تعبیر خواب دیدن ابر یا ابر در خواب

تعبیر خواب دیدن ابر یا ابر در خواب

شکل ابرها و ابرها بر حسب نوع و میزان متراکم شدن بخار در آنها تغییر می کند و با هم فرق می کند، دیدن ابرها در خواب از نظر ابن سیرین و بسیاری دیگر از تعبیر کنندگان خواب، معانی و معانی زیادی دارد، باران می آید و ابرها به شکلی در می آیند. در خواب به معنی خیر و رزق و محصول حاصلخیز است و اما ابرهای سیاه و ابرهای متراکم، ابرهای شدید، نوعی ابر است که دیدن آن در خواب، نشانه عذاب است.

بهترین تعبیر خواب دیدن ابر و ابر در خواب

بهترین چیزهایی که به صورت ابر و ابر در خواب دیده می شود، ابرهای معمولی بارانی است که آب و خیر را برای انسان و محصول حمل می کند و در ذات خود دلالت بر رستگاری و آسودگی و غلبه بر مشکلات و نگرانی ها و رهایی از غم دارد. زیرا در آنها نشانه های فراوانی از رحمت و آرامشی است که بیننده در زندگی خود به آن دست می یابد و فراوانی ابرهای معمولی اشاره به علم و فقه و کسب علوم مفید اعم از دینی و دنیوی دارد.

در تعبیری دیگر از ابرها آمده است که آنهایی که سفید روشن و زیبا هستند و در روز آفتابی و بدون باران ظاهر می شوند، اشاره به شتر دارند و دلالت بر حیوانات و اموالی دارند که در درازمدت منفعت و خوبی دارند و ابرهای کومولوس زنانی که در خواب جنین را در شکم خود حمل می کنند و اگر متاهل ببیند ابرهای فراوان دلیل بر حاملگی همسرش است.

ابرها و ابرها کشتی هایی هستند که بار حمل می کنند و با نیکی سفر می کنند و تشکیل ابر در ارتفاعات به معنای سفر و حرکت در این کشتی ها یا جاده های خشکی است.

و اما کثرت ابرها و ریزش آنها بر زمین یعنی باران و سیل فراوانی که به زمین می خورد و هر که بر فراز ابرها سوار شود با زنی صالح و نیکوکار ازدواج می کند و شاید این نشان دهنده زیارت و کسب حکمت و منفعت وسیع.

و اما کسى که مردم را دید که به ابرها و ابرها نگاه مى کنند و منتظر تشکیل آنها هستند یا باران مى بارد، این بشارت و رزقى است که مورد انتظار است.

هر کس بر فراز ابرها خانه بسازد، دلیل بر مقام بلند و مقام بلند و جلال اوست.

بارانی که در فصل زمستان از ابرها می بارد، حکایت از فراوانی رزق و روزی، حسن وضع، فراوانی آن برای مردم و حاصلخیزی محصول دارد.

هر کس در خواب ببیند که بر ابرها سوار می شود و هر طور که می خواهد آنها را می راند، نشانه همراهی او با اهل علم از حکما و فقها و ارباب امت ها است و این خواب از اهل قضاوت و مسئولیت، یعنی قد و قامت خود را بلند می کند و به کشور رسول می فرستد.

هر کس در خانه خود در ابرها وارد شود، این بدان معناست که اهل این خانه علما را پذیرفته و در آفرینش آنها کار می کنند، و هر کس ابرها را بگیرد و بر زمین بگذارد، دلیل بر جایی است که علم به دست می آید و مردم از آن بهره می برند. با مقدار ابر.

تعبیر شیطانی دیدن ابر و ابر در خواب

ابر سیاه بزرگ در خواب حکایت از عذاب و مصیبت و شرایط سخت دارد و این وضع بر عوام آن مکان تحمیل می شود و ابر سیاه نشان دهنده حاکم ظالم و سر پل است.

هر کس ببیند که ابرها سنگ و گل می بارد و آب نمی بارد، این عذابی است از جانب پادشاه که نازل می شود و بر مردم می گسترد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا