تعبیر خواب تخت و معنی دیدن تخت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تخت و معنی دیدن تخت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تخت و معنی دیدن تخت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب رختخواب و تعبیر دیدن تخت در خواب ابن سیرین را ارائه می دهیم، تخت جایی است که انسان برای خوابیدن در آن و روی آن تخت و وسایل خود از آن استفاده می کند. هستند و در دیدن رختخواب معانی زیادی از خیر و شر در خواب ارائه می دهیم.

تخت از نظر عرض فرق می کند، خواه برای یک نفر باشد یا برای دو نفر، و بنابراین معنای تعبیر برای حمل معنای جفت گیری متفاوت است و تخت و تشک های روی آن ممکن است دلالت بر آسایش و شادی و خوشی داشته باشد. ارتفاع در جهان

تعبیر خواب دیدن تخت و معنی آن در خواب دارای جنبه های خوبی است

دیدن تخت: هر که در خواب ببیند که بر تخت خوابیده یا بر تشک خوابیده است; چیزی را که از دستش رفته یا چیزی را که گم کرده بود به او برمی‌گرداند و اگر سلطان بر بالین او بخوابد، قدرتش ضعیف می‌شود و پس از ضعف بر قوت می‌افزاید، به خاطر فرموده خداوند متعال: [ص: 34].

تخت در خواب یا تخت در خواب

تخت خواب مرد مجرد اگر بخواهد ازدواج کند دلیل بر ازدواج او با زنی است که می خواست. او به یک سفر سخت و طاقت فرسا خواهد رفت.

ابن سیرین گفت: تخت نشانگر آن چیزی است که انسان در زندگی دنیوی به آن خشنود است، و هر آنچه که عزت و منزلت را زیاد می کند، و آنچه در بالین گفته می شود، عرش است; اگر کسی آبرو و جایگاه خود را از دست داد، در مورد او می گویند که او ثلث تخت اوست.

شاید تخت نشان دهنده سوار شدن مرد از زن یا حامل یا کشتی باشد و شاید نشان دهنده تابوت باشد زیرا بستر مرگ است و حامل مانا است. ارزش های خانه و بشقاب های او را روی خانواده اش نشان دهد.

و اما کسی که خود را در بستری مجهول خواب ببیند، اگر با والی ملاقات کند، سلطنت می‌کند، وگرنه در مجلس عالی می‌نشیند و اگر مجرد باشد، ازدواج می‌کند و اگر زن حامله باشد، می‌دهد. تولد پسر و همه اینها اگر بالای تخت تشک باشد یا زیبایی او مشخص باشد.

و از بستر در حالی که در یکی از خانه های پادشاهان بود و تشک بر او بود و سپس او را بلند کرد به سلطنت رسید و هر که بر تخت خوابید و صندل بر ساق او بود. با مردان ریاکار رفت و آمد می کند و هر که ببیند بر بستری در جای نیکو است. به مقام و مقام و منزلت و افتخار می رسد.

و هر کس در خواب ببیند که بر بالین است و با او زنی است به خوشی و نرمی با اوست و چه بسا اختلاف بین آنها به طلاق یا بدی منتهی شود و اگر زن بی شوهر ببیند که زن است. او را به خانه اش برده و بر تخت بزرگی می گذارند، با مردی ازدواج می کند و هر که ببیند تختش برپا شده و بیمار است. دلیل بر بی گناهی او از بیماری است.

تعبیر خواب دیدن تخت و معنی آن در خواب دارای جنبه های شیطانی است

و هر کس در خواب ببیند که راز او ترکیبش را از هم پاشیده است، اگر پادشاه باشد، و اگر حاکم مخلوع باشد، و اگر نه، دلیل بر جدایی زن است اگر زن باشد. نافرمان بود و مریض مرد، یا شوهرش اگر بیمار بود، یا به سفر رفت و او را رها کرد.

هر کس روی تخت بخوابد و تشکی بر آن نباشد، به سفری دور می رود که در آن خیری نمی یابد. سوار بر شتر، سوار بر کشتی در دریا شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا