تعبیر خواب دیدن چاه – خشک – پر از آب در خواب

تعبیر خواب دیدن چاه – خشک – پر از آب در خواب

بررسی اجمالی

تعبیر خواب دیدن چاه - خشک - پر از آب در خواب

چاه: و اما دیدن چاهی پر از آب در خواب و خالی یا خشک نبودن برای ابن سیرین، دلالت بر صاحب این چاه و صاحب آن دارد. زیرا او متصدی امور آن و بهره مند از آن است و شاید دلالت بر همسر صاحب چاه کند; زیرا مانند چاهی است که سطل مرد را در آن می اندازند، پس از آن که آب در شکم او قرار گرفت، حامله می شود و انشاءالله علائم حاملگی ظاهر می شود. علاوه بر این، چاه در تلفظ زنانه است.

از سوی دیگر، چاه آب ممکن است اشاره به مرد باشد; پول آن مال و رزق اوست که انفاق می کند و به اهل خانه سخاوت می کند و فراوانی آب در چاهش نشانگر مال فراوانی است که دارد مگر اینکه در خواب ببیند که آب از آب سرازیر شده است. به خوبی روی زمین یا وارد خانه ها شده است. اگر سرریز شود، راز او فاش می شود و سخنان ناپسند او در میان مردم پخش می شود، و هر چه آب چاه کمتر شود، درآمد و پول مرد کمتر می شود، و اگر چاه خالی از آب بود، کاملاً خشک می شود. فقر صاحبش و هر کس آب را در چاهی ببیند که در زمین فرو می‌رود و به آن نمی‌رسد تا آن که چاه از آب خشکیده و خالی شود. رؤیا به بخل یا فقر صاحب چاه اشاره دارد و هرگاه از آب پر شود و آب به دست نزدیک شود، دلیل بر سخاوت و انفاق اوست.

اگر زن حامله در خواب چاه را ببیند که پر از آب شد، نشان دهنده این است که مال زیادی دارد یا تاریخ تولدش نزدیک است. چه بسا چاه خالی یا پر از آب برای بنده و بنده و حیوان میزان سود و زیان آن را نشان دهد، چنانکه سطح آب در چاه است یا شاید حکایت از سفر و مانند آن باشد.

تعبیر دیدن چاه پر از آب در خواب

دیدن چاهی پر از آب در خواب، آب نمک شیرین یا شور

چاه پر آب در خواب و خواب در آن مژده است و کسب مال و برکت. یعنى اگر مراد از مرد باشد یا زن باشد یا کسى که آن را دیده زن باشد; چاه پر از آب در خواب حکایت از نزدیک شدن به ولادت او و فراوانی مالی او و یا شاید چاهی پر از آب بیانگر ازدواج با زن مجرد از مردی ثروتمند و سخاوتمند است، دلیل بر آشکار شدن امور پنهان و نزول امر بیننده چه مرد باشد چه زن.

شاید طواف آب در چاه دلالت بر قول بدی باشد که به صاحب آن می گویند و شاید دلیل بر ضرر و زیان باشد و اگر آب در زمین فرو رود و دیگر در چاه آب نباشد – یعنی چاه خالی از آب و خشک شده است – این دلیل بر کمبود صاحب آن و بخل او و چاه ناشناخته است دلیل سفر به مکان نامعلوم است. مولای ما یوسف علیه السلام چه شد که او را در گودال انداختند. چه بسا چاه ناشناخته پر از آب – اگر برای عوام بود – به بازارهایی اشاره می کند که هر که به آنها می آید، مطابق آنچه برایش مقدر کرده اند، از آن به دست می آورد. این ممکن است نشان دهنده چاهی پر از آب در خواب برای دانشمندی باشد که در دانش خود برتر است و مردم را از خود می کشاند.

بیان شد که دیدن چاه در آن نشانه زندان و قبر است; آنچه در داستان حضرت یوسف علیه السلام آمده است. و اما دید مریض که در چاه افتاده است، دلیل بر مرگ اوست و هر که ببیند و در کشتی مسافرت کند آسیب می بیند و اگر در خشکی سفر کند راه بر او قطع می شود و نقشه می کشد و اگر دعوا باشد زندانی می شود وگرنه به اجبار وارد دستشویی می شود یا وارد خانه زن زناکار می شود.

و هر کس ببیند که سطلی را در چاهی ناشناخته انداخت و سطل پر از آب بیرون آمد. اگر زن باردار دارد، این مژده است برای او با پسری آگاه. زیرا خداوند متعال می فرماید {پس سطل خود را انداخت و گفت: ای مژده این پسر است.}[يوسف : 19] و اگر دید که مال داشت به او باز می گشت و اگر مریضی داشت یا مرض در او بود، خوب می شد و نجات می یافت. با اینکه زندانی بود اما زنده ماند. اگر از اینها نباشد و مجرد باشد، ازدواج می کند، وگرنه از سلطان یا حاکمی حاجت طلب می کند و برآورده می شود; آنجا که عرب هنگام التماس به شخص می گویند: این را برایت آوردند.

بعضى گفتند: اگر مردى چاهى پر آب ببیند، آن زن شاد و خندان است، و اگر زنى چاهى پر آب ببیند، در سیرت و شخصیتش مرد خوبى است و هر كه بیند. که چاهی کند و آب از آن بیرون آمد تا پر شود، با زنی متمکن ازدواج می کند، جز اینکه او را نقشه می کشد و به زور از او پول می گیرد; زیرا حفاری در خواب حیله و نیرنگ است و اگر حفر او نبود، فریب به دست کسی بود که آن را کنده بود. اما اگر چاه آب کمی داشته باشد و خالی نباشد، دلیل بر زنی است که ثروتمند نیست.

و هر کس در خانه و دکان یا روستای خود چاهی قدیمی ببیند و مردم از آن بیرون بیاورند، چه کسانی که از آنها می آیند و چه کسانی که از آنها می آیند، به طناب و سطل، در آن مکان زنی یا شوهر است. زن یا متولی او که آب از آن چاه سرازیر شد و از آن بیرون آمد، زیرا در آن مکان غم و اندوه و گریه است.

و هر کس ببیند که چاه بیش از آن که در آن ریخت سرریز شد تا آب آن به خانه ها رسید. بیننده به پول می رسد و آن بلا است و سودی از آن نیست. راه هایی برای انجام این کار وجود دارد تا زمانی که آب از خانه خارج شود. او از نگرانی فرار می کند و بر اساس آنچه از خانه خارج شده از پول خود می رود. چاه اگر مردی آن را در جای نامعلوم ببیند و در آن آب شیرین باشد. دنیای انسان است و رزق و روزی او در دست اوست، خیر و برکت.

تعبیر دیدن چاه آب خشک در خواب

و هر که در خواب ببیند که برای آبیاری باغ خود چاهی می کند، اما چاه خشک بود و آب بیرون نیامد. این مصیبت و اندوه و فقر است و گفته شد: هر که این را ببیند، دلالت دارد که دارویی مصرف می‌کند که به سبب شیوع بیماری، با خانواده خود همبستر می‌شود. هر که در خواب ببیند در چاه خشکی می افتد یا آب گل آلود در آن است. بیننده با حاکم ظالمی برخورد می کند که به مکر او مبتلا شده باشد، هر چند آب پاک و تازه باشد. برای مرد صالحی که از او راضی است عمل می کند. و هر که در چاه بیفتد سفر می کند.

و اگر چاه خشک باشد و آب در آن نباشد، این پایان عمر بیننده خواب است و فروریختن چاه خشک کهنه در آن، نشانه مرگ زن است. و هر کس ببیند که پاهای خود را در چاه گذاشته است. اگر کسی که این کار را می کند با تمام مالش برای او مکر کند یا عصبانی شود، اما اگر در چاهی برود و به نیمی از آن برسد و در آن اذان بگوید، به جای دوری سفر می کند. تا جایی که صدایش به اذان می رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا