شنیدن سوره نور در مسجد در خواب بیانگر زهد و تفاهم در دین است.
 • خواب شنیدن سوره نور بدون درک معنای آن، بیانگر ضعف ایمان است، و اما شنیدن اشتباه سوره نور در خواب، دلیل بر تابوها و فحشا افتادن است و خداوند اعلم.
 • دیدن نوشتن سوره نور در خواب، بیانگر کسب علم نافع یا اعتلای کلمه حق است.و گفته شد هر که در خواب ببیند سوره نور را در خواب می نویسد، خداوند بصیرت او را روشن می کند و یقینش را زیاد می کند، و هر که ببیند سوره نور را به خط زیبا در خواب می نویسد، پس اخلاق بهبود خواهد یافت
 • هر که در خواب ببیند سوره نور را تا آخر می نویسد، دلیل بر حسن ختم و نور قبرش است، دیدن نوشتن سوره نور با خط واضح در خواب، بیانگر دفاع از حق و حقیقت است و اعتراض به دروغ
 • خواب تحریف سوره نور بیانگر شهادت دروغ و بدنام کردن زنان پاکدامن است.
 • نوشتن سوره نور بر روی روزنامه در خواب، بیانگر شرح حال خوب و ذکر زیبا در بین مردم است، و اما دیدن نوشتن سوره نور بر روی کاغذ سفید در خواب، بیانگر پیروی از حق است و خداوند تبارک و تعالی دانای کل.
 • راه حل آن تعبیر دیدن نوشتن در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • حفظ سوره نور در خواب دلیل بر کسب ثواب بزرگ استو چه بسا خواب حفظ سوره نور، دلالت بر تقوا و ایمان داشته باشد، دیدن آسان سوره نور در خواب، بشارت استغفار است، و گفته شده که ده آیه از سوره نور را در خواب حفظ کردند. حاکی از جدایی زوجه . .
 • حفظ سوره نور و فراموشی آن در خواب، بیانگر گمراهی در اعمال است و اما دیدن به سختی سوره نور در خواب، بیانگر سختی التزام به امر و نهی خداوند متعال است.
 • دیدن تلاش برای حفظ سوره نور در خواب، بیانگر آن است که بیننده پس از بدبختی به پادشاهی می رسد.
 • دیدن تلاوت آیت الله نور السموات و الارض در خواب، بیانگر خروج از ظلمت به سوی نور است.و گفته شد هر که در خواب آیه الله نور السموات و الارض را بخواند خداوند بینش او را روشن می کند و هر که ببیند آیه خدا را بر او می خواند نور آسمان ها و زمین است. یک رویا، آنگاه دانش مفیدی به دست می آورد.
 • هر کس در خواب تلاوت آیت الله نور السموات و الارض را بشنود هدایت و صلاح می شود و اما دیدن تلاوت آیت الله نور آسمان ها و زمین در تاریکی در خواب، دلالت بر هدایت پس از ضلالت دارد.
 • دیدن تلاوت آیت الله، نور آسمان ها و زمین در خواب، حاکی از امنیت از ترس است و هر که در خواب این آیه را چند بار بخواند، خداوند او را از هر آسیبی حفظ می کند.
 • خواندن آیه الله نور السموات و الارض در جایی که خواندن آن در خواب جایز نیست، بیانگر اعمال بد است، دیدن آیه این آیه از شخص معروف در خواب، بیانگر شنیدن است. نصیحت یا حکمت از او.
 • دیدن نام خدای نور در خواب، بیانگر هدایت و یقین استو هر کس در خواب نام خدا را النور در آسمان نوشته باشد، اگر در حالت گیجی باشد، خداوند او را به نیکوترین و بهترین هدایت می کند، و اگر در مضیقه یا مضطر باشد، خداوند اندوه او را برطرف می کند. نام خداوند در خواب نور است، مژده به فرزند مبارک است، و اگر دختر مجردی در خواب نام نور را ببیند، بشارت توفیق در امور و هدایت اوست. در زندگی او

 • ابن سیرین می گوید: دیدن سوره نور در خواب برای زنان مجرد، بیانگر اطاعت از خداوند متعال است.و چه بسا دیدن سوره نور در خواب برای زن مجرد دلالت بر دوری از گناهان دارد.
 • خواندن سوره نور در خواب برای زنان مجرد، بیانگر اجرای اوامر خداوند متعال و دوری از آنچه نهی می کند است.
 • خواب خواندن سوره نور با صدای زیبا برای زن مجرد، بیانگر آن است که به خواسته و خواسته خود می رسد، اما اگر دختر مجرد ببیند که در حال خواندن آیه الله نور السموات و الارض است. در خواب، خداوند بینش او را در مورد خیر و شر روشن می کند.
 • دیدن سوره نور در خواب برای زنان مجرد، بیانگر حسن شهرت است و دیدن نوشتن سوره نور در خواب برای زنان مجرد، بیانگر تکمیل علم است.
 • دیدن سوره نور در خواب برای زن متاهل، بیانگر رفع غم و اندوه و پایان بدبختی اوست.و چه بسا دیدن سوره نور در خواب بیانگر این باشد که زن شوهردار از گناه و فحشا دوری می کند.
 • و خواندن سوره نور و خواندن آن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر زوال غم و اندوه اوست و اما دیدن سوره نور توسط شوهر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حسن عبادت و تعهد اوست. به دین
 • خواب نوشتن سوره نور با خط واضح برای زن شوهردار، بیانگر صمیمیت و حسن زندگی مشترک اوست و دیدن نوشته آیت الله نور آسمان و زمین در خواب برای زن شوهردار، بیانگر تلاش او برای روشنایی است. راه فرزندانش با آگاهی و ایمان
 • شنیدن سوره نور با صدای زیبا در خواب برای زن شوهردار، بیانگر شنیدن حمد و شکر است و دیدن حفظ سوره نور برای فرزندان در خواب برای زن شوهردار، بیانگر امر به معروف و نهی از منکر است. خدا بهتر می داند.
 • دیدن سوره نور در خواب برای زن حامله، بیانگر قوت ایمان و یقین اوستو اگر زن حامله در خواب ببیند که سوره نور را می خواند، دلیل بر آن است که زایمان او آسان می شود.
 • و خواندن سوره نور در بین مردم در خواب برای زن حامله، بیانگر حسن ذکر او در میان دیگران است، در حالی که دیدن سوره نور در مسجد در خواب برای زن حامله، بیانگر رهایی از اضطراب یا ترس از زایمان است.
 • دیدن نوشتن سوره نور بر روی کاغذ در خواب برای زن حامله بیانگر حسن خلق او است و خواب شنیدن سوره نور با صدای بلند برای زن حامله بیانگر بازگشت او به هوش است.
 • و خواب شنیدن تلاوت آیت الله نور السموات و الارض برای زن حامله، مژده به نسل خوب است.
 • دیدن سوره نور در خواب برای زن مطلقه بیانگر عفت و پاکی اوستو اگر زن مطلقه در خواب ببیند که سوره نور را می خواند، دلیل بر یقین او به خداست، و اما دیدن غریبه ای که در خواب برای زن مطلقه سوره نور را می خواند، دلالت بر هدایت و هدایت دارد. عدالت
 • خواندن سوره نور در جای غریب برای زن مطلقه در خواب، بیانگر تغییر حال اوست و اما حفظ آسان سوره نور در خواب برای زن مطلقه، بیانگر ایمان قوی او و دیدن شنیدن است. سوره نور از زن مطلقه در خواب بیانگر این است که از او موعظه شنیده است.
 • دیدن کتابت سوره نور بر روی زمین در خواب برای زن مطلقه، بیانگر فساد دین اوست و دیدن نوشته آیت الله نور السموات و الارض در خواب برای زن مطلقه، بیانگر قائم بودن او است. دین، و خدا داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «تفسیر سوره نور در خواب، ص 592» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 2008م.
  2. «تفسیر سورة النور فی الخواب، ص 79» اشارات در عالم عبارات، الامام مبارکه غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دارالکتب. چاپ العلمیه، بیروت 1993م.
  3. تعبیر تلاوت سوره نور در خواب ص 431 مدرس حروف اللغه فی بیان الرؤیا ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی تصدیق مشحور بن حسن السلمان دار. ابن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا