تعبیر خواب دزدی و دیدن دزدی در خواب خیر است یا بد؟

تعبیر خواب دزدی و دیدن دزدی در خواب خیر است یا بد؟

خواب دزدی یا دیدن دزدی در خواب خیر است یا بد به تعبیر ابن سیرین؟ سرقت عبارت است از گرفتن مال غیر متعلق به سارق بلکه مال مسروقه و آن گرفتن بدون حق مانند بیع و خرید و هبه و غیره و هدف از سرقت غارت حق است. صاحب چیزی از حق و مال خود برای اینکه او را از آن بهره نبرده است.

تعبیر خواب دزدی و دیدن دزدی در خواب خیر است یا بد؟

دزدی در اسلام امری حرام شمرده شده و تحت هیچ شرایطی جایز نیست و در واقع اسلام هر کس را که مرتکب دزدی شود، اعم از سرقت پول یا سایر اقلام طلا، نقره، جواهرات، وسایل و هر چیزی که تخمین زده می شود جرم دانسته است. قیمت و هر چه از ربوده شده بدون اذن و بخشش گرفته شود پس دزد ساقط می شود اشد مجازات.

تعبیر خواب دزدی معانی خوبی دارد

رؤیت دزدی: هر که ببیند دزد از مال او چیزی می گیرد، مانند دزدی مالی اعم از نقدی و طلا و کمتر از آن. اینکه دزد از علم نافع یا کاری که از آن مال به دست می آورد یا از حکمت و نصیحت بهره می برد و یا شاید در خود و مال خود منفعتی به دست آورد و دزدی از گاوصندوق حکایت از وجود افراد بدی دارد که فریب خورده و فریب خورده اند.

و هر کس در خواب ببیند که کسی که می‌شناسد چیزی از مال او ربوده است که در آن کار می‌کند و امرار معاش می‌کند، بیانگر غیبت کسی است که آن را از چشم او ربوده است. نشانه این است که اموال مسروقه از مدیونان بازپس گرفته می شود.

دزدی به وقوع واقعه ای در زنان اطلاق می شود، پس هر کس ببیند در خانه او دزدی مال و مال او را می دزدد، دزد در انتخاب شوهر خوب برای یکی از بستگان خود اشتباه می کند و او را به عقد او درمی آورد. دزد حقیر و هر که در خواب لباسش را از او دزدند با یکی از دخترانش ازدواج می کند طلا در خواب بیانگر آن است که از دزد سود می برد و هر که دزدی را در خانه ببیند این است. مردی که به یکی از دختران خانه پیشنهاد ازدواج می دهد.

و هر که ببیند دزد اتومبیل یا وسیله نقلیه و کارش را از او بگیرد; راهنما، دزدیده شده را از نظر زندگی علمی و عملی به راه راست هدایت می کند و هر کس در خواب حیوانش را دزدیده باشد به سفری طولانی می رود.

در رؤیت ربودن غذا، هر که ببیند دزد از او غذا یا نوشیدنی می دزدد، دزد به دزد خدمت می کند و او در کار خود رئیس است و هر که ببیند دزد آن را دزدیده است، دیگر اثری ندارد. یا حضور در خواب، یعنی غایب; غم و اندوه او از بین می رود.

و هر کس خود را دزد ببیند که از دیگران دزدی می کند، این هشداری است به بیننده و او را راهنمایی می کند که راه های حرام کسب روزی را ترک کند یا آبروی دیگران را دنبال کند و ربودن اشیاء از خانه دلیل بر این است. ازدواج کامل مرد با دختری از اهل خانه و اگر کوتاهی کند آنچه می خواست برایش انجام نمی شود.

هر کس در خواب دزدی را ببیند سعی می کند از خود یا مال منزلش دفاع کند تا از دزدی او جلوگیری کند. این نشان می دهد که بیننده خواب از اهل خانه خود نگهداری می کند و به دنبال کسب امنیت و آسایش برای آنهاست و اما کسی که خود را دزد می بیند که خانه ای را دزدیده و فرار کرده است، دلیل بر قدرت و شدت دزد است. توانایی جسمانی او که با رسیدن به اهداف عالی خود از آن بهره خواهد برد.

تعبیر رؤیت دزدی دارای معانی شیطانی است

دیدن دزدی در خواب: دزد مجهول اشاره به فرشته مرگ است و هر که دزد مجهولی را ببیند وارد خانه او شد و کاسه و پتو یا ظرف مسی او را که آب را گرم می کند ربود; این نشان دهنده مرگ همسرش یا دزدی درهم است.

و هر کس ببیند که دزد چیزی از مال او می دزدد، این دلیل بر زنا و ربا است و اگر تعبیر به زن نسبت داده شود، دلیل بر مرگ در خانواده است و نیز اگر ربوده شده به خادمان نسبت داده شود. غلامان و کنیزان، سپس مرگ در میان آنها رخ می دهد.

هر کس دزدی را ببیند که درهم های او را دزدیده و او را می شناسند، تهمت زننده است.

و هر که خود را دزد ببیند که دیگران را تعقیب می کند و بخواهد آنها را بدزدد. از دزد می ترسد و دزدی ممکن است در تعبیر ابن سیرین دلالت کند که دزد مرتکب گناه یا معصیت شده است و هر که ببیند دزدی می کند زنا می کند یا دروغ می گوید; زیرا زناکار همانگونه که دزد ناپدید می شود ناپدید می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا