تعبیر خواب زن متاهل و مجرد و باردار در خواب

تعبیر خواب زن متاهل و مجرد و باردار در خواب

تعبیر دیدن نکاح برای زن شوهردار و مجرد و زن حامله در خواب در آثار فقیه در تعبیر خواب ابن سیرین آمده و به او گفته است که نکاح معانی مصونیت دارد. و عنایت الهی که بیننده خواب را احاطه کرده و او را از هر پریشانی ایمن می کند.بسیاری از معانی نیکی و همچنین ازدواج در خواب اگر زن مجرد ببیند که ازدواج کرده است با معنی آن سقوط می کند و در اینجا در مجله میخک خواهیم دید. مواردی را که این چشم انداز در این مقاله به آنها اشاره دارد را به تفصیل و ذکر کنید.

تعبیر خواب زن متاهل و مجرد و باردار در خواب

تفسیر بینش ازدواج برای زن متاهل و مجرد و زن باردار

از نظر امام محمد بن سیرین، با توجه به موقعیت اجتماعی بیننده، تعابیر زیادی برای ازدواج وجود دارد، بنابراین با دیدن ازدواج برای زن متاهل، دیدن ازدواج برای مجردها و دیدن ازدواج مجرد در خواب، عقب می ماند. همه اینها را جداگانه ذکر می کنیم.

تعبیر ازدواج برای زن متاهل در خواب

 • تعبیر نکاح برای زن متاهل بر حسب آنچه در خواب دیده می شود معانی خیر و شر را حمل می کند، فقهای تعبیر خواب می گویند خواب زن متاهل به معنای به دست آوردن پول و خیر و بلندی است. موقعیت؛ يعنى اگر با شيخ مجهولى غير از شوهرش ازدواج كرده باشد و ازدواج براى زن شوهردار مريض باشد، به اين معنى است كه بعد از مدتى مرض منفور از دردهايى كه به آن مبتلا مى شود شفا مى يابد.
 • همچنین در تعبیر نکاح برای زن شوهردار که فرزند مجردی دارد که به عقد ازدواج رسیده است آمده است که این خواب به این معناست که پسر خردسال خود را به عقد دختری که می خواهد در می آورد و اگر زن شوهردار ببیند که دوباره ازدواج کرده است. برای او خوب است
 • و اما تعبیر نکاح برای زن حامله در خواب، این است که کنیز به دنیا می آورد و اگر ببیند عروسی است که لباس سفید بر تن دارد، به این معناست که نوزاد مفیدی به دنیا می آورد. پسری که از او حمایت خواهد کرد
 • کسى که در خواب ببیند با زن شوهردارى ازدواج کرده یا با زن حامله اى که همسر او نبوده ازدواج کرده است و زن دارد، این به معناى خیر بسیار و کثرت رزق و روزى است که از آن رزق مى‏گیرد. امرار معاش
 • ازدواج با زنی از اهل کتاب در خواب بر اساس دینی است که زن به آن اعتقاد دارد، بنابراین ازدواج با زن یهودی دلیل بر تلاش برای کسب حرفه ای است که متضمن کفر و نافرمانی باشد.
 • و هر کس در خواب با زن زناکار فاسقی ازدواج کند که کارهای بد انجام می دهد، مردی زناکار است که خیری در او ندارد.
 • ازدواج یک عنایت الهی است و شاید ازدواج حکایت از افتادن در زندان و غرق شدن در بدهی ها و نگرانی ها و غم های فراوان دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که زن خود را در حالی که همسرش است به عقد برادر یا مرد دیگری درآورده است، این بدان معناست که امر مهمی از زندگی خود را بدون منفعت و منفعت از دست می دهد.
 • تعبیر ازدواج برای زن مجرد در خواب

 • در تفسیر مجرد به ابن سیرین نقل شده است که اگر دختری که ازدواج نکرده ببیند که با پسر شیخی مجهول ازدواج کرده است، به مال و خود نیکی می کند و در دنیا خوشبخت می شود. ملاقات زندگی او با مردی که دوستش دارد و او را خوشحال می کند. زیرا شیخ مجهول در خواب، جدّ بینا است.
 • اگر زن مجردی در خواب با مردی که با او نامزدی ندارد ازدواج کند، از شوهرش که با او ازدواج کرده است، خیر می‌یابد و اگر در خواب ببیند که با مرد جوانی ازدواج کرده است. در زندگی خود به چیزی که فکر می کرد غیرممکن است دست یابد.
 • فقهای تعبیر خواب می گویند ازدواج زن مجرد در خواب او را مژده می دهد، زیرا این امری است که موجب خوشحالی او می شود و همچنین اگر زن مجرد لباس سفید عروسی را در حالی که آن را پوشیده است ببیند. او به زودی باردار می شود
 • ازدواج زنی مجرد با مردی ناشناس که معانی بدبختی او را در نامزدی با او نمی داند تا زمانی که این رابطه با جدایی تمام شود.
 • و هر کس ببیند که با برادرش یا با کسى که اجازه ازدواج با او را ندارد ازدواج کرده است، این بدان معناست که براى خود کار محبوبى نصیب او مى شود، پدرش عصبانی مى شود.
 • و اگر زن مجردی در خواب با مرده ای ازدواج کند، پراکنده می شود و در زندگی خود دچار سرگردانی و بیماری می شود.
 • و ازدواج یک زن مجرد با مردی که دوستش دارد، گواه این است که او فرصت عاطفی دارد که از او در دستیابی به ثبات بهتر در زندگی بعدی حمایت می کند.
 • تعبیر ازدواج با شخص مشهور در خواب ابن شاهین به معنای بشارت است که بر وقایع آینده دختر متاهل اعم از مجرد، متاهل یا باردار متحمل می شود.
 • و اما کسی که از ازدواج با دختری که دوستش دارد راحت باشد، به آنچه در زندگی خود می‌خواهد و به آنچه در زندگی دنیوی می‌خواهد می‌رسد، و هر کس تاریخ عقد خود را تعیین کند و نزدیک بود، آن تاریخ واقعه است. که برای او خیر و خوشی خواهد بود.
 • تعبیر ازدواج برای زن باردار در خواب

 • تعبیر ازدواج با شخص مشهور در خواب ابن شاهین به معنای بشارت است که بر وقایع آینده دختر متاهل اعم از مجرد، متاهل یا باردار متحمل می شود.
 • و اما کسی که از ازدواج با دختری که دوستش دارد راحت باشد، به آنچه در زندگی خود می‌خواهد و به آنچه در زندگی دنیوی می‌خواهد می‌رسد، و هر کس تاریخ عقد خود را تعیین کند و نزدیک بود، آن تاریخ واقعه است. که برای او خیر و خوشی خواهد بود.
 • تعبیر ازدواج با محرم در خواب معانی متعددی دارد، هرکس در خواب ببیند که با دختری که بر او حرام است، مانند خواهر یا مادرش، یا بیشتر یا کمتر از آن ازدواج می کند، بر او منت گذارده می شود. یا در مواقعی که حجاج برای انجام این وظایف به بیت الله الحرام می روند، اگر او را ببیند که چه کسی می تواند عمره را انجام دهد.
 • و اما نزديکى پس از ازدواج، به اين معناست که پيوند خويشاوندى خود را قطع کرده و يا دير به ديدار آنها رفته و مدت زيادى آنها را ترک مى کند، کسى که زنى را با محرم ازدواج کند، مولاي خانواده است و شوهر. در خواب یک شریک، یک وعده یا یک سلطان است.
 • تفسیر بینش ازدواج به طور کلی

  ازدواج در خواب به این معنی است که فرد متاهل به مقام و قضاوت بالایی می رسد. این است اگر او صلاحیت تصرف دولت را داشته باشد و هر که در خواب ببیند که شادی او عروسی بزرگی بوده است. این بدان معنی است که او به دلیل موقعیت یا چیزی که مردم می خواهند برای اعتلای و اعتبار او به دست بیاورند مشهور می شود.

  عروسی داماد در روز شادی نشان دهنده این است که او به کسی که آن را در خواب دید مشهور می شود و هرکس در روز عروسی همسرش را در خواب طلاق داد، این بدان معنی است که نزدیک بود پول زیادی به دست آورد. و رزق و روزی اگر اتفاقی نیفتاد یعنی مقامی به دست می آورد که در آن خدمت سلطانی می کند.

  و هر کس در خواب مرده ای را به عقد خود در آورد، پیوند خویشاوندی خود را قطع می کند و زن حامله ای که ببیند با مردی غیر از شوهرش ازدواج کرده است، پسری به دنیا می آورد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا