تعبیر خواب دیدن زمین در خواب برای ابن سیرین خوب یا بد؟

تعبیر خواب دیدن زمین در خواب برای ابن سیرین خوب یا بد؟ مصادیق خواب زمین از نظر امام ابن سیرین متفاوت است، زیرا خیر یا شر است و منحصر به یک معنا نیست. چون جزئيات خواب است كه معني را در تعبير تعيين مي كند پس: تعبير خواب ديدن زمين در خواب چيست؟ آیا زمین در خواب خوب است؟ یا زمین بد است؟ منظور از زمین سبز یا بایر چیست؟ تعبیر ابن سیرین برای دیدن ترک خوردن زمین چیست؟ تعبیر حفاری در زمین چیست؟

تعبیر خواب دیدن زمین در خواب برای ابن سیرین خوب یا بد؟

در این مقاله آنچه را که مفسر امام محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب دیدن زمین در خواب ذکر کرده و نشانه های خیر و شر رؤیت آن گونه که در کتاب منتخب ایشان آمده است، بیان می کنیم. در تعبیر خواب

همچنین ببینید:

  1. تعبیر دیدن صحابی ابوبکر صدیق در خواب و خواب ابن سیرین.
  2. تعبیر خواب دیدن چاه تاریک در خواب ابن سیرین
  3. تعبیر دیدن تابوت یا تابوت در خواب
  4. تعبیر رؤیت و خواب ارکان نماز و تسبیح ابن سیرین
  5. تعبیر خواب جن و شیاطین یا شیطان توسط ابن سیرین
  6. تعبیر خواب و رؤیت قیامت و حساب و میزان و ورق و طریقت.
  7. تفسیر رؤیت مسجد و محراب و مناره و ذکرهای ابن سیرین.
  8. تعبیر خواب و رؤیت خود عبد در دست خدا توسط ابن سیرین
  9. تعبیر خواب مرگ و مرده و ازدواج مرده توسط ابن سیرین
  10. تعبیر دیدن و خواب دیدن استفراغ و تف و ادرار در خواب ابن سیرین.

به بهترین تعبیر دیدن زمین در خواب ابن سیرین آمده است

سرزمین: دیدن زمین در خواب، به دنیا اشاره دارد، و هر که صاحب زمین وسیع یا سرسبز باشد، در دینش معانی نیکی و وسعت دارد. زیرا دنیا به آخر رسیده و آخرت به تأخیر افتاده است، مخصوصاً که بهشت ​​در بهشت ​​است.

و هر کس در خواب خود سرزمین معروفی ببیند، دلیل است بر محل سکونت و شهری که در آن سکونت دارد و نیز دلالت بر دوستان بیننده خواب و اهل بیت او و کسانی که با او در آن شهر زندگی می کنند. رجوع به زن شود اگر بیننده حدود آن سرزمین را می دانست و آغاز آن را از آخر آن فهمید و بر امت و زن دلالت دارد. زیرا هر دو چیزهایی هستند که پایمال می شوند، شخم زده می شوند، کاشته می شوند، سیراب می شوند، بارور می شوند و در جنین خود موجودات یا محصولاتی به دنیا می آورند.

این ممکن است به زمین به عنوان مادر اشاره کند. زیرا ما از آن آفریده شدیم و هر که زمین ناشناخته ای داشت، مالی به دست آورد و به درجه مال رسید، و اگر آن زمین را در خواب فقیر دید، ازدواج کرد. اگر مجرد باشد ولایت او در صورتی است که در کاری که شرفی در آن نباشد مشغول به کار باشد.

و هر کس از زمین بایر به زمین حاصلخیز بیاید از بدعت به سنت در حال حرکت است و کسی که قصد مسافرت داشته باشد اگر آن را ببیند در سفر به آنچه امید داشت نایل می شود و هر که زمین را چنان ببیند که گویا چنین است. برای او گسترش یافت، یا برای او گسترش یافت. این گواه بر آن است که عمر طولانی و سعادتمندی خواهد داشت و تا زمانی که به اذن خدا راضی نشود در زندگی او خیر فراوانی نصیبش خواهد شد.

آمد در شر تعبیر دیدن زمین در خواب ابن سیرین

بدترین تعبیر دیدن زمین در خواب زمین تنگ یا کوچک در خواب است و هر کس زمین را بفروشد و مریض باشد اگر ببیند آن را برای دیگری گذاشته است می میرد، مخصوصاً اگر زمینی که در آن باشد. نقل مکان کرد معلوم نیست آن که دید مردی مرفه بود که فقیر شد، مخصوصاً زمینی را که ترک کرد زراعت و سبزی و مرتع داشت یا از فرقه ای به فرقه دیگر رفت، اگر خواب بیننده کبریت بود.

و هر کس از زمین حاصلخیز به بایر بیرون رود از سنت به بدعت می رود و هر کس از زمین بشنود که با او سخنی نفهمد این نشان می دهد که در شک مالی به دست آورده است. کلامش نیکو است، در دین و دنیا خوب می شود.

هر که سرزمین خود را رها کند و برای مدتی طولانی دلتنگ آن شود بدون اینکه در آن کندن کند. این حکایت از بیگانگی طولانی او در تعقیب دنیا دارد و یا شاید در حال جستجوی دنیا مرده است و حیوانات موذی سراسر زمین نشانگر شرارت مردم و احمقان مردم عادی آنها و شر خلقت در آنهاست.

تعبیر دیدن شکافته شدن زمین در خواب

ابن سیرین در مورد تعبیر دیدن شکافته شدن زمین در خواب می گوید: هر که در خواب ببیند زمین شکافته شده و جوانی از آن بیرون می آید; این شاهدی بر پدید آمدن دشمنی میان اهلش است و اگر پیری از زمین پس از ترکش بیرون آمد، دلیل بر سعادت جدشان و نیل به باروری و نیکی و شر بسیار است. .

تعبیر دیدن شکافته شدن زمین در خواب

و هر کس ببیند شیر از زمین بیرون آمده، نشانگر ظهور سلطان ظالم است، اگر ظهورش بعد از شکافتن زمین باشد، ولی اگر زنده از آن بیرون بیاید، عذابی است در آن ناحیه. و اگر زمین شکافته شود و گیاهان از آن بیرون بیایند، این دلیل بر نیکی و باروری اهل آن است.

و هر کس زمینی را ببیند که گیاه روییده است و بیننده گمان کند که مالک آن زمین و نبات است; این دلیل بر آن است که به خواسته خود می رسد، ولی زود نمی میرد تا زود بمیرد، و هر که ببیند زمین را با دست خود جمع می کند، ملکی به دست می آورد، و گفته شد: هر که زمین را زیر پا بگذارد پولی دریافت کرد. از ارث و تنگی زمین دلیل بر تنگی مستمری است.

و هر کس زمین با او سخن گفتن کند، از خدا بترسد و از خوردن مال حرام بپرهیزد، و هر کس ببیند که بر زمین یا بر گنبد و تپه یا تپه محکم نشسته است، این استواری است. مال و حال و بلندی او و افتادن یا لرزیدن در او خوب نیست.

تعبیر دیدن زمین در حال کندن در خواب

و هر کس در خواب ببیند که در زمین می کند و از آن غذا می خورد یا پول و طلا استخراج می کند، بیننده از حیله و نیرنگ و نیرنگ به او مالی می رسد; اگر او سم باشد. در غیر این صورت، تعبیر برای کسی است که حکاکی بر دست داشت; زیرا حفاری در خواب فریب است و هر که در زمین بیفتد و برای او منجی نبیند; به همان اندازه که افتاد با او در امری نقشه می کشد.

به این معنا، کندن زمین هیچ خیری ندارد زیرا حکایت از ترس، حیله گری و افتادن در نگرانی و ضرر دارد.

تعبیر خواب زلزله در خواب

هر کس در خواب ببیند که زمین لرزه به زمین خورد و آن را ترکاند و در اثر ترک چیزی از آن بیرون نیامد، همچنان که آتش و دختر و چیز دیگری از آن بیرون نیامده است، دید او حکایت از وقوع حادثه دارد. یا مصیبتی در زمین که موجب زیان آن از اهلش شود، زمین بعد از زلزله هفت است یا شیر یا حیوان وحشی، چنانکه دلیل آن است که پادشاهی ستمکار به زمین می‌زند و در آن فساد می‌کند یا آن. ممکن است منجر به پایان آن و از بین رفتن جنبه های زندگی و معیشت در آن شده باشد.

ترک خوردن زمین بعد از زلزله دلیل بر وقوع بسیاری از چیزهای عجیب است و ترک خوردن زمین پس از زلزله حاکی از گسترش بدعت ها و سایه ها در مردم آن نقطه است.هیچکس.

امام ابن سیرین می‌فرماید: زلزله در خواب عموماً نشانه عذاب است، پس هر کس در خواب ببیند که زمینی را زلزله می‌کند و نیمی از آن را می‌خورد و نیمی دیگر را ترک می‌کند، دلیل بر سلطان ظالمی است که مسلط می‌شود. آن سرزمین و ساکنانش را شکنجه می دهد، کوه بلندی را می زند، آن را می لرزاند، یا می لرزد، یا می شکند، خوابش نشان می دهد که خشم و اضطراب و عذاب بر حاکم آن منطقه نازل می شود و آنگاه چه بر سر او آمده است. خواهد رفت.

و اگر زلزله در جایی واقع شد و ابرها از وحشت آن به لرزه افتادند و یا صدای تکان آنها شنیده شد، ضرر و دشمنی است که در مردم آن منطقه پیش می آید، دلیل بر نوسان اوضاع است. از معیشت و معیشت او، پس بین فقر و غنا، خوشبختی و بدبختی، موفقیت و ناکامی قرار می گیرد و گاه حکایت از دستیابی ناقص به اهداف یا از دست دادن مهم ترین قسمت آن دارد.

تعبیر خواب فروریختن زمین در خواب

و هر کس در خواب ببیند که در سرزمینی ایستاده است و آن را تحت الشعاع او قرار می دهد و فرمانروایی بود، دلیل بر آن است که دنیایش بر ضد او می گردد و دوستش دشمن او می شود و او را غمگین و اندوهگین می سازند. و هر کس ببیند که زمین یا جایش بر سر مردم بسته شده است، این مصیبتی است که بسیاری را می کشد، و گفته شد: آری به اندازه ای که آنها را جمع کردی، مردمی در آن هستند، وگرنه بیننده در آن مضطرب می شود. ، خشکسالی یا پریشانی

و هر کس زمین را به تنهایی و بدون دیگری تحت الشعاع قرار دهد، دلیل بر تنگی روزی او و سختی وضع اوست، و هر که ببیند زمین در زلزله یا زلزله افتاد و گروهی گرفتار شدند و گروهی. رستگار می شود سلطان بر آن سرزمین فرود می آید و اهل آن را عذاب می دهد و گفته شد: کسوف بیماری سختی است که گرفتارش می شود هر که زمین رام شود یا از زیر پایش تکان بخورد.

و هر که بیند کوهها فرو می رود یا زمین لرزه می بیند یا لرزه و زلزله می بیند، دلیل بر تغییر سلاطین آن مکان است و زلزله اگر نازل شود، دلالت بر ظلم و ستم پادشاه بر مردم دارد و یا باعث می شود دچار فتنه و بیماری شوند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا