تعبیر خواب دیدن چاه تاریک در خواب ابن سیرین

دیدن چاه در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن چاه تاریک در خواب ابن سیرین

چاه: در تعبیر خواب ابن سیرین که چاهی تاریک در خواب دیده، ممکن است دلالت بر پروردگار و صاحب آن داشته باشد. زيرا بنايي كننده از آن بهره مي برد و انفاق مي كند و چه بسا چاه دلالت بر همسر بيننده باشد; زیرا این مرد است که در او (در همسرش) سخن می گوید و طناب خود را برای بیرون کشیدن آب پایین می آورد و او آب را در شکم خود حمل می کند، پس چاه در کلمه مؤنث است. اگر چه تعبیر آن ناظر به مرد است; آب آن (آب چاه) مالی اوست که برای خود و به عهده خود خرج می کند و هر چه آب در چاه بیشتر باشد خیر و فایده بیشتر است، یعنی اگر آب جاری نشود و به جایی برود که نیست. سودمند است، زیرا اگر در خواب سرریز شود، افشای اسرار بیننده و نقل قول اوست و هر چه آب آن کمتر شود، عاید بیننده کمتر و روزی او ضعیف تر است.

هر چه آب چاه دورتر باشد و در زمین باشد در تعبیر خواب بیانگر بخل صاحب آن و کمبود اوست و آب چاه به دست نزدیکتر است که نشان دهنده نیکی و سخاوت و نزدیکی اوست. به آنچه دارد و مال زیادی که خرج می کند و اگر چاه را زن تعبیر کند دلیل بر بخشش و سخاوت او و نزدیک بودن به آنچه دارد و شاید آب چاه نشان دهنده جنین او باشد. و هرگاه آب به دست در چاه نزدیک شود، نشان دهنده نزدیک شدن به ولادت اوست. زیرا در تعبیر چاه گفته شد که مراد از هر چیزی است که برای اهلش منفعت دارد و چاه تاریک مجهول ممکن است دلالت بر مسافرت و آنچه از خیر و شر در آن است باشد و در مقام مسافر و نزول است. .

شاید چاه ناشناخته اگر به نفع مردم در راه ها کنده می شد، بازارهایی را نشان می داد که خیر و صلاح آن هر که به آن می آید، نشان می داد و ممکن است دلالت بر دریا و یا حمام و مسجد و همه چیزهایی داشته باشد. این چاه ممکن است به دنیایی اشاره داشته باشد که مردم از آن دانش خود را می‌گیرند و نگرانی‌های مردم را آشکار می‌سازد و شاید با زن زناکاری که به هر کس که از آنجا می‌گذرد و او را می‌خواهد پول می‌دهد، زیرا بدون بهایی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. یا افتخار شايد حكايت از زندان و قبر داشته باشد كه چه اتفاقي براي يوسف افتاد كه او را در خندق انداختند و در چاه يافتند.

دیدن چاه تاریک در خواب

دیدن چاه در خواب توسط ابن سیرین

و هر کس در خواب ببیند که سطل را از چاه تاریکی ناشناخته بیرون کشید، دلیل بر آن است که فرزندی برای او خواهد داشت و اگر در دریا کالایی داشته باشد به او بازگردانده می شود و سالم به او می رسد. اگر زندانی داشته باشد، دلیل بر آزاد شدن او از زندان است و اگر مسافری داشته باشد که از سفر آمده است، اگر در این نباشد و بیننده خواب مجرد باشد، ازدواج می کند وگرنه از سلطان التماس کرده است. یا حاکمی برای برآوردن نیازش.

هر کس سطل خود را در چاه تاریک بیندازد و حاجتی داشته باشد، اگر سطلش سالم و پر از آب درآید، برای او برآورده می‌شود. هر چه از آب بهره مند شود، به همان اندازه رزق دنیوی دارد، مگر این که آن را در بی خوابی رها کند، ضرر کند یا خرج کند، آن مالی است که فایده ندارد. برخی گفتند: اگر مردی چاهی ببیند، او زنی خندان و بشاش است و اگر زنی چاه را ببیند مرد خوش اخلاقی است که با او ازدواج می کند.

تعبیر حفر چاه در خواب

هر که در خواب ببیند چاهی حفر کرده و از آن آب بیرون می آید، با زنی متمول ازدواج می کند، ولی او را مکر می کند. چون گودال در خواب فریب و حیله است، مگر اینکه چاه در آن آب نباشد، دلیل بر زن فقیر یا بی پول است.

و هر کس از آب چاه نوشید، دلیل بر این است که از حیله گری به مال می رسد، اگر چاه را کند و آب آن را بیرون آورد، وگرنه به دست کسی است که آن را کنده است. هر کس چاه کهنه ای را در خانه یا مغازه خود دید که از آن آب می خورد و از آن می آید و می رود، دلیل بر وجود زنی است که مردم را در تسهیل امور زندگی یاری می دهد و در کارشان خیر است و هر که چاهی حفر می کند و در آن محل آب از آن سرریز می شود، این نشانه نگرانی و اندوه است.

هر که چاهی حفر کند تا باغش را سیراب کند. این نشان می دهد که او دارویی مصرف کرده است که با آن با خانواده اش رابطه داشته است، یعنی آنها به بیماری مبتلا شده اند که همه آنها نیاز به درمان دارند، مانند گال. و هر کس آب چاهش را ببیند سرریز شده تا در راه ها و خانه ها وارد شود، این دلیل بر مالی است که در آن برای صاحبش دردسر است.

تعبیر خواب افتادن در چاه

و هر کس در خواب ببیند که در چاهی ناشناخته و تاریک افتاده است و مریض است مرگ اوست و اگر کسی که در چاه بیفتد ببیند که در کشتی است آن کشتی به وسیله او آسیب می بیند و غرق می شود. در آب و اگر خواب بیننده در خشکی سفر کند، دلیل بر این است که با دزدانی روبرو می شود که او را قطع می کنند، راه و شاید دزد وارد خانه او شده، او را فریب داده و او را در نقشه های شیطانی خود قرار داده است. و اگر بیننده نزاع بود او را زندانی می کردند و چه بسا وارد خانه زناکاری شود.

و هر کس در چاهی بیفتد که در آن آب گل آلود باشد، دلیل بر مردی ظالم و ستمگر است که بیننده را به مکر خود مبتلا می کند. و هر کس در خواب ببیند که در چاهی می افتد یا در چاهی تاریک انداخته می شود، در حال سفر است.

در خواب خوب خشک کنید

از چاه کامل شود و اگر مردی آن را در جای نامعلومی ببیند و آب داخل آن طعم شیرینی داشته باشد، نشانگر دنیای انسان و آنچه در آن است از رزق و روزی خوب و بلند و فراوانی آب شیرین است. دلیل بر فراوانی رزق و روزی است که بیننده با آن بهره می برد و عمر طولانی صاحب آن خواب به مقدار آب است، مگر اینکه چاه خشک باشد و آب در آن نباشد، زندگی جاری است. بیرون زیرا چاه خشک به معنای تمام شدن رزق و تمام شدن مدت است. فروریختن چاه عبارت است از مردن زن یا کسی که چاه قبلاً به او اشاره کرده است و هر کس ببیند پاهایش در چاه است و آنها را ساخته است، دلیل بر این است که بیننده او را با پول خود فریب می دهد.

هر که ببیند پاهایش در چاه آویزان است. تمام مال خود را نقشه می کشد یا غصب می شود، پس اگر در چاهی تاریک فرود آید و به نصف آن برسد و در آن اذان دهد، سفر است و اگر تا آخر آن فرود آید و به راه برسد. ، مسافرت می کند یا رهبری و اقتدار یا تجارت سودآوری را به دست می آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا