تعبیر خواب دیدن ناف در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ناف در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ناف در خواب ابن سیرین. ناف یا ناف مرد و تعبیر دیدن ناف زن در خواب دلیل بر زن از کنیز و ابریشم است و تعبیر ناف بر حسب زیبایی یا سلامت ناف متفاوت است. شکل و اندازه، و بینایی ناف ممکن است بسته به مجرد، متاهل، باردار و مرد متفاوت باشد.

تعبیر خواب دیدن ناف در خواب ابن سیرین

بهترین آنچه ابن سیرین درباره دیدن ناف در خواب گفته است

دیدن ناف: در خواب زن مرد است و آنچه از کنیزان دوست می دارد و آنچه روح او حامل جاه طلبی و خیر است و آنچه در ناف زن یا مرد زشت دیده می شود. از موقعیت، یا زیبایی، یا بد در لحظه؛ در آن یک واقعیت است.

هر کس در خواب ناف خود را ببیند و در غربت خود در سفر بود، رؤیتش بیانگر بازگشت او به خانه است و ناف در خواب، نشانگر مادر بیننده، پدر یا فشار او از مالی است که از او به دست می آورد. حرفه خود را که در آن تعهد کرده است یا از همسرش.

چه بسا ناف مرد نشان دهنده زن یا کنیز یا کیسه مهر و موم شده او باشد که اسرار یا دارایی های مالی و معیشتی خود را در آن پنهان می کند و جریان پولش یا کیف او است که خرج می کند.

و هر که ناف خود را ببیند، شاید این دلالت بر شادی و سرور و یا رازی پنهان از مردم باشد، زیرا این نام از اصل ناف گرفته شده است و هر که ببیند دو ناف دارد، به دو همسر زیبا و نیکو می گردد. پول یا دو خدمتکار

شر آن چه در خواب از ناف در خواب ابن سیرین گفته شد

و هر کس دو پدر و مادر داشته باشد و در ناف یکی از آنها یا ناف هر دو عیب ببیند، این در مورد آنها صادق است، هر چند دو پدر و مادر نداشته باشد; این بیماری یا بیماری در وطنی که در آن متولد شده اند، در صورتی است که بدون اختیار یا رغبت از آن مهاجرت کرده باشند.

هر کس ببیند نافش به قایق بدی افتاده یا حادثه ای که به آن آسیب زده است، برای کسی که از پدر یا مادر یا پول نام بردیم این اتفاق می افتد، یکی از پسرانش غمگین می شود و او را با دل شکستگی و درد به گریه درآور.

دیدن:

  1. تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین
  2. روش های درمان بی خوابی
  3. تعبیر خواب دیدن شلوار در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا