تعبیر خواب دیدن سرو در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سرو در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سرو بلند در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سرو بلند در خواب ابن سیرین

در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین درباره دیدن سرو و درختان سرو بلند و معنای بالا رفتن از درخت سرو بلند یا افتادن از درخت آمده است که این رؤیت دارای معانی و معانی بسیاری است که از چند جهت به خیر و شر اشاره دارد و در این مبحث به آنچه از تعبیر دیدن درخت سرو در خواب آمده است خواهیم پرداخت.

دیدن درخت سرو بلند در خواب بیانگر آن است که فرزندان خیری نصیبشان می شود که از نظر خرج و مواظبت بر عهده پدر و مادر هستند و ممکن است با تصدی مقام و مقامی در میان مردم ارج و منزلت بالایی داشته باشند. .

– گفته شد: سرو بلند، گواه عمر طولانی و صبر بر امور دنیوی و بهره ای است که بیننده به دست می آورد.

بعضی از آنان گفتند: سرو به پسری نجیب و بلند قامت، زیبا در ظاهر و نیکو در حضور او اشاره می کند. زیرا مراد از سخاوت در زبان سرو است و به سخاوتمندان به مردم گفته می شود: راز و می خوانم: که راز خود راز است و پسر راز اگر اسیرانشان راز باشند.

– سرو در خواب و سرو معمولاً به زنی زیبا گفته می شود یا مردی که بی کار حرف می زند و در ذات خود ریاکار است و عاشق او نمی یابد; زیرا قد زن گواه زیبایی اوست و مرد زیبایی جز در کارش ندارد.

– شاید دیدن درختان سرو دلالت بر سفر و سفر از کشور باشد و راز; اگر بیننده ببیند که سرو افتاده یا کوچک شده و بخواهد سفر کند; او به خانه هایی می رود که هیچ سودی از آن نمی برد.

و هر که در خواب ببیند سروی بر در خانه خود کاشت، در آن خانه فرزندانی دارد که منزلت خانواده و سرنوشت آنان را در میان خلق بالا می برند.

هر کس سرو را قطع کند و زن باردار داشته باشد دیدن او سودی ندارد زیرا نسلش قطع می شود و یا فرزندش می میرد.

هر که درخت سرو بخرد یا برای نگهداری آن کار کند، از فرزندان بلند قامت نگهداری می کند و از آن بهره مند می شود.

دیدن:

  1. درمان گال با گیاهان طبیعی
  2. واژینیت – 10 درمان خانگی گیاهی
  3. بی خوابی – اثرات سلامتی، عوامل، و تشخیص

خوابهایی می بینید که می خواهید از ابن سیرین تعبیر کنید {اینجا را فشار دهید}.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا