تعبیر خواب دیدن دندان – بالا – پایین در خواب

تعبیر خواب دیدن دندان – بالا – پایین در خواب

دندان در خواب بیشتر به اهل خانه مرد اشاره دارد و همچنین تعبیر دندان بالا مردان اهل خانه او و دندان پایین زن و دندان یا نیش آن به خود مرد یا نیش اشاره دارد. ارباب خانه و چین راست اشاره به پدر دارد و چین چپ به عمو و اگر دایی نباشد دو برادر یا دو برادر هستند رباعی پسر عمو است و دندان های پیش آسیاب خاله هستند. و خاله‌ها طرف مادر هستند و آن‌هایی که جایشان را نصیحت می‌کنند و دندان‌های آسیاب پدربزرگ و مادربزرگ، پسران جوان، چین پایین سمت راست مادر، سمت چپ خاله و ربع پایینی هستند. پسر عموها است و دختر خاله ها و پایین نیش دختران دایی یا دختر خاله مادری هستند و دندان های آسیاب پایین اهل خانه مردی دور از او اعم از زنان و دختران خردسال هستند. ، و پسران

تعبیر خواب دندان در خواب یا افتادن آنها ابن سیرین

آنچه را که دندانهای بالا و پایین نشان می دهد بیان کردیم و حرکت بعضی از دندانها نشان دهنده بروز بیماری است که دندان در چه کسی دلالت می کند و افتادن دندانهای بالا دلیل بر مرگ مردان و افتادن دندان است. دندانهای پایین نشان دهنده مرگ زنان است و از دست دادن دندانها پس از افتادن آنها دلیل بر دفن مرده است و یا غیبت افتاده باید دندان را به غیبت تعبیر کند که بازگشتی از آن نیست. پس از آنکه آن را گم کرد، آن را می یابد، سپس پس از مصیبت و مصیبت فراوان، از غیبت خود باز می گردد.

و هر که ببیند دندان هایش به هم می خورد، دلیل بر اختلاف یا اختلاف اهل خانه مرد است، از نظر زنان، بد نامی را معرفی می کند و خستگی دندان ها از ضعف اهل بیت است. بینا و پاک کردن دندان از جرم و ضرر در آن، دلیل بر صرف مال زیاد برای رفع نگرانی و دفع بد نامی اهل بیت و کسانی است که در آن دندان نشان می دهند.

تعبیر افتادن دندان برای مرده و زنده

تعبیر افتادن دندان بالا یا پایین از مرده و زنده بر حسب محل افتادن دندان از دهان فرق می کند، در مورد افتادن دندان های بالای محله گفته شد: هر که افتادن را دید. نیش از دهان او دلیل بر مرگ حافظ خانه و پروردگارش است و افتادن چین راست حکایت از مرگ پدر دارد و دوم سمت چپ به دلیل مرگ پدر است. عمو و هر که ببیند چهار ضلعی افتاد، دلیل بر مرگی است که در عموهای مادری یا در جای آنها واقع می شود، گویی برادر یا دو برادر هستند، پسران جوان. در مورد افتادن دندان های پایین محله گفته شد: هر که افتادن چین پایین را دید، مرگ مادر است و چپ آن مرگ عمه و ربع پایین مرگ است. عموزاده ها یا دختران خاله ها و عاج پایین دختران عموی مادری است که مرگ در آنها رخ می دهد و دندان های آسیاب پایین افراد خانه مردی هستند که با او فامیل هستند.

در مورد افراد سالم و آزاده و مسافران اگر همه دندانهایشان بیفتد نشان دهنده بیماری طولانی مدتی است که به آن مبتلا می شوند و بدون اینکه بمیرند به سل مبتلا می شوند و این به این دلیل است که افتادن دندان مانع از خوردن غذا می شود. غذا، به استثنای برخی از انواع ضعیف مانند سوپ، اما باعث مرگ نمی شود. به همین ترتیب، مردگان دندان های خود را از دست نمی دهند، که معنی را از مرگ به بیماری منحرف می کند; بنابراین، از دست دادن دندان برای بیماران نشانه خوبی برای زنده ماندن آنها بود.

و هر کس ببیند که دندان هایش می افتد، دیگر به جای آن ها جوانه می زند که نشان می دهد کارها و اقداماتش تغییر می کند، و اگر نوک دندان هایش بیفتد. بر انسان حرام است از هر کاری که با لفظ و اقوال انجام می شود و اگر درد باشد یا خون یا گوشت بیرون آید آن امر را باطل می کند یا فاسد می کند و گفته شد: هر که ببیند. دندانهای بالایش به دستش افتاد، پس پولی است که برایش می شود، اگر به دامانش بیفتم، پسر است. زیرا خداوند متعال می فرماید {و در گهواره با مردم سخن می گوید}. معنی: در سنگ. اگر دندان هایش به زمین بیفتد، بی شک مرگ است.

و آمد که افتادن دندانها نشانگر مانعی است که مانع از خواست صاحب دندان است و دلیل بر ادای دین است و هر که در خواب ببیند که تمام دندانهایش افتاده و در سنگ خود ببرد. یا آستینش، آن گاه عمر درازی می کند تا تمام دندان هایش درآید، و تا زمانی که همه اهل خانه اش را ببیند و در برابر او زیاد شوند، مگر اینکه ببیند که همه دندان هایش افتاده است. او آنها را ندید.

و هر کس در خواب ببیند که دندان هایش سیاه و خورده و کج است و ببیند که افتاده اند، این دلیل بر نجات او از مصیبت است و هر کس در خواب ببیند که دندان هایش در حال بیرون آمدن با ریش، یا سنگ، پس این دلالت بر قطع نسل او دارد، پس برای او متولد نمی شود و آنچه متولد می شود، باقی نمی ماند و تربیت نمی شود، و روایت شده است: مردی دید تمام دندان هایش افتاد، پس سخت مضطرب شد و ديده هاي خود را به صورت رسا نقل كرد و گفت: همه دندانهايت پيش از تو خواهند مرد و چنين بود.

و هر كه ديد تمام دندانهايش بيرون آمد و اهل خانه اش همه به طاعون و مانند آن بيمار شدند هلاك شدند و پس از آنها ماند و اگر مال داشت و خانواده نداشت تعبير واقع در مال او ربوده می شود و مالش می رود و اگر فقیر باشد هر که به او نسبت داده شود دندان هایش مرده و بعد از آنها مانده است و هر که در خواب ببیند دندان هایش افتاده است این برای کسی که دندان های افتاده نشان می دهد عجیب است.

و افتادن دندان از مرده در خواب، بیانگر حال اخروی و دنیوی اوست، و افتادن دندان در صورتی که میت قبل از اسلام یا قبل از توبه از گناه از دنیا رفته باشد، فایده ای ندارد. خوبی یا خوبی در هر صورت.

شرایط دندان در خواب

سفیدی و بلندی و زیبایی دندان ها در خواب بیانگر افزایش قدرت و پول و اعتبار اهل خانه یا کسانی است که با دندان نشان می دهند خانه برای آنها مایه ننگ و آفت خواهد بود. و هر که ببیند دندانهایش را بریده، به رحمتش نمی رسد، از نزدیکانش قطع می کند و چه بسا مال خود را در آنچه کراهت دارد خرج می کند، و هر که ببیند با زبان دندان می اندازد; فساد در امور خانواده اوست و بد گفتاری موجب این فساد می شود.

زبان طلا، و هر که در خواب ببیند که زبانش از طلا است و شایسته علم و گفتار و اندرز است، در خواب او تعبیرش حمد است، و اگر چنین نباشد، نیست. حمد در رؤیت یا نیکی، دلیل است بر زیان مالی، و از دست دادن مالی بسیار در بیهوده، و زبان شیشه یا چوب، گواه مرگ است، و هر که ببیند در دلش دندان روییده است. مرگ اوست

اگر کسی در خواب ببیند که مردم او را با دندانهای آسیاب خود می جوند یا با دندان او را گاز می گیرند، می تواند برای مردم متواضع باشد، اما تواضع نمی کند، دندان هایش شکسته است، سپس مقداری از قرض خود را می پردازد. و هر كه بيفتد و درد نكند، دليل بر آن است كه چيزي در خانه رفته و هر كه بيند دندانهايش دراز شده است، شب مجادله و ستيز است كه در خانه پيش آيد اگر در آن باشد. شکل افزایش زیادی در طول.

و هر كه بيند سه دندان از دهانش در كف دست گرفت و سر انگشتان خود را بر آنها نهاد، به او نشان داده شد كه يك درهم و نيم يافت و چه بسا دندانها خود را نشان دادند; زیرا دارای بدن انسان و اتصال رزق به شکم است و شاید دلالت بر مالی دارد که انسان برای امرار معاش و کسب آن استفاده می کند و ممکن است دلالت کند که چه چیزی موجب رزق می شود. مانند حیوانات و خدمتکاران.

دندان های بالا و پایین

هر کس در خواب ببیند که چیزی از دندان هایش معالجه کرده تا آن را بیرون آورده یا ببیند که دیگری او را معالجه کرده است، آن را بیرون آورد. جزای نقدی یا مانند آن مکروه است و هر کس ببیند که دندان اضافی در کنار دندان دیگری بیرون آمده و فایده ای نداشته، بلکه موجب ضرر شده است، برای خانواده ضرر دارد و همینطور اگر بدون آنها از آن منتفع می شود، مادامی که سایر اعضای خانواده اش از آن بهره می برد، و هر که ببیند یک دندان اضافی می روید. با توجه به محل رویش دندان و آنچه که به آن اشاره دارد، برای پسر یا برادر سود می برد.

تفسیر رشد دندان

دیدن روییدن دندان حاکی از منفعت و نیکی است و زیاد شدن کودکان و خردسالان در خانه، اگر دندان اضافی که دیده می شود برای او مفید است و در کنار دندان دیگری روییده که ضرری به او وارد نکند. پس آن گونه که ذکر کردیم خیری در آن نیست.

تعبیر خواب دیدن رویش دندان

می گفتند اگر انسان در خواب ببیند که دندان هایش از نظر قوت و بلندی و زیبایی می روید، بهترین این بینش در پول و فرزندان است که دندان های اضافی نشان دهنده آن است، مشروط بر اینکه ازدیاد آنها تنها و مضر نباشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا