تعبیر دندان در خواب | دیدن دندان های طلا و نقره در خواب

تعبیر دندان در خواب |  دیدن دندان های طلا و نقره در خواب

دندان در خواب چه دندان طلا باشد چه دندان نقره به معانی زیادی اشاره دارد پس خواب دندان یا کسی که دندانهای طلا یا نقره خود را برای مجرد و متاهل و زن حامله دیده نزد ابن آمده است. سیرین اقوال زیادی به نام دندان و محل آن و خیر یا ضرری که در آن اتفاق افتاده و آنچه از افتادن دندان های طلا و یا افتادن دندان های نقره دیده می شود و بسیاری از وقایع که معانی تفسیر بر این اساس تغییر می کند.

تعبیر دندان در خواب دیدن دندان های طلا و نقره در خواب

در این مطلب تعبیر دیدن دندان در خواب را به طور کلی بیان می کنیم و دیدن دندان های طلا و نقره در خواب بیانگر چه چیزی است، اگر آنچه را که در این مطلب به دنبالش هستید پیدا نکردید، نظر خود را با ما در میان بگذارید. جزئیات چشم انداز شما تا یک سرویس تعبیر خواب رایگان به شما ارائه دهد.

دیدن: تعبیر خواب دیدن خون از دندان و دندان آسیاب در خواب

تعبیر دیدن دندان در خواب به طور کلی

دندانها به طور کلی در تعبیر خواب به اهل خانه مرد اطلاق می شود، دندانهای بالا مردان اهل خانه او، دندانهای پایین زنان، نیش مردی است که بر خانه حاکم است. چین راست پدر است و چین عموی چپ و اگر نه دو برادر یا دو پسر هستند وگرنه دوست یا برادرند و رباعی پسر عمو و دندان های پرمولر مادر و خاله هستند و هر که از نظر نصیحت و راهنمایی جای آنها باشد و دندانهای آسیاب پدربزرگ و مادربزرگ هستند.

پسران خردسال هستند و چله پائینی مادر اگر سمت راست است و چله چپ عمه است و اگر نیستند دو خواهر یا دو دختر هستند که در نصیحت و راهنمایی جای خود را می گیرند و ربع پایینی عمه و خاله است و دندان نیش پایین معشوقه خانواده است و دندان های آسیاب پایینی و خاله ها و دندان های آسیاب پایین تر از خانواده مردان و زنان و دختران جوان هستند و وجود ندارد. در دیدن حرکت دندان ها خوب است.

دندان قروچه دلیل بر دعوای اهل بیت است که با دندان نشان داده می شود و هر که در دندان های خود جرم یا خرابی ببیند، یعنی در اهل خانه اش عیب و پوسیدگی دندان است. مداحی زشت برای اهل بیت اشاره به پول درآوردن و انکار نگرانی است.

حرکت برخی از دندان ها در خواب نشان دهنده مریض شدن است و افتادن دندان ها با از دست دادن آنها نشانه مرگ یا سفر و غیبت از خانه بدون بازگشت است. برمی‌گردد و فرسایش آن دلیل بر بلایی است که بر اهل آن می‌رسد.

سفیدی دندانها با درازی و زیباییشان به افزایش قوای بدنی و کسب پول و اعتلای منزلت و منزلت والای اهل خانه اشاره دارد و هر که دندانهای خود را بتراشد پیوندهای خود را قطع کرده است. خویشاوندی یا شاید هم پولش را خرج چیزی کرد که نفرت داشت و هر که با زبانش دندان افکند، با سخنی که می‌گوید یا عمل زشتی، کار خانواده‌اش را تباه می‌کند.

هر کس در خواب ببیند که در دلش دندان دارد، مرگ اوست، و گفته شد: افتادن دندان، نشانگر مانعی است که بیننده را در آنچه می‌خواهد باز دارد، و گفته شد: هر که در خواب ببیند که دندان‌هایش. افتادند و بدهکار شدند، این دلیل بر این است که قرض خود را ادا کرده است، و هر کس تمام دندان هایش را از دست بدهد و در آستین یا اتاقش بگیرد. عمری طولانی دارد تا دندان هایش درآید و بر تعداد خانواده اش افزوده شود. مگر این که بعد از افتادن از دید او خارج شود، دلیل بر مرگ اهل بیت قبل از او است و همسن و سالان او ممکن است در سن او بمیرند.

و اما از دست دادن یک دندان بدون معالجه، دلیل بر فوت بیمار از خانواده کسی است که دندان افتاده، مگر اینکه آن را در دست بگیرد یا در لباسش بکوبد. سپس به وضعیت او نگاه کنید، برادر یا خویشاوندی بین آنها بیگانه بود.

و هر کس در خواب ببیند که دندان های خود را درآورده است، سپس مقداری از مال خود را در بدهکار از دست بدهد، و هر که او را ببیند دندان اضافی زیانباری دارد، این دلیل بر ضرر کسانی است که دندان اضافی به او نشان می دهد. اهل خانه او، و هر کس برای او دندان اضافی بیاورد که برای او مفید باشد، پسر یا برادر خوبی است.

همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن ست طلا در خواب برای زنان مجرد

تعبیر دیدن دندان طلا در خواب

تعبیر دیدن دندان طلا در خواب خواب نیکو است; زیرا دلالت بر حصول علم و حکمت و گفتن سخن مفیدی است که مقام صاحب آن را بالا می برد و زبانش را چنان می بیند که گویا زبانش از طلاست و به صلاح مردم شرط شده است. بینایی که از فقدان علم و گفتار باشد، وگرنه بینش او را ستایش مکن. زیرا حکایت از وقوع آتش و بیماری بدون علم و اهل آن دارد.

هر که ببیند سر دندانهایش از طلا افتاده و دندانهای دیگر به جای آنها روییده است، این نشانگر تغییر در امور زندگی و اقدامات آن است. او پسر است و اگر به زمین بیفتی ناگزیر مرگ است. تا آن را بگیرد و دفن نکند، به جای امثال او در شفقت و نصیحت سود می برد و این برایش بهتر است.

تعبیر دیدن دندان نقره ای در خواب

تعبیر دیدن دندان های نقره ای در خواب، بیانگر زیان است، اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش از نقره است. دلالت بر ضرر و زیان دارد، و اگر ببیند که از شیشه یا چوب ساخته شده، دلالت بر مرگ دارد، و هر کس آن را ببیند، چنان که مردم او را با دندانهای آسیاب خود می‌گزند یا می‌گزند. از اتفاقی می ترسد که برایش اتفاق بیفتد و شهرتش را در بین مردم شایعه بدی کند.

عمو باید در منزلت خانه باشد و دندان ساکن آن است پس سمت راست نر است و زن دندان چپ و دندان شکسته دلیل بر انفاق کم کم قرض است صاحب افتادن دندان ها از دست دادن چیزی از خانه اش است.

و هر کس نوک دندانهای خود را از نقره ببیند و ببیند که در حال افتادن است، این بدان معناست که صاحب آن در چیزی می افتد که او را از کاری که مردم با کلام و کلام انجام می دهند باز می دارد و اگر با آن خون یا گوشت بیرون آید. ، پس خواب باطل است و چه بسا دستور صاحب رؤیت خراب شده باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا