تعبیر خواب کسی که خود یا دیگری را در حال دزدی و دیدن دزد در خواب دید.

تعبیر خواب کسی که خود یا دیگری را در حال دزدی و دیدن دزد در خواب دید.

ابن سیرین در کتاب منتهب الکلام در تعبیر خواب به معنی دیدن دزد در خواب اشاره کرده است و هر که خود یا دیگری را در حال دزدی یا دزدی ببیند در خواب دزد است خواه مال دزدی کند یا دزدی کند. دزدی پول، یا دزد طلا و مال است، و مفسر گفت: این خواب به بسیاری از معانی و معانی آن اشاره دارد.

تعبیر خواب کسی که خود یا دیگری را در حال دزدی و دیدن دزد در خواب دید.

 • ابن سیرین گفتدزد: دزد مجهول: فرشته مرگ، و دزد معلوم در خواب، مردی است که از علم ربوده شده، نصیحت یا منفعت بهره می برد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که دزد ناشناس وارد خانه او شده و شروع به سرقت کاسه، پتو یا لباس او کرده است. همسرش مرد و درهم هایش را از دزد دزدیدند.
 • دیدن دزد در خواب، دلیل بر زنا و ربا است. یا تعبیر خواب آن چیز را به زنان خانه نسبت می دادند.
 • اگر کسی ببیند که دزد زن یا دخترش را می‌دزدد، نشان از مرگ دزد یا قتل او توسط غریبه‌ای از خانه است.
 • اما اگر تعبیر دزدی به بندگان نسبت داده شود، هر که ببیند درهمهایش را از او ربوده است; این نشان دهنده تهمت زن است، اگر او (دزد) شناخته شود.
 • اگر ناشناخته باشد؛ او بسیار پیر بود؛ دوستش به او خیانت می کند، حتی اگر جوان باشد. دشمنش به او خیانت می کند.
 • گفته شد: دزدی ستودنی است و دلیل بر حصول خیر و منفعت از مسروقه است، مگر کسانی که بخواهند دیگران را فریب دهند.
 • و هر که ببیند دزدی می کند یا دزدی می کند از دزد می ترسد و ممکن است دزدی از گناه دزد باشد.
 • هر که در خواب ببیند که دزدی می کند: زنا می کند یا دروغ می گوید. دلیلش این است که زناکار ناپدید می شود همانطور که دزد پس از سرقت کامل ناپدید می شود.
 • و هر که خود یا دیگران را در حال دزدی یا دزدی در خواب ببیند; او در حال استراق سمع یا جاسوسی از اسرار افرادی است که می شناسد.
 • و کسى که در خواب ببیند که دزدى وارد خانه او شد و از آن دزدى کرد و بیمارى در خانه داشت، این دلیل بر بهبودى اوست.
 • و كسي كه كشتن دزد را در خواب بيند، دليل بر خروج غم و مرض و آسايش و شفاي امراض است.
 • دیدن دزدی که در خواب وارد خانه ای می شود که در آن دختر مجردی است، خواب بیانگر ازدواج یا نامزدی دختر با شخصی است.
 • کسی که ببیند پول یا سکه های طلای او دزدیده شده است. این شاهدی بر ناپدید شدن پریشانی و اضطراب در بیننده است.
 • کسى که در خواب ببیند که دزد چیز و پول او را مى دزدد و مى خواهد او را بگیرد; اما دزد موفق به فرار شد. خواب نشان دهنده شخصی نزدیک به خواب بیننده است که در خطر مرگ بود، اما زنده ماند.
 • دیدن دزدی که وارد خانه می شود و وسایل آشپزی را از او می دزدد یا لباس می شست، بیانگر مرگ زن بیننده خواب است و خدا اعلم.
 • بهترین از آنچه در تعبیر خواب ابن سیرین آمده است

  دیدن دزدی حامل معانی و تعابیر نیکو از ابن سیرین است; هر کس ببیند که دزد چیزی از مال او را با دزدی گرفته است، مانند پول و پول یا طلا، آن دزد از علم و حکمت دزدی بهره مند می شود و ممکن است از مال دزدی و خودش منتفع شود. دزدیدن چیزهایی که در یک حدس صادقانه قفل شده بودند به اعمال مجازات برای سارق اشاره دارد.

  و کسى که در خواب ببیند معروفى از او چیزى دزدیده که در آن کار و کسب سود مى‏برد، نشانگر غیبت دزد براى آن چیز است و هر که ببیند دزد را تعقیب کرد و به دست آورد. آنچه از او دزدید و چیز دزدیده شده ارزشمند بود. بیننده (دزدیده شده) چیزی را که به طور غیرقانونی از او ربوده شده پس می گیرد.

  و کسى که ببیند در خانه او دزدى مال و اشیاء او را مى رباید در حالى که راضى است و حرکتى از خود نشان نمى دهد، دلیل بر خطاى بیننده بر یکى از دختران خانواده اش است که او را به عقد او درآورده است. مردی که اخلاق و توانایی ندارد; زیرا دزدی در خواب در تعابیری از سوی زنان اطلاق می شود و ممکن است اشاره به بندگان پست باشد.

  و اما کسی که دید لباسش را از او دزدیدند تا اینکه در مقابل مردم کاملاً برهنه شد، در خواب دلالت بر آن دارد که بیننده یکی از دخترانش را به مردی فقیر اما خوب ازدواج کرد. اقلام مسروقه به موضوعی مربوط به زندگی علمی و عملی وی هدایت می شود.

  و هر کس خود را دزد ببیند که از دیگران دزدی می کند، این هشداری است به بیننده و او را راهنمایی می کند که راه های حرام کسب روزی را ترک کند یا آبروی دیگران را دنبال کند و ربودن اشیاء از خانه دلیل بر این است. ازدواج کامل مرد با دختری از اهل خانه و اگر کوتاهی کند آنچه می خواست برایش انجام نمی شود.

  و هر کس در خواب ببیند که دزدی از غذا یا نوشیدنی او دزدیده است، دلیل بر آن است که دزد، کارگری به امر دزد و مدیر او در محل کار خواهد بود، و دزد از آن محل پنهان است. گواه از بین رفتن نگرانی ها و غم هاست.

  هر کس در خواب دزدی را ببیند سعی می کند از خود یا مال منزلش دفاع کند تا از دزدی او جلوگیری کند. این نشان می دهد که بیننده خواب از اهل خانه خود نگهداری می کند و به دنبال کسب امنیت و آسایش برای آنهاست و اما کسی که خود را دزد می بیند که خانه ای را دزدیده و فرار کرده است، دلیل بر قدرت و شدت دزد است. توانایی جسمانی او که با رسیدن به اهداف عالی خود از آن بهره خواهد برد.

  همچنین ببینید:

  1. تعبیر دیدن تصادف اتومبیل در خواب ابن سیرین تصادف اتومبیل

  2. تعبیر خواب دیدن زندان یا زندان در خواب زندان خواب

  3. تعبیر دیدن خواب کشتن و به صلیب کشیدن و حبس در خواب ابن سیرین.

  4. تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب

   شرور آنچه در تعبیر خواب ابن سیرین ذکر شد

   و هر که خود را دزد ببیند که دیگران را تعقیب می کند و بخواهد آنها را بدزدد. از دزد می ترسد و دزدی ممکن است در تعبیر ابن سیرین دلالت کند که دزد مرتکب گناه یا معصیت شده است و هر که ببیند دزدی می کند زنا می کند یا دروغ می گوید; زیرا زناکار همانگونه که دزد ناپدید می شود ناپدید می شود.

   و هر کس ببیند که دزد چیزی از مال او می دزدد، این دلیل بر زنا و ربا است و اگر تعبیر به زن نسبت داده شود، دلیل بر مرگ در خانواده است و نیز اگر ربوده شده به خادمان نسبت داده شود. غلامان و کنیزان، سپس مرگ در میان آنها رخ می دهد. هر کس دزدی را ببیند که درهم های او را دزدیده و او را می شناسند، تهمت زننده است.


  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا