قبر در خواب و تعبیر دیدن قبور در خواب

دیدن قبر در خواب به صورت کامل و دقیق تعبیر دیدن قبر در حال کندن، خواب دیدن در قبر، زیارت قبور در خواب، دیدن قبور و نبش قبر و موارد دیگر دیدن قبر در خواب.

توجه به مرگ معمولاً باعث ایجاد ترس در دل ها می شود، پس چگونه اگر مرگ در خواب ما را زیارت کند، دیدن قبر در خواب یکی از کنجکاوترین و در عین حال ترسناک ترین خواب هاست، پس تعبیر دیدن چیست؟ قبر در خواب؟

در این مقاله با هم آشنا می شویم تعبیر دیدن قبور در خواب به صورت کامل و دقیقاز طریق تعبیر حفر قبر در خواب و دیدن زیارت قبور، علاوه بر دیدن قبور و نبش قبر در خواب و موارد دیگر دیدن قبور در خواب.

قبر در خواب ممکن است بیانگر زندان، همسر و سفر باشد.تعبیر دیدن قبر در خواب ابن سیرین که قبر زندان است همانطور که زندان در خواب قبر است ( تعبیر دیدن زندان در خواب را بخوانید ) این به طور کلی و جزییات بینایی و حالت بینا در تعبیر دیدن قبر در خواب نقش بسزایی دارد این همان چیزی است که تعبیر خواب در سایت او شیرین در مورد دیدن قبر در خواب می گوید که در خانه، زندان یا بدن تعبیر می شود. زیرا ممکن است زندان روح باشد و شیخ نابلسی اضافه می کند که قبر در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد و قبور نشان دهنده سفر تنهایی باشد (تفسیر رؤیت سفر را به صورت کامل و دقیق بخوانید) بیشتر خواهید آموخت. تفصیل تفسیر رویت قبر به روایت ابن سیرین و نابلسی در بندهای بعدی.

ابن شاهین ظهیری از کرمانی نقل می کند که دیدن قبر در حال کندن در خواب. ممکن است دلالت بر ساختن خانه در محل گودبرداری باشد خواه قبر در خواب بیننده باشد یا شخص دیگری و پرکردن قبر در خواب دلالت بر طول عمر و تندرستی دارد و خداوند اعلم. اگر بیننده به صورت مرده باشد، بیانگر همبستر شدن با زن است و راه رفتن در میان قبور در خواب اگر باز باشد، بیانگر همزیستی با اهل بدعت یا ورود به زندان است.

و اما کندن قبر در خواب به قول ابن شاهین صورت دارد. از جمله اینکه نبش قبر پیغمبر سنت خود را آموخت و بیننده تا رسیدن به جنازه پرهیزگار است و هر که ببیند قبری می کند و از آن زنده ای بیرون می آید، حکایت از خیر و سعادت دارد و ما خواهیم کرد. از طریق پاراگراف های بعدی در مورد موارد دیدن قبر در خواب بیشتر بدانید.

دیدن حفر قبر در خواب ممکن است نشان دهنده ریا باشدابن سیرین در تعبیر حفر قبر در خواب می گوید: کندن قبر بر روی سطح نشان دهنده طول عمر است و کندن قبر در خواب ممکن است نمایانگر ساختن خانه باشد برای کسی که دید برای خود قبر می کند. و همچنین هر که دید بدون جنازه وارد قبر شد خانه خرید، کندن قبر در خواب، بیانگر ازدواج است، دیدن قبر برای مجرد، ازدواج با فریب و نیرنگ است، همچنین ساختن قبر در خواب بیانگر آن است. ازدواج: حفر قبر در فضای باز، بیانگر آخرت است، دیدن دیگری که برای او قبر می کند، ممکن است بیانگر ساختن یا خریدن خانه باشد، و اما دیدن قبر در خواب، بیانگر عمر طولانی است. ان شاء الله سلامت باشید

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن قبر در حال کندن می گویددیدن حفر قبر در خواب از دو طرف تعبیر می شود. یا در دینش ریا می کند، یا خانه ای برای ازدواج درست می کند، هر که ببیند برای خودش قبری کند، تعبیرش این است که گناه می کند، جلوی آن را بگیرد، اما دیدن قبر که برای یکی می کند. والدین ممکن است نشان دهنده عدم تحرک و حرکت یا حبس در خانه یا زندانی کردن آنها به بیماری باشد و اما دیدن قبر برای زن در خواب تعبیر به محدود کردن آزادی او در خانه است و هرکس که می بیند که برای یکی از پسرانش قبر می کند، نشان می دهد که بر رفتار خود مسلط است و او را کنترل می کند، خواب بیانگر ظلم مردم به خود و انحراف آنها از حق است، و هر که ببیند هر چه در قبر کنده است. پر می شود، آنگاه عمر خود را طولانی می کند و کار خود را اصلاح می کند، یا خطا می کند و توبه می کند، هر که در خواب قبر آماده ببیند، به خواست خدا خرید خانه آماده را نشان می دهد.

محل کندن قبر در خوابو در مورد محل کندن قبر در خواب، تعبیر خواب در حلاوت آن می گوید که دیدن حفر قبر بالای کوه، بیانگر طول عمر یا تکلیف سختی است (تعبیر دیدن کوه را در خواب بخوانید). و کندن قبر در بیابان نشانگر حبس روح در بدن و ترک احساسات است که گواه قساوت دل و دوری از تقرب خداوند متعال و رؤیت کندن قبر در زیر باران حکایت از یک تصمیم قاطع والدین یا مودب (تفسیر دیدن باران را با جزئیات بخوانید).

دیدن دراز کشیدن در قبر ممکن است نشان دهنده یک ازدواج ناخوشایند باشدشیخ نابلسی می‌گوید داخل شدن قبر در خواب ممکن است دلالت بر نزدیک شدن مرگ باشد و خداوند اعلم است، اما کسی که ببیند قبر خریده و داخل آن نشده، دلالت بر ازدواج دارد، و اما زنده دیدن دفن در خواب، دلالت بر پریشانی، پریشانی و پریشانی دارد و ممکن است بیانگر حبس باشد.

و درباره رؤیت نشستن در قبر، تعبیر خواب در شیرینی آن می گویدهر کس در خواب ببیند که در داخل قبر خوابیده است تعبیر به داخل شدن در زندان می شود و هر که ببیند قبری می کند و سپس در آن خوابیده است نشان دهنده ازدواج ناخوشایند است دل خواب گمراه و گمراه ولتیب به خداوند.

زیارت قبور در خواب ممکن است نشان دهنده پیروی از نزدیک شدن مدفونان در قبر باشدابن سیرین گوید زیارت قبور در خواب ممکن است بیانگر زیارت اهل زندان باشد این هشدار ورشکستگی است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از تعبیر خواب زیارت قبور می گویدهر که در خواب ببیند قبر را زیارت می کند، بیانگر زیارت زندان و بیمارستان یا آسایشگاه است و دیدن قبر معروف در خواب، بیانگر تأمل و ذکر مکرر مرگ است و می داند چه کسانی او را زیارت کرده اند و ذکر می کند. در حالی که رؤیت زیارت قبور اولیای الهی و صالحان حکایت از پیروی از تقرب و ذکر فضایل آنها دارد، همچنین رؤیت زیارت قبور رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز حکایت از پیروی از سنت او دارد. در جاها دلالت بر درس و خطبه دارد، اما کسی که ببیند دنبال قبر یکی از اهل بیت خود می گردد و آن را نیافت، دلالت بر کوتاهی خویشاوندی دارد.

نبش قبر در خواب ممکن است بیانگر خواسته ها و خواسته ها باشد.کثرت قبر در جای مجهول نشانگر منافقین است چنانکه ابن سیرین می گوید و همینطور دیدن یک قبر مجهول در خواب مرد ریاکار است و برعکس قبور معلوم و قبر معلوم در خواب دلالت بر حقیقت دارد ولی بصیر از این حقیقت غافل است و همین است که نزد شیخ نابلسی می رود و اما کندن قبر در خواب ممکن است دلالت بر خواسته باشد پس هر که ببیند قبری را می کند تا به قبری که در داخل آن است برسد. او را زنده بیابد، طلبش نیکو بود و در آن صلاح و حکمت و مال حلال است و هر که در خواب ببیند که قبر معلوم و معلومی را نبش می‌کند، ممکن است پیروی او از نزدیک شدن مرده باشد.شیخ نابلسی گوید: نبش قبر ممکن است نشان دهنده پیروی از میت باشد، شخص بدعت گذار و گمراه به تعبیر شیخ نابلسی، قبر کافر یا بدعت گذار را نبش می کند، لذا به دنبال عقاید اهل ضلالت و بدعت می رود. آنها را دنبال می کند، مخصوصاً اگر نبش قبر به بدن متعفن با بو یا مدفوع یا مانند آن منتهی شود (تعبیر دیدن اجابت مزاج و غائط را در خواب بخوانید).

و در باب دیدن قبور و خواب کندن قبر، تعبیر خواب در شیرینی آنها می گوید.دیدن نبش قبر معلوم در خواب، بیانگر عیادت مریض یا زندانی و مواظبت از اوست در صورت زنده بودن قبر و خدا می داند و اما کندن قبر مجهول در خواب اگر قبر در آن باشد. مرده، دلالت بر بحث منافقانه یا کفرآمیز دارد، در حالی که دیدن قبور در حال کندن و ربودن آن، بیانگر تجاوز به مقدسات خداوند است، او را به گناه وسوسه می کند و از آن توبه می کند، و هر که ببیند در حال کندن است. در قبر یکی از صالحان یا پیامبران، اوامر آنها را منتشر می کند و به مردم می آموزد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن قبر در خواب برای زن می گویددیدن قبر برای زن باردار در صورتی که برای خود کندن کند نشان دهنده علاقه و توجه او به پسرش است و همچنین کندن قبر در خواب بیانگر دلبستگی زن شوهردار به خانه و علاقه او به آن است و زن مجرد دلبستگی او به خانواده و امتناع او از ازدواج، در رؤیای حفر قبر برای افراد مطلقه و بیوه، نشان دهنده انزوا و نگرانی آنهاست، بد اخلاقی و روال زندگی مشترک زن. که دید دارد برای یکی از پسرانش قبر می کند، این نشان دهنده اضطراب و ترس اوست و پسرش را محور زندگی خود قرار می دهد، چه حامله باشد، چه متاهل، چه بیوه و مطلقه، نشان دهنده عبرت و درس است. .

 • هر که در خواب ببیند که بر قبور باران می بارد، دلالت بر رحمت اهل قبور دارد – ابن سیرین.
 • هر کس در خواب ببیند که قبری به خانه یا خانه تبدیل شده است، پسرانش پس از او در آن مکان خانه ای بنا می کنند – ابن سیرین.
 • هر که ببیند قبری از جایی به جای دیگر حرکت می کند، پس اهل مرده در آن مکان خانه می سازند – شیخ نابلسی.
 • هر کس در خواب ببیند که قبر را به خانه می برد، بیانگر ذکر مکرر مرگ در خانه او و بسیاری از افکار او در مورد مرگ است – شیخ نابلسی.
 • هر که ببیند خانه اش قبر شد، روزگارش کشنده است – تعبیر خواب.
 • خواب قبر بعد از استخاره در صورت زیارت قبر انبیا و صالحان خوب است وگرنه ممکن است امر به خیر آخرت باشد ولی امر دنیا سهمی ندارد و خداوند متعال از ما خواسته است. دعا کن «خدایا ما را در دنیا و آخرت خیر عطا کن و ما را از عذاب آتش حفظ کن» – تعبیر خواب
 • هر که ببیند در قبرها راحت می شود، مردم را دست کم گرفته و از آنها فراتر می رود – تعبیر خواب.
 • هر که ببیند قبر مجهول می سازد، سفر می کند و در غربت اقامت می کند – تعبیر خواب.
 • هر که در خواب ببیند که قبر خود را به طلا و نقره آراسته است، در واقع بدن خود را به طلا و نقره می آراست، زیرا بدن قبر روح است – تعبیر خواب.
 • هر که ببیند او را زنده در قبر دفن کردند مریض می شود – تعبیر خواب.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب غربی در تعبیر دیدن قبور و مقبره می گوید; دیدن گورستان متروک در خواب ممکن است بیانگر عمر طولانی بیننده باشد تا زمانی که شاهد مرگ دوستان و عزیزان خود باشد و تنها بماند و اما دیدن قبرستان زیبا و آراسته در خواب بیانگر اعاده حقوق یا احقاق حق است. بهبودی مریضی که در آستانه مرگ بود غمگین است و دوستانش را که با مهربانی و مهربانی در کنارش ایستاده اند ملاقات می کند.

  و اگر دختر یا عروس ببیند که در قبرستان سرگردان است، از معشوق یا داماد خود محروم می شود، ولی اگر زن شوهردار ببیند که به قبرستان گل می برد و بچه دار می شود، نشانه است. از تداوم سلامتی در خانواده‌اش به تعبیر میلر، و میلر می‌افزاید که دیدن قبرستان با بیوه، نشان‌دهنده لباس عزاداری طلاق و آماده شدن برای ازدواج جدید است، مگر اینکه بیوه هنگام بازدید از قبرستان در خواب غمگین باشد، پس او با غم های جدیدی روبرو خواهد شد

  منابع و مراجع addremove

  [1] معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.[2] کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.[3] کتاب اشارات فی عالم عبارات تألیف امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.[4]کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.[5] “دایره المعارف تعبیر خواب” اثر گوستاو میلر

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا