سینه ها در خواب و تعبیر دیدن سینه ها به صورت کامل و دقیق

دیدن سینه در خواب تعبیر دیدن سینه زن برای مرد و تعبیر موارد دیدن سینه زن در خواب دیدن سینه مرد و سایر موارد دیدن سینه در خواب.

بیننده ممکن است از پرسیدن پستان در خواب خجالت بکشد زیرا معتقد است که این فقط یک رویا جنسی یا از ضمیر ناخودآگاه است.در این مقاله؛ با هم با گذر از معنای کلی دیدن سینه، دیدن سینه زن و مرد، دیدن سینه مرد در خواب، تعبیر دیدن سینه را به صورت کامل و دقیق می آموزیم.

ابن سیرین در تعبیر دیدن سینه در خواب گوید سینه ممکن است دلالت بر زن یا دختر مردی داشته باشد پس صلاح آن از نیکی آنها و فساد آن فساد آنهاست و خداوند داناتر است و خواب سینه به پر شدن سینه یا ضعف و زیبایی و فساد آن تعبیر می شود. و سينه مرد در تعبير سينه زن نيست چنانكه خواهيم ديد شيخ نابلسي گويد سينه در خواب دارد بيانگر حال فرزندان برحسب حال است ديدن سينه بزرگ و پر در خواب در خیر و برکت فراوان در رزق و روزی و فرزندان و دیدن سینه کوچک و لاغر در خواب بیانگر کمبود برکت و رزق است و سینه زیبا در خواب نماد ظرفیت در دنیاست اما خواب سینه های زشت یا شل دلالت بر زوال نعمت یا بد بودن رابطه با زن و فرزند دارد، تعبیر خواب در سایت شیرین خود در مورد دیدن سینه در خواب می افزاید که نشان دهنده تامین غذا و زیبایی انسان است و دلالت بر زنان از همسر دارد. دختر و خواهر و مادر و سینه پر زیبا در خواب پول و غذا و رزق و برعکس

 • آشکار ساختن سینه در خواب ممکن است نشان دهنده فاش شدن اسرار و آشکار شدن امور پنهان باشد.و اما آشکار شدن سینه در مقابل شوهر در خواب، بیانگر حاملگی زن یا حل اختلاف بین او و شوهرش است.
 • نمایان شدن سینه در خواب یکی از نشانه هایی است که برای زن مجرد نزدیک بودن ازدواج را نشان می دهد و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که سینه خود را جلوی آینه آشکار می کند به فکر ازدواج و بچه دار شدن است. زیاد.
 • دیدن زنی که در خواب سینه های خود را برای مرد آشکار می کند، بیانگر منفعتی است که از زن به دست می آوردو اگر مرد متاهل ببیند که زنش سینه خود را در مقابل خود آشکار می کند، این نشانه آرامش و منفعت زن است، و اما خواب زنی که سینه خود را برای مرد مجرد آشکار می کند، ممکن است بیانگر نزدیک بودن ازدواج او باشد. خداوند آری است و داناتر است.
 • شیخ نابلسی می گوید: سینه مرد در خواب نشان دهنده حیثیت و سلامتی و مقام اوستو ممکن است دلالت بر آن دسته از خویشاوندان و اعضای خانواده داشته باشد که با وجود زیبایی، هیچ فایده ای ندارند، و مردی که در خواب سینه های خود را ببیند، رشد کرده اند بدون آن که ظاهر آنها منفور یا زشت باشد، پس دلیل بر فرزند یا مال باشد. و هر کس در خواب بیند که سینه هایش می افتد، ممکن است مرگ فرزندان یا فقر او باشد.
 • به گفته ابن سیرین دیدن بزرگ شدن سینه در خواب برای مرد ممکن است نشان دهنده آمیزش با محارم یا سوء نیت باشد، خواب عمر طولانی دارد و خداوند اعلم.
 • و اگر مردی در خواب سینه های خود را دراز ببیند در خواب به آرزوهایی می افتد که خدای تعالی را خشنود نمی کند و این خواب ممکن است دلالت بر مرگ یکی از پسرانش کند.
 • و ظهور یک نوک پستان اضافی یا یک سینه اضافی در خواب مرد نشان دهنده دختری است که در مراقبت از او نقش دارد، ممکن است دختر او باشد یا شخص دیگری.
 • و شیر مادر برای مرد نشان دهنده پول است مگر اینکه مرد در خواب شیر خود را شیر دهد که بیانگر حبس و حبس است.
 • و اگر مردی در خواب ببیند که سینه هایش درشت است، مانند سینه های زنان، کار زن را انجام می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند که یک سینه دارد، خانواده ای را در کنار خانواده خود نفقه می دهد، و کسی که در خواب ببیند که سینه دیگری دارد، دختران یا خواهران اوست، و اما دیدن غایب سینه یا نوک سینه مرد، نشان دهنده ازدواج یکی از دختران یا یکی از خواهران اوست.
 • دیدن بازی با نوک سینه در خواب یا سینه مرد، بیانگر این است که در حال رسیدگی به امور یتیمان فقیر و نیازمند است و دیدن سرطان سینه مرد، بیانگر بیماری یکی از اعضای خانواده اوست.
 • تعبیر دیدن شیر دادن در خواب چیست؟ابن سیرین می گوید اگر مردی در خواب ببیند که زنی به او شیر می دهد مریض می شود ولی اگر زنش حامله باشد پسر پسر است و خدا داناتر او را کنترل می کند. مردی که ببیند در سینه هایش شیر است، نشان دهنده طول عمر و وسعت روزی اوست ان شاء الله، اما دیدن مردی که از سینه هایش شیر می دهد، نشان دهنده زندانی بودن اوست، زیرا زن شیرده مانند زندانی است. در دوران شیردهی

  دیدن شیر در سینه زن مجرد در خواب بیانگر ازدواج اوست.

 • ابن سیرین می گوید: اگر زنی در خواب شیر در سینه ببیند، بیانگر حاملگی و وضع حمل است، اگر در سن باروری باشد، و اگر زن مجردی در سینه خود شیر ببیند، بیانگر عقد و ازدواج اوست. از دست دادن پول او
 • دیدن سینه دراز زنی در خواب حزن و اندوه او را نشان می دهد و در خواب دیدن زنی که شیر می دهد اگر حامله بود دختری به دنیا می آورد یا نشان دهنده منفعتی است که از زن می برد.
 • شیخ النبلسی می گوید: افتادن سینه در خواب برای زن، نشانه بیماری است، مخصوصاً اگر شیر می دهد، و اگر شیر نمی دهد، افتادن سینه در خواب، حزن و ناراحتی و از بین رفتن سینه را نشان می دهد. در خواب زن بیانگر بی تحرکی و از بین رفتن منفعت او برای دیگران است و دیدن ضایعات و بیماری های سینه به طور کلی بیانگر بد حال یا بد اخلاقی است.
 • دیدن سینه بزرگ زن باردار بیانگر استواری جنین در شکم و قوت بارداری او انشاالله است و برعکس دیدن سینه کوچک زن باردار نشان دهنده ضعف بارداری و خطر سقط جنین است. ، خدا نکند.
 • شیر در سینه زن باردار در خواب بیانگر نزدیک شدن به تولد شیر و ترشح شیر اوست.
 • اگر زن حامله در خواب سینه های خود را ببرد، نوزادش پسر می شود و خداوند اعلم دارد، اما اگر زن حامله ای ببیند که از سینه او شیر می دهد، نشان دهنده این است که فرزندش تمام وقتش را می گیرد.
 • دیدن سینه های بزرگ در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او از خانواده و شوهرش به خوبی مراقبت می کندو بیرون آمدن شیر از سینه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آنچه به خانواده خود می دهد و از آنها نیز مراقبت می کند.
 • و اما رؤیت آشکار شدن سینه زن شوهردار، دلالت بر آشتی با شوهر دارد و آشکار کردن سینه در خواب برای زن شوهردار در مقابل مردان، بیانگر فقر و نیاز شدید یا رسوایی است که او را تعقیب می کند.
 • و اگر زن شوهردار ببیند که شخصی از او شیر می‌دهد، شوهرش او را برای خود نگه می‌دارد و دیدن کسی که نمی‌شناسد در خواب شیر می‌دهد، بیانگر نیکی کردن به غریب است.
 • بریدن سینه در خواب برای زن متاهل به تعبیر شیخ نابلسی بیانگر تأخیر در حاملگی یا ناباروری فرزندان او است و گفته اند دیدن سینه بریده در خواب بیانگر بی مسئولیتی و بد سرپرستی او نسبت به خانواده است. شوهرش، و هر کس در خواب ببیند که سینه خود را با دست بریده است، شوهرش را ترک کرده یا از فرزندان خود غافل شده است.
 • سینه زخمی در خواب نمادی از بحران مالی است که خانواده تجربه کرده استخواب دیدن سینه زخمی زن متاهل ممکن است بیانگر این باشد که پول او دزدیده شده یا از جانب فرزندان یا شوهرش مورد ظلم قرار خواهد گرفت و خدا بهتر می داند.
 • دیدن سینه های بزرگ در خواب برای زن مطلقه بیانگر بی حوصلگی او از ازدواج استهمینطور برای زن بیوه دلالت بر لطافت و اشتیاق او دارد، در حالی که دیدن سینه کوچک در خواب برای زن مطلقه بیانگر نفرت و ناامیدی او از مردان از آنان است و برای زن بیوه از جدایی شوهر ناراحت می شود.
 • و اما خواب شیر در سینه زن مطلقه، دلالت بر زندانی بودن او از زناشویی دارد و شیری که در خواب برای زن بیوه از سینه بیرون می آید، غرق شدن او در غم و اندوه است.
 • دیدن بریدن سینه بیوه و زن مطلقه در خواب بیانگر یأس و عدم تمایل او به زندگی است و اما دیدن کسی که از سینه زن مطلقه شیر می دهد، بیانگر اشتغال او به کاری است و بیوه نشان می دهد که او در غم خود زندانی است.
 • دیدن سینه های بزرگ در خواب برای زنان مجرد بیانگر بی حوصلگی آنها از ازدواج است و اما کوچک بودن سینه در خواب برای زنان مجرد بیانگر پاکدامنی و حیا آنهاست و آشکار کردن سینه و برهنه کردن سینه در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر موارد زیادی باشد. تفکر در مورد شهوت و ازدواج، تحصیل و امور زندگی او.
 • و تعبیر بوسیدن سینه در خواب برای زن مجرد حاکی از منفعت بزرگی است که نصیب او می شودهر کس در خواب ببیند که سینه خود را می بوسد مژده می شنود یا وارد کاری می شود که دوستش دارد و از آن بهره می برد و اما اینکه در خواب ببیند که سینه زن مجردی را می بوسد، در صورتی که آن شخص شناخته شده باشد، دلالت بر ازدواج او دارد. شاید این خواب یکی از وسواس های نفس باشد و خدا اعلم است.
 • بریدن سینه در خواب برای زن مجرد، بیانگر تأخیر در ازدواج یا تأخیر در بارداری پس از ازدواج است و برخی از علما در تعبیر خواب گفته اند که بریدن سینه در خواب برای زن مجرد، بیانگر حفظ نفس و پاکدامنی است. ، در حالی که دیدن سینه بریده در خواب هم بیانگر وضعیت و هم نگرانی های فراوان در زندگی بیننده است.
 • خونریزی از سینه در خواب برای زن مجرد، بیانگر بد ایمانی و بد اندیشی است و ممکن است بیانگر خرج کردن مال حرام برای دیگران باشد و پایین آمدن مایع سبز رنگ از سینه در خواب بیانگر اضطراب و ترس از بیماری است. خواب پایین آمدن شیر از سینه مجرد، نمادی از نزدیک شدن به ازدواج یا منفعتی است که به خانواده او داده است.
 • بیرون آمدن چیز عجیبی از سینه در خواب غیر از شیر، بیانگر بد رفتاری و زندگی مشترک است. بیرون آمدن خون از سینه در خواب بیانگر خرج کردن پولی است که در آن شبهه وجود داردو بیرون آمدن خون از سینه در خواب ممکن است نمادی از بیماری و وضعیت بد روانی باشد.
 • و بیرون آمدن خون از سینه در خواب برای زن حامله بیانگر غرغر و شکایت او و برای زن شوهردار به جای آن از بدرفتاری با او است.
 • بیرون آمدن خون از سینه در خواب برای زن مطلقه بیانگر غرغر او از جامعه خود است و بیرون آمدن خون از سینه در خواب برای زن بیوه نمادی از اضطراب و عدم تحمل اوست.
 • به تعبیر شیخ نابلسی بزرگ بودن سینه های زن در خواب ممکن است بیانگر فسق باشد.سینه های بزرگ و پر زن در خواب، اگر خوب و زیبا باشد، ممکن است نشان دهنده افراد مفید از خویشاوندان و فامیل باشد، و خوب و زیبا هستند.
 • می گفتند سینه بزرگ سفید زن در خواب برای مرد برای رضایت و منفعت است و سینه بزرگ و سیاه زن در خواب مرد نشان دهنده اعمال بد و ننگین است و همه اینها برای مرد است.
 • و اما دیدن سینه بزرگ در خواب برای زن، بیانگر حاملگی و زایمان برای زن شوهردار و قریب الوقوع بودن ازدواج برای مجرد است و دیدن سینه بزرگ در خواب در مقابل مردم، بیانگر اغوای مردان است. و بد ایمانی، و خدا داناتر است.
 • سينه كوچك در خواب بيانگر زوال نعمت و عمل خير استو هر که در خواب سینه‌اش را کوچک‌تر از آنچه هست ببیند، دچار فقر و تنگدستی می‌شود یا در شرایط سختی می‌گذرد.
 • دیدن سینه نحیف زن، بیانگر ضعف حال او و ضعیف بودن حال وابستگانش است، و اما سینه پر در خواب، بر عکس آن، یعنی حال او و افراد وابسته به او دلالت دارد.
 • سینه های زیاد در خواب ممکن است نشان دهنده افزایش خوبی و فراوانی باشدو رؤیای سینه زائد زن بیانگر نیکی و بخشش بسیار اوست اگر پنهان باشد و این خواب برای او هشدار است و سینه بزرگ در خواب در زن بیانگر مال و ظرفیت فراوان است. در دنیا دیدن سینه اضافی در خواب زن به پشت یا در جای ناروا، بیانگر بد ایمانی اطرافیان و تلاش برای آزار اوست و گفته اند که پاهای خود را دیده است. او در خواب بدون اطلاع شوهرش پول خرج می کند و خدا داناتر است.

 • بریدن سینه در خواب بیانگر قطع خیر و فضل استو ديدن سينه زن در خواب به اطاعت از مرد، بيانگر ظلم و ستم اوست، و اما ديدن سينه زن در خواب، بيانگر حال بد او و گذراندن شرايط سخت است، گفته شد كه سينه بريده شده است. خواب برای زن متاهل نشان دهنده تاخیر در بارداری و برای زن مجرد نشان دهنده تاخیر در ازدواج است.
 • دیدن سینه بریده در خواب نماد قطع منفعت و قطع آن از دیگران است و هر کس در خواب سینه خود را بریده ببیند ممکن است به جای شوهر یا پدرش مسئولیت مردان را بر عهده بگیرد.
 • ابن سیرین می گوید: هر کس در خواب ببیند زنی از سینه آویزان است، زنا می کند یا از راه زنا فرزندی به دنیا می آورد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث می فرماید: «لیلة اللّیلة. با معراج به سوی من، زنی را دیدم که از سینه هایش آویزان شده بود.
 • هر کس در خواب سینه زنی را ببیند که او را می شناسد از این زن منفعت می برد، دیدن سینه زن در خواب نشان دهنده حسن رفتار او با شوهر و رسیدگی به خانواده است. دیدن سینه مادر در خواب. خواب بیانگر نیکی و موفقیت در جست و جو است دیدن سینه خواهر در خواب بیانگر کمک او به برادرش است، یعنی در صورتی که سینه سالم باشد، دیدن سینه زن برای مرد در خواب ممکن است بیانگر وجوب گرفتن باشد. مراقبت از آن زن و محافظت از او، و هر کس در خواب همسایه‌اش را ببیند که سینه‌اش را آشکار می‌کند، اسرار او را می‌داند، و دیدن زنی که در خواب سینه‌اش را برای مردی آشکار می‌کند، نشانه اغواگری است و خداوند اعلم.

  تعبیر دیدن سینه زن در خواب مرد نمی دانم

  دیدن سینه زنی که نمی شناسید در خواب، بیانگر موفقیت و موفقیت در هر چیزی است که می خواهید، اگر سینه زیبا باشد، و دیدن سینه زن ناشناس در خواب که شیر بیرون می آید، بیانگر رزق و روزی فراوان و فراوانی است. کار دیدن سینه زنی که او را نمی شناسید در خواب اگر کوچک یا زخمی باشد بیانگر فقر و بدی است و الله اعلم.

  منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا