باران در خواب و تعبیر دیدن باران به صورت کامل و دقیق

باران در خواب و تعبیر دیدن باران به صورت کامل و دقیق

دیدن باران در خواب ، تعبیر خواب راه رفتن در باران ، نوشیدن آب باران در خواب ، تعبیر دیدن شستشو با آب باران ، باران شدید و باران خفیف در خواب

باران به دلیل تأثیر مستقیمی که بر زندگی انسان با تهیه غذا و نوشیدنی دارد، همیشه نماد خوبی و بخشش بوده است و باران در داستان های عاشقانه جایگاه ویژه ای دارد، اما آیا این موضوع در دنیای رویاها نیز صدق می کند؟! ما در مورد جزئیات صحبت می کنیم تعبیر خواب بارانو تعبیر دیدن باران نافع و باران مضر در خواب، علاوه بر دیدن باران خفیف و شدید، دیدن راه رفتن در باران، شستن با آب باران، یا نوشیدن از آب باران و موارد دیگر دیدن باران در رویا.

ابن سیرین در تعبیر دیدن باران در خواب می گوید که باران خیر زمین و مبدأ خلقت است پس دلالت بر رحمت و یاری خداوند متعال دارد و آن در رفاه و جواز و سلامت و خیر است. عذاب خداوند متعال اگر در ذات او نبود و ویرانگر و مبالغه آمیز بود، چنانکه خداوند متعال در سوره نمل ((و بر آنها باران باریدیم، باران انذار کنندگان نیز باریدیم)) بود.این همان چیزی است که شیخ نابلسی در تبیین رؤیت باران به آن ادب کرده است. آنجا که می گوید باران در خواب مادامی که ضرری از آن نباشد خیر و رحمت است و ممکن است حکایت از وفای به عهد یا غم یا خوف کند به صورت کامل و دقیق خواب و حال بیننده. سوره جاثیه آیه 5

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن باران در خواب می گویدباران رحمتى است از جانب خداى تعالى بر بندگان و مخلوقاتش، و خداى سبحان فرموده است ((هُوَ الَّذى أَنْزلَلُ الْأَسْمَاءَ مِنْ أَشْرُمُونَ وَ مِنْ أَشْرَجُونَ مِنْ أَشْرِمُونَ)).

تعبیر دیدن باران برای زنان باردار و متاهل تعبیر خواب باران برای زنان مجرد و مطلقهتعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن باران در خواب برای زن به طور کلی می گوید که بیانگر رزق و روزی و رشد و نیکی ناشی از خوش اخلاقی است، باران در خواب خون یا سنگ بیانگر آن است که حیای او را زیر پا می گذارد، دیدن باران. در خانه برای زن دلیل بر امرار معاش است و دیدن زنی که زیر باران غسل می‌کند نشانگر پاکی و پاکدامنی اوست و خداوند اعلم.

تعبیر دیدن باران برای خانم های مجرد

دیدن باران برای زن مجرد دلیل بر طمع مردم نسبت به اوست.دیدن زن مجردی که زیر باران راه می رود نشان دهنده جست و جوی شوهر یا منبع کار است در حالی که دیدن زنی مجرد در حال غسل در باران حکایت از حفظ خود و خدا دارد. بهترین می داند

تعبیر دیدن باران برای زن متاهل

دیدن باران برای زن شوهردار، بیانگر رزق و روزی و پایداری در زندگی اوست، و اما دیدن زن شوهردار که زیر باران راه می رود، نشان دهنده تلاش برای اداره امور خانواده است و دیدن زن شوهردار در حال غسل در باران، دلیل بر عفو و گذشت است.

تعبیر رؤیت باران برای مطلقه و بیوه

برای زن مطلقه دیدن باران بیانگر آنچه مردم در مورد او می گویند، خود را در معرض تهمت قرار نمی دهد و در رؤیای راه رفتن زیر باران برای مطلقه و بیوه، دلیل بر تلاش برای اداره زندگی آنهاست. از بین رفتن غم و اندوه او انشاءالله و رؤیت باران برای زنی بیوه شاید گواه همدردی و همدردی مردم با او باشد.

دیدن باران برای زن باردار در خواب بیانگر رشد سالم جنین اوست خداوند متعال، راه رفتن زیر باران در خواب بیانگر تلاش زن باردار برای نجات و رهایی از درد است، در حالی که رؤیت شستشو در باران برای زن باردار نشان می دهد که تولدش خوب و آرام خواهد بود انشاالله.

باران همانطور که به طور کلی اشاره کردیم تا زمانی خوب است که ضرر و زیان نداشته باشد و دیدن باران طبیعی که در زمان خود در کشور می بارد حکایت از حاصلخیزی و رزق و روزی مردم آن دیار دارد و این ممکن است با محصول خوب کشاورزی باشند یا با کمکی که به آنها می رسد باران در خواب روی فرج تا زمانی که ضرری نداشته باشد غم و اندوه آنها را چند برابر می کند و خدا داناتر است. و اما دیدن باران مضر برای بیننده به اندازه ای که در خواب می بیند موجب ضرر و ترس است و ممکن است باران نشان دهنده بلا باشد چنانکه ابن سیرین می گوید و آن زمانی است که به وقت خود نباشد یا موجب تگرگ شود. یا فروریختن بنا و یا خرابی دیگر و شدیدترین خسارت از آن است که باران را در خانه ببیند و موجب ضرر شود و بارانی که در خواب زیان می‌بارد ممکن است عذاب سلطان یا بیکاری در تجارت باشد. این ممکن است نشان دهنده آسیب به کسانی باشد که در هوای آزاد کار می کنند به دلیل فرموده خداوند متعال در سوره نساء ((و بر شما گناهی نیست اگر از باران آسیب دیدید یا مریض شدید که سلاح خود را بگذارید))

شیخ نابلسی درباره باران می گوید

باران در خواب اگر در مکانی شناخته شده و مخصوص بیننده باشد ممکن است بیانگر غم و اندوه و غم و اندوه و از دست دادن عزیزان باشد و باران در خانه و نه در خانه های دیگر ممکن است نشان دهنده رزق و روزی خاص باشد و باران عمومی در خواب. مال یا رزق عمومی است که بیننده پس از قطع امید از او و نیز دیدن باران برای ذیربط به دست می آورد یا مدیون رفع و ادای دین می کند و بارانی که در خواب از بین می برد و از بین می برد مانند کندن ریشه. درختان و ویران کردن خانه ها و مانند آن عذاب و فتنه یا بیماری و درد است، چنانکه هر باران زیانباری در خواب است.

همانطور که مترجم خواب در وب سایت شیرین خود در مورد دیدن باران می گویددیدن باران طبیعی در خواب رحمت و فضل الهی است و دیدن باران در وقت خود بیانگر فضل و فراوانی است و دیدن باران به صورت نابهنگام ممکن است بیانگر امرار معاش از منبع غیر منتظره باشد.اگر در خواب بدون ابر باران ببارد. سپس این نشان دهنده هدیه ای از یک فرد دور است و بارانی که در خانه می بارد نشان دهنده آشنایی، عشق، همکاری یا هدیه ای است که به خانه منتهی می شود، همچنین دیدن باران در محل کار نشان دهنده رزق و روزی و رشد در محل کار است. خدای توانا.

تعبیر خواب پیاده روی در باران با جزئیاتابن سیرین گوید هر که ببیند زیر سقف یا مانند آن از باران محفوظ است، دلیل بر تنگدستی او باشد یا مانع از چیزی باشد که بخواهد، مانند مسافرت یا کار یا مانند آن، و ممکن است زندان باشد. با توجه به جایی که بیننده خواب می بیند (تفسیر زندان در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید) ایستادن در باران ممکن است بیانگر ضرر از گفتار و گفتن باشد به اندازه ای که بیننده از آن متاثر شود و خیر در ایستادن زیر باران است اگر بیننده از ناپاکی یا نجاست با آن شست و شو می دهد و شستن با باران در خواب بیانگر طهارت و توبه برای نیازمندان است، زیرا این نشان دهنده مال و رزق است و هر کس صورت خود را با آب باران بشوید یا صورت خود را با آن بشوید. در خواب به حاجتی که می خواهد می رسد (تعبیر دیدن آب را به صورت کامل و دقیق بخوانید).

تعبیر خواب در شیرینی خود از خواب راه رفتن در باران می گویدهر که ببیند به طور کلی زیر باران راه می رود، دلالت بر رحمتی دارد که به برکت دعایی نصیبش می شود (تعبیر دعا در خواب بخوانید) و هر که ببیند در باران با کسی که دوستش دارد راه می رود. در حدود رضای خداوند متعال است پس توافق و توافق است و اگر غیر از این باشد مصیبت و خیری است. همین طور هر که ببیند زیر سقفی یا چیزی شبیه آن از باران پناه گرفته است خوابش نشانگر فاصله گرفتن و عدم موضع گیری است، در امور زکات، در حالی که رؤیت راه رفتن در باران برای فقیر، بیانگر روزی اوست. انشاء الله در خواب دلالت بر انتظار رحمت الهی و تسکینی نزدیک دارد و دیدن باران در باران دلیل بر شفای امراض و عذرخواهی از خطا و استغفار و دفع گناه و گناه است ان شاء الله.

تعبیر دیدن باران از ماده ای غیر از آب در خواب چیست؟ابن سیرین گوید دیدن باران از ماده ای که دلالت بر رزق و نیکی دارد مانند دیدن باران از گندم و کشمش و جو و روغن و غیره (تعبیر دیدن روغن در خواب بخوانید) و اما دیدن بارانی که ضرر دارد. همچنین دلیل بر ضرر است و آن مانند دیدن باران از مار و مار یا ملخ و مانند آن (تفسیر دیدن مار در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید) همچنین باران از سنگ یا آتش در خواب است. در تاریکی و نگرانی، اضطراب و تاریکی آنها زیاد شد تا جایی که باران در خواب ضرری به بار آورد.باران خفیف در خواب با ضرر، بیانگر ضرر خفیف و باران شدید و شدید در خواب با ضرر، بیانگر آسیب شدید است و هر که ببیند آسمان شمشیر می بارد، دلالت بر نزاع و جنگ دارد، شیخ النابلسی می فرماید: اگر باران برای مردم غریب و مضر و رایج باشد، دلالت بر گناه و گناه دارد، چنان که در آسمان خون یا سنگ می بارد. سلطان، باران هم همینطور از خون.

و تعبیر خواب درباره دیدن باران عجیب در خواب می گوید:دیدن باران خون بیانگر جنگها و فسادهای فراوان در زمین است و دیدن باران سنگ در خواب بیانگر تجاوز به مقدسات خداوند متعال است و اما دیدن باران از مار و مار بیانگر رواج سحر و جادو در میان مردم است. مردم، در حالی که دیدن باران از حشرات نشان دهنده دشمنی مردم با یکدیگر است و بین آنها خشونت بسیار است، دیدن باران از آتش نشان دهنده غضب خداوند بر مردم آن روستا و دیدن باران از سلاح و مانند آن است. اگر در سرزمین جنگ باشد از دلواپسی هاست وگرنه دلالت بر جنگ دارد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن باران در خواب بعد از استخاره می گوید:دیدن باران نافع بعد از استخاره بیانگر خیر و هماهنگی و توافق است و اما دیدن باران مضر در خواب بعد از استخاره خیری در آن نیست و بیانگر سر و صدا و مشکلات زیاد است و دیدن راه رفتن در باران در خواب بعد از استخاره بیانگر خیر است. با مجاهدت و بار کشیدن، در حالی که رویای شستشو با باران در خواب بعد از استخاره را به نیکی و پاکی تعبیر می کند.

 • هر که در خواب باران را بدون ابر و ابر ببیند، از جایی که نداند و انتظار ندارد روزی به او می رسد – ابن سیرین.
 • آشامیدن از آب باران در خواب اگر آب زلال باشد بهتر است و اگر ابری باشد خیری در آن نیست (تعبیر خواب شرب را مفصل بخوانید) – شیخ نابلسی
 • دیدن جمع آوری پول باران بیانگر صرفه جویی در فضل و تشکر از آن است – تعبیر خواب.
 • دیدن آشامیدن آب باران نشانه شفای امراض یا کسب علم است انشاءالله – تعبیر خواب.
 • دیدن باران از تگرگ بیانگر خوبی های فصلی است – تعبیر خواب.
 • منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا