تفسیر ابن سیرین | دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب دیدن چاه در خواب و خواب و آنچه در حسن و قبح ذکر است دیدن چاه یا دیدن چاه تاریک چاه و چاه خشک، گردش آب از چاه، چاه خالی یا پر، و آنچه که رویت چاه قدیمی در خانه نشان می دهد، یا حفر چاه، یا چاه را در خواب ابن سیرین پر کن.

تعبیر ابن سیرین دیدن چاه در خواب خواب چاه خیر است یا بد

چاه در خواب یا چاه خانه ممکن است در خواب آمده باشد به صاحب خانه و صاحب خانه که از پول خود می ریزد تا برای اهل خانه خرج کند و نیازهای آنها را بپردازد. تا آنجا که می تواند زنانه در معنی.

تعبیر خواب دیدن توله – سفید – سیاه – قهوه ای در خواب

بهترین از آنچه آمد در تعبیر دیدن چاه در خواب به قول ابن سیرین

چاه اشاره به زن و مرد است، اگر چاه مرد باشد، آب آن، مال و رزق و روزی او و آنچه به خانواده اش می دهد تا مخارجشان را تمام کند و حاجتشان را برآورده کند، و هر چه آب در آن زیاد شود، تعبیر آن است که اگر آب دیده شود، آب در کناره هایش شناور است. سرریز در خانه، دلیل بر آشکار شدن راز بیننده و ظهور حاجت اوست. هر گاه آب چاه نزدیک دست باشد، دلالت بر نیکی و سخاوت و نزدیکی او به آنچه دارد و صاحب خواب مال خود را به نفع خانواده خرج می کند.

و اگر چاه زن باشد آب او نشان دهنده مال اوست و جنینی که به دنیا خواهد آورد. شما او را به دنیا آورده اید یا شاید او را رها کرده اید.

چه بسا چاه دلالت بر خادم یا غلام یا حیوان یا هرکسی باشد که نسبت به اهل بیت بیننده سخاوتمند باشد و از او و کارش بهره مند شود پس فروشنده آب چاه و دلیل اوست. این است که کار او همیشه بماند و چاه اگر مجهول باشد حکایت از سفر دارد. چون سطل ها به همان شکلی که مسافران در حال آمدن هستند داخل می شوند، می آیند، سفر می کنند و برمی گردند.

دیدن چاه نیز دلالت بر دریا و حمام و مسجدی دارد که خاک نمازگزاران را در آن می شویند و چه بسا این دانشمند است که علم را از او سیراب می کند و ابرها و بیماری ها را با شعور خود آشکار می سازد. برای فرموده حق تعالی: {پس سطلش فرود آمد، گفت: ای مژده این پسر است.

دیدن چاه مجرد در خواب، بیانگر ازدواج او یا التماس او از سلطان است تا از ناموس دختران مردم هر که را می‌خواهد به دست آورد و برای او انجام شد و همه اینها اگر سطل او بیرون آمد. دست نخورده و پر و اعراب می گویند: این را به ما نشان بده، یعنی به او التماس کردیم و اگر مردی در خواب چاهی ببیند زن است می خندد و خوشحال می شود و اگر زنی آن را ببیند، مردی مرفه و با شخصیت است.

هر کس چاهی حفر کند و در آن آب باشد، این ازدواج با زن متمول است و او را فریب می دهد. زیرا حفاری در خواب مکر و فریب است و اگر آب در آن نباشد زن است که مال ندارد.

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن در خواب | کوتاه کردن ناخن در خواب

شر آن چه آمد در تعبیر خواب چاه در خواب به قول ابن سیرین

چاه در خانه اگر آب آن در خانه سرریز شود، دلیل بر افشای راز آن و افشای سخنان اوست و هر چه آب چاه کمتر شود درآمدش کمتر و رزقش ضعیفتر است. و هر چه ژرفای او دورتر باشد، بخل و کمبودش است و شاید چاه ناشناخته حکایت از عیوب و پلیدی و راه های فاسد دارد.

چاه ممکن است اشاره به زناکاری باشد که گذشتگان مرتکب شده اند و او مطیع هرکسی است که او را می خواهد. یعنی اگر چاه در راه باشد و شاید حکایت از زندان و قبر کند. این با آنچه در گودال برای حضرت یوسف (علیه السلام) اتفاق افتاد، مشابهت دارد.

هر که خواب ببیند در چاهی ناشناخته افتاده و بیمار است. مرد و اگر در کشتی بود شکسته بود و در آب بود و اگر در خشکی سفر می کرد راه بر او منقطع می شود و در خود مکر و خیانت می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا