تعبیر خواب دیدن زنی که با دیگری ازدواج کرده در خواب ابن سیرین

زنی که شوهر دارد ببیند با مردی غیر از شوهرش ازدواج کرده است چه معنایی دارد؟ و اگر طلاق گرفته باشد، ازدواج زن مطلقه با مردی غیر از شوهر اولش چیست؟ ازدواج زن متاهل در خواب خوب است یا بد؟ مراد از ازدواج در ابتدا به مراقبت و رسیدگی و برآورده شدن آرزوها اشاره دارد و برای کسانی که در خواب دیدند که چند همسری داشته یا با چند زن ازدواج کرده اند، حکایت از کسب برکت دارد. بنابراین در این مقاله در مورد تعبیر خواب دیدن زن با مردی غیر از شوهر با زن شوهردار و بیوه و مطلقه با توجه به آنچه امام ابن سیرین، نابلسی، ابن شاهین ذکر کرده اند، صحبت خواهیم کرد. و عموم ائمه تفسیر قدیم و معاصر.

تعبیر خواب دیدن زنی که با دیگری ازدواج کرده در خواب ابن سیرین

بهترین چیزی که در تعبیر خواب زنی آمد که در خواب با زن دیگری ازدواج کرد

به ابن سیرین گزارش شد که اگر زنی که شوهر داشت ببیند که با دیگری ازدواج کرده است. این بدان معناست که او در نفس و پول و فرزند فضل و نیکی بیشتری خواهد یافت و اگر مرد متاهل ببیند که با زن دیگری ازدواج کرده یا چند زن دارد و زنان زیادی را به عقد خود درآورده است. به سلطانی مبتلا می شود اگر ده ازدواج کند; برای او خوب بود و به او آسیبی نمی رساند.

هر کس شوهرش را که با او ازدواج کرده است در خواب ببیند و صورت یا وصف او را ببیند به آنچه دیده خیر خواهد بود. او خواهد مرد.

اگر زن ببیند که مادر مرده ای با غیر شوهرش به عقد او در می آید، در جایی که به آن امید دارد، یا در کاری که مدتها انتظارش را می کشد که به او نزدیک است، نیکی می کند. زیرا به میت امیدی نیست و در نکاح مرده نیز چنین است، اگر چه زن او حامله باشد، بمیرد یا او بمیرد.

و در بهترین خواب برای کسی که ببیند در حال ازدواج با دیگری ازدواج کرده است، که در پیش گفته، حکایت از به دست آوردن فضل و خیر بسیار، حاملگی و سپس تولد سالم، ازدواج با فرزند بدون مادری است که دید. آن، یا منفعت در خانواده و شوهر، و هر کس در خواب دید که زن خود و او با زنی ازدواج کرد، به این معناست که به او اعتبار و سلطنت داده می شود.

تعبیر خواب دیدن ازدواج برای زن مجرد در خواب ابن سیرین

شر آن چه آمد در تعبیر دیدن زنی که با دیگری ازدواج کرد

به ابن سیرین رسید در شرّ دیدن زنی که با دیگری ازدواج کرد و معنی آن در خواب محدود شد، اگر زنی ببیند که شوهر دیگرش مجهول است او را نمی شناسد و نام او را به او نمی دهند. پس این بدان معناست که او می میرد و هر کس با مرده ای ازدواج کند فقیر و پراکنده می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا