تعبیر دیدن خوک در خواب و خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن خوک در خواب و خواب ابن سیرین

ابن سیرین عالم تعبیر خواب در تعبیر دیدن خوک و تعبیر خواب خوک و خوک و اینکه در خواب گوشت خوک خورده است نمادهای زیادی دریافت کرده است حقیقت راه هدایت را پلید نیست. زندگیش خشن در برخورد، ناسپاسی دل، پست و اخلاق، چربیش حرام پول و مو و روده و پوستش حرام و خوک اهلی اهلی شده در خانه ها در خواب ملعون است و ندارد. خیر در آن، و در دیدن آن به معنای به دست آوردن پول از منابع حرام یا مشکوک به حرام است.

تعبیر دیدن خوک در خواب و خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن خوک در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که خوک یا گله ای از آنها را می پروراند، در رؤیتش، نشانه آن است که مردمی غیر از خود را رهبری می کند.
 2. شیر خوک در خواب یا نوشیدن شیر خوک در آن، نشانه بدبختی مالی است که بر کسی که این خواب را دیده می‌رسد.
 3. هر کس در خواب گوشت خوک بریان یا پخته ببیند و از آن بخورد، دلیل بر خوردن مال حرام است که با نیرنگ و نیرنگ بی حق به دست آورده است.
 4. هر که خوک ببیند، نشانه آن است که بر دشمن خود پیروز می شود یا از او مال و قدرت و نفوذ وسیعی به دست می آورد.
 5. هر کس در خواب ببیند که مانند خوک راه می رود، بیانگر آن است که نیرو و تندرستی می یابد و اندوهش سخت می شود.
 6. گوشت خوک در خواب دلیل بر کسب حرام است و هر کس در خواب ببیند گوشت خوک بریان یا پخته می خورد، از تجارت خود پولی می گیرد که با سوء ظن آمیخته می شود و به حرام نزدیکتر می شود.

تعبیر دیدن خوک در خواب شیخ ابن سیرین

 1. دیدن خوک در خواب توسط شیخ ابن سیرین، اشاره به حریف مقتدر و ملعون است که برای به دست آوردن حرام و به دست آوردن چیزهایی که سزاوارش نیست، سخت می جنگد.
 2. کسى که در خواب ببیند خوک سوار است، نشانه آن است که بدون احتساب حرام و حلال، مال بسیارى به او مى رسد.
 3. هر کس ببیند که گوشت خوک می خورد، نشانه کسب مال حرام است و آن را خوب می داند و اگر گوشت خوک پخته یا کبابی بخورد، دلیل آن است که از تجارت بدون دردسر مال به دست آورد.
 4. هر کس ببیند که مانند خوک راه می رود، نشانه آن است که به سرعت چیزی به دست می آورد که بیننده آن را تصدیق می کند.
 5. هر کس در خواب خوک چاق ببیند، دلالت بر سرما و باران شدید یا پریشانی و پریشانی مردم محل دیده شدنش و خانواده اش در روستاها و یا وضعیت نامناسب کاشت برای کاشت و درو است. .
 6. خوک در خواب مرد مجردی که به دنبال ازدواج با زنی است، بیانگر این است که موضوع کامل نیست زیرا زن او را از خود دفع می کند.
 7. دیدن گوشت خوک در خواب برای همه مردم خوب است.
 8. خوک کوچولو و بچه های خوک در خواب بیانگر نگرانی های زیاد بچه هایی است که به آنها دست زده اند.
 9. کشتن خوک در خواب به معنای رهایی از گناهان و نگرانی ها و توبه از گناهان و گناهان کبیره است.
 10. به همین ترتیب، کشتن خوک برای همه مردم خوب است.
 11. دیدن خوک اهلی در خواب مایه خیر و برکت است. دلالت بر خیر و صرف حوائج بینا کند.
 12. هر کس با همسرش اختلاف داشته باشد و خوک را در خواب ببیند، طلاق می گیرد.
 13. خواب خوک نماد مردی کینه توز، حسود یا فردی غیر مذهبی است که هیچ خیری در او ندارد.
 14. خوک ماده در خواب بیانگر فراوانی چیزی است که بی فایده است.
 15. خوک برای زن مجرد در خواب تعبیر خوبی برای او ندارد که دلیلی بر فساد کسانی است که از او خواستگاری می کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا