تعبیر خواب مسافرت | دیدن سفر در خواب

تعبیر خواب سفر را تقدیم می کنیم و هر که دید با هواپیما، قطار یا ماشین در حال سفر است، آنچه را که امام محمد بن سیرین، عبدالغنی النابلسی، ابن شاهین و دیگر تعبیر کنندگان خواب گفته اند، ذکر می کنیم. دیدن سفر در خواب و رویا.

تعبیر خواب مسافرت دیدن سفر در خواب

تعبیر خواب مسافرت ابن سیرین

ابن سیرین گفته است: دیدن سفر در خواب، بیانگر حرکت از جایی است که بیننده در آن جاست، یا بر حسب نشانه های خیر و شر که در خواب دیده می شود، از موقعیتی به موقعیت دیگر حرکت می کند، و سفر بیانگر مکان است. مساحتی از زمین را به اندازه جاده ای که در سفر از آن عبور کرده پاک می کند، پس اگر بیننده می دید که زمین را پاک می کند، به جای دیگری می رود. گفته شد که خواب سوار شدن بر حیوان در خواب، معنای جلال، رسیدن به مطلوب و غلبه بر دشمنان را دارد; پس هر که در خواب ببیند که در حال سفر است، به آنچه از سفر می‌خواهد می‌رسد. همه اینها اگر خوب سوار شود، و اگر سوار شدنش سخت باشد یا خوب سوار نشود، این بدان معناست که او اهل جاهلیت و سرگرمی است، و هر که حیوانش را در سفر گرفت، و نگرفت. غرق در آن شود و از پشت نیفتد، از فتنه شوق در امان است و به آرزو و آرزوی خود رسیده است. و هر کس با پای خود سفر کند و ببیند که صاف راه می رود، احکام اسلام را می جوید و به او خیر می رسد. و اما کسى که در خواب ببیند که در سفر راه مى‏رود، بازار او را ملاقات مى‏کند، این بدان معناست که به او خیر مى‏رسد و وصیتى را که من کرده‏ام به جا مى‏آورد.

و هر کس در خواب ببیند که در سفر خوب راه نمی رود، پس با یک پا به تنهایی بر زمین می پرد و نمی تواند بر هر دو پا راه برود، شاید به بیماری بیفتد که راه رفتن را بهبود نمی بخشد، و چه بسا او دچار بدبختی می شود که نصف پولش را از دست می دهد و بقیه برایش کافی نیست جز اینکه با آن در سختی و مشکل زندگی کند. و اما کسی که ببیند در این حال روی یک پا پرید و از روی مردی پرید، قوی است و بر حریف غلبه می کند و او را مسخر می کند. زیرا پرش قدرت دارد و نشان دهنده غرور است. و اما کسى که بهتر از او از یک جا به جاى دیگر مى‏پرد، این تغییر حال اوست و در مسافرت به خیر مى‏رسد و در این پرش مقامى بالاتر دارد، مى‏ترسد.

و اما تعبیر خواب مسافرت با هواپیما توسط ابن سیرین، اشاره به کسب نعمت و مقام است. روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد، گفت: دیدم بین آسمان و زمین در حال پرواز هستم، گفت: نطفه را زیاد کن، رسیدن به سلطنت، و هر که با هواپیما به مقصود برسد و به مقصد برسد. او به خواسته و خواسته خود خواهد رسید.

و اما بازگشت از سفر، بیانگر ادای حقی است که بر او واجب است. گفته شد: دلالت بر رهایی از غم و رهایی از بدترین ها و رسیدن به فضل است. هر کس در خواب ببیند که می‌خواهد سفر کند، یا قبل از سفر، مردمی به حضور او می‌آیند تا پس از خروج از کشور با او وداع کنند. این نشان دهنده جدایی است که او را از آنچه در گذشته بوده، چه خوب و چه بد باز می دارد.

تعبیر خواب سفر به نابلسی

سفر در خواب توسط نابلسی به تحقیق و آشکارسازی اخلاقیات افراد اشاره دارد. و اگر مسافر فقیر باشد، به این معناست که خود کفا می شود، و اگر مسافران در خواب به او بیایند، ممکن است از طرف خود خبر دهند. و هر کس در خواب ببیند که با پای خود سفر می کند، بدهی است که بر او چیره می شود و هر که ببیند از خانه ای ناشناخته کوچ کرده است، در سفر است. و اگر مریض ببیند که به سرزمینی دور سفر می کند یا از رار به خانه ای مجهول می رود یا از خانه ای به خانه ای مجهول می رود: این دلیل بر مرگ اوست. و هر کس در خواب ببیند که رزق سفر گرفته است: نیکی کرده است. و هر کس ببیند مسافرت کرده است، از موقعیتی به حال دیگر می رود، و بازگشت از سفر ممکن است توبه و بازگشت از گناهان و برآوردن حاجت باشد، و هر کس با پای خود سفر کند، این بدهی بسیار است.

تعبیر خواب مسافرت ابن شاهین

خواب مسافرت در خواب نزد ابن شاهین به دو صورت تعبیر شده است: اول این که مراد آن حرکت از جایی به جای دیگر و از حالتی به حالت دیگر است، او را ترک کرد و از او رفت، چنانکه این چنین است. دلیلی بر بهبود حال و تحقق آرزوهایش و اگر بداند مقصدی که می‌رود بدتر از آن چیزی است که در آن است و به هر کجا که بماند بدگمان است.

و هرکس در حالی که از نظر لوازم و سواری نیرومند و آماده باشد و اسباب موفقیت و بقای او کامل باشد، سفر کند، این بدان معناست که با تغییراتی که در زندگی او ایجاد می شود، شرایط او سامان می یابد و نایل می شود. امیدهایش را دارد و به آرزوهایش می رسد و اگر خلاف آن چیزی است که گفتم، مخالف اوست. و هر کس به جای دوری سفر کند و مریض باشد می میرد و هر که رزق سفر خود را همراه داشته باشد در راهی می رود که در آن خیر و برکت دنیا و آخرت می دهد.

تعبیر رؤیا بازگشت از سفر در خواب

امام محمد بن سیرین معنای بازگشت از سفر را بیانگر ادای حقی که بر بیننده خواب واجب است و برگرداندن امانت به صاحبان آن ذکر کرده است. شاید خواب مسافرت دلالت بر توبه ای دارد که بیننده از گناهان بشارت می دهد; زیرا منظور از توبه بازگشت از گناه است.

تعبیر دیدن سفر در خواب

سفر در خواب معانی زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

سفر به معنای حرکت از موقعیتی به موقعیت دیگر است و بازگشت از سفر ممکن است دلیلی بر اعلام توبه صادقانه بیننده و بازگشت از گناهان باشد در حالی که آرزوی برآورده شدن حاجتی را داشته است.

و هر که خواب ببیند: به خانه ای مجهول نقل مکان کرده، در سفر است، و اگر ببیند که به سرزمینی دور یا به خانه ای مجهول می رود، دلیل بر مرگ اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا