تعبیر خواب دیدن چراغ نورانی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن چراغ نورانی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن چراغ نورانی در خواب توسط ابن سیرین و هر که دید چراغ از دستش خاموش شده یا چراغ در حال افتادن برای محله مجرد، متاهل، حامله، مریض یا سالم است و اهمیت دیدن لامپ بدون سوخت در خواب.

تعبیر خواب دیدن چراغ نورانی در خواب ابن سیرین

 • ديدن چراغ: در خواب مردي است كه امور خانه و مراقبت و كفايت آن را به عهده دارد يا زني است كه اين امر را انجام مي دهد.
 • و هر کس ببیند که چراغی را با دهان خود خاموش می کند. امر مردی را که بر حق است باطل می کند، ولی به اذن خدا باطل نمی شود. زیرا خداوند نور خود را کامل می کند و هر که در خواب ببیند که در روز در چراغی نورانی راه می رود، بسیار قائم است.
 • و هر کس در خواب ببیند که با نوری در راه خود گام برمی دارد، در شب تهجد می کند و نماز را برپا می دارد، اگر از اهل بیت او باشد وگرنه به نور خدا به امری که در آن است هدایت می شود. سردرگم؛ زیرا تعبیر تاریکی در خواب گیجی و نور هدایت است.
 • چه بسا ديدن چراغى در خواب، بيانگر توبه از گناه باشد، و هر كه ديد نور از بين انگشتانش مى ريزد، يا چراغى را ديد كه از اعضاى خود مى شكوفد. چیزی مبهم برای او روشن می شود.
 • و هر کس در خواب نور چراغی فروزان را ببیند، از کار خود آگاه است و از امری پنهان طلب می کند و دلیل روشنی بر صحت آن می یابد. و هر کس در خواب ببیند که چراغی روشن دارد، وارد مردی بلند می شود.
 • و هر که در خواب ببیند چراغی دارد که نوری مانند نور خورشید دارد. قرآن را حفظ می کند و بیان می کند و چراغ نور دل و قوت در دین و رسیدن به آنچه بیننده خواسته و علم به آنچه از او پنهان است می افزاید.
 • و گفته شد: السراج فرزندی نیکوکار و عالم و فقیه یا تاجری است که سخاوتمندانه انفاق می کند. و هر که در خانه اش چراغی درخشان ببیند; پسر خجسته ای برای او متولد می شود و شعله ور شدن چراغ چراغ گواه خرد و دانش و دانش است.
 • تعبیر خواب روشن کردن راه سراج در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب دیدن آن خیر است یا شر؟
 • و هر کس در دست خود چراغی یا شمعی یا آتشی ببیند، خاموش می شود. اگر سلطان معزول یا بازرگان بود; گم شده یا تسخیر شده پولش از او رفت و چراغ خانه دلیل بر برکت و نیکی و فراوانی نعمت است.
 • چراغ در خواب مجرد، دلیل بر زنی است که با او ازدواج می کند، و برای بیمار اگر روشن شود، دلیل بر سلامتی است، و دیدن چراغ خاموش در خواب، فایده ای ندارد. مرگ صابران و فقر ثروتمندان است.
 • و هر که ببیند سوخت چراغ روشن نیست. این دلیل بر مضطرب است و همه زین ها حکایت از ظهور چیزهای پنهان و روشنی و اعتبار مطلب در مورد گفته و دریافت اخبار مبهم دارد.
 • سراج: در خواب برای زن حامله است: دلالت بر فرزند ذکور دانا است و چراغ مریض زن است. او به سلامت و تندرستی بازگشت.
 • و چراغ كوچكى كه در خواب زن حامله در پرتو آن ضعف است، دليل بر ولادت او كنيز است.
 • همچنین ببینید:

  1. تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب
  2. تعبیر خواب خون سرفه کردن در خواب ابن سیرین
  3. تعبیر خواب دزدی و دیدن دزدی در خواب خیر است یا بد؟
  4. تعبیر خواب دیدن انگشتر یا انگشتر در خواب ابن سیرین
  5. تعبیر دیدن لباس سفید برای زن مجرد و متاهل در خواب لباس

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا