تعبیر خواب دیدن مرکبات در خواب خیر یا شر؟

تعبیر خواب دیدن مرکبات در خواب خیر یا شر؟

معرفی

نارنج یا پرتقال و در خواب گفته شده است که در خواب مرکب است، به گفته ابن سیرین معانی زیادی دارد و برخی از آنهایی که در تعبیر خواب ذکر شده است، در خواب به معنی زرشک است. خوبی و بدی رویا به دلیل رنگ زرد، طعم ترش، زیبایی شکل و طعم دانه دانه آن بود. در اینجا دلیل تعابیر مختلف تعبیر خواب بود.

تعبیر خواب دیدن مرکبات در خواب خیر یا شر؟

مرکبات: درخت مرکبات است، میوه های آن بزرگتر از لیموترش است، اما از نظر شکل و رنگ مشابه است.

در بهترین خواب دیدن مرکبات در خواب آمد

مرکب: در خواب یکی از آنها پسر است و مرکبات زیاد و دیدن میوه های بسیار مرکب دلیل بر فرزندان زیاد یا مدح نیک و نیک است. مؤمنی که کتاب خدا «قرآن» را تلاوت می کند، به مرکب تشبیه شده است، چنان که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: «مثل مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترجیه بوی خوش و طعمش خوش است.

بعضى از آنان ذكر كردند: آن مركب يا نارنج هر دو در خواب تعبير نيكو دارد و هر كه مركب خورد و شيرين شد، بيانگر مقدار پول است در كار و پول.

مرکب به زن اجنبی و شریف و ثروتمند اطلاق می شود، اگر زنی را در خواب ببیند، چنان که بر سر او تاج گلی از درخت زرشک باشد. او با مردی نیکو مردانه و دیندار ازدواج کرد و هر که دید در دامان اوست، این ولادت فرزند مبارکی است. هر کس در خواب ببیند که زنی سمور به او بخشیده است، برای او پسری گرامی خواهد بود.

و هر کس ببیند که مردی را به سوی او پرتاب می کند، دلیل بر تقاضای نکاح است و مزه و بوی و صفات مرکب شبیه صفات مؤمن است مانند سخاوت و قوت و زیبایی در شکل و محتوا. و زردی رنگ مرکبات با قوت محتوا و ذات آن ضرری ندارد.

هر که دید دو سه تا قرص سیترون زد. رزق و روزی فرزند است و بسیاری از ثمرات مرکب نام نیک و مال نیکو است و زرشک سبز در خواب در تعبیر آن بهتر از زرشک است و چه بسا یک زرشک نشان دهنده حال باشد و فراوانی مرکبات به این معنا دلیلی بر مبلغی پول در دست یک حاکم یا یک دولت است.

عبدالغنی النبلوسی می گوید: دیم در خواب، بیانگر زن سعادتمندی است که دارای فرزندان یا طایفه های اصیل است، شاید مراد از مرد مؤمن یا قرآن خوان باشد، دلالت بر علم و کار و کار دارد. ستایش زیبا

آمد در شر خواب دیدن مرکب در خواب

و بعضى از آن در خواب كراهت داشتند و در خواب شرّ بیان آن را كردند كه دلالت بر نفاق دارد و دلالت بر رؤیت دروغ و نفاق دارد; زیرا ظاهر زیبای آن با باطن آن در تضاد است و هر که زرشک بخورد به بیماری خفیفی مبتلا می شود و پسری دارد که از او غم و غصه می خورد.

و هر کس زرشک زرد بخورد یا در خواب زرشک زرد ببیند این دلیل بر باروری در سالی است که مرض پیدا کند و هر که ببیند آن را از وسط نصف کند دختر یا پسری مریض برای او خواهد بود. با بسیاری از بیماری ها و بیماری ها. و نارنگ بی مرکب در باب حمد و بر فراز آن باب مکروه به قول اهل کراهت و بیشتر کراهت داشتند به خاطر کلمه آتش در اسمش.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا