تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب دیدن آن خیر است یا شر؟

تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب دیدن آن خیر است یا شر؟

آنچه را که امام محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب و خیر یا شر دیدن آن در خواب ذکر کرده است، تقدیم می کنیم. چراغ در قرآن کریم در آیات متعدد قاطع ذکر شده است، زیرا خداوند متعال ماه را به چراغ تشبیه کرده است و حق تعالی فرمود: {و در آن چراغ و ماه درخشان قرار داد} و خورشید را تشبیه کرد. به چراغی، پس فرمود: «چراغ و ماه درخشانی آفرید».

تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب دیدن آن خیر است یا شر؟

چراغ آن چیزی است که پس از پر شدن از سوخت و خیس شدن فتیله اش نور حرارتی از خود ساطع می کند و آتشی روشن می کند و ممکن است شخص خواب چراغ را در خواب ببیند که تاریکی شب را برای او روشن می کند یا راهی برای او باز می کند. او حرکت کند و در این موضوع تعابیر زیادی از معانی خواب در این مبحث ذکر خواهد شد.

بهترین تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب

السراج: او صاحب خانه و متولی امور و کفایت آن است، و هر که بیند از چراغ نور گرفته است، علم و اعتلای بسیار پیدا می کند. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «و نوری برای شما قرار می‌دهد که به آن راه می‌روید».[الحديد : 28].

و هر کس در خواب ببیند که شب در چراغ راه می رود، تهجد می کند. اگر این کار شایسته باشد، در غیر این صورت سرانجام به امری که در آن سردرگم بوده هدایت می شود; زیرا تاریکی در خواب آشفتگی است و نور هدایت است و ممکن است از گناهی که در آن بوده توبه کند و بر آن پافشاری کند.

و هر که ببیند زینی از میان انگشتانش شکوفا و می درخشد. او یک موضوع مبهم را روشن می کند تا زمانی که با دلیل غیرقابل شک بر آن مسلط شود. و هر که چراغی دارد در درونش حاکم یا عالم یا روزی پربرکتی است. هر که نور چراغی مانند نور خورشید ببیند; قرآن را حفظ و تبیین می کند.

چراغ افزایش نور دل و قوت در دین و رسیدن به مطلوب است. و گفته شد: بلكه السراج پسرى است پاك، وارسته، عالم يا فقيه، يا تاجرى كه سخاوت مى كند. و هر که در خانه اش چراغی ببیند پسری مبارک برای او متولد شود. و چراغ خیر و برکت است.

و مجرد اگر چراغی در دست ببیند با زنی زیبا ازدواج می کند و حامله فرزند ذکور دانا دارد و مریض نشانه تندرستی است و همه چراغها دلیل بر ظاهر پنهان است. . و هر کس چراغی را درست کند و روشن کند و مریضی داشته باشد، این عافیت اوست و چراغ کوچکی که در پرتو آن برای زن حامله ضعف است دلیل بر زایمان است.

و هر که در خانه اش چراغی روشن و نیرومند و صالح ببیند: این دلیل بر درستی اهل خانه است و در قوت نوری که از چراغ بیرون می آید خیر و برکت است.

تعبیر شیطانی دیدن چراغ در خواب

و هر که ببیند نور چراغ را با دهان خود خاموش می کند. امر مردی را که بر حق است باطل می کند، ولی به اذن خدا باطل نمی شود، زیرا خداوند متعال می فرماید: «می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و خداوند نور او را کامل می کند». [الصف: 8]. و هر که در دست خود چراغی یا شمعی یا آتشی ببیند، خاموش می شود. اگر سلطانی بود که برکنار شد، یا تاجری بود که ضرر کرد، یا مالکی بود; پولش رفته

و هر که چراغ و سوخت آن را ببیند، روشن نمی شود. دلالت بر پریشانی دارد و اگر مریض چراغی را ببیند که در دستش خاموش شده، مرگش است.

و هر کس ببیند که چراغ خانه اش خاموش شده است، این در گرانی خانه گیجی است و حالش بد است، پس امورش تغییر می کند و حافظه اش قطع می شود، و شاید این دلالت کند. مرگ او یا مرگ پسرش یا پدر و مادرش و چه بسا فوت همسرش اگر متصدی امور خانه باشد. و هر کس در دست خود زینی ببیند که می ترسد نورش خاموش شود، این دلیل بر مرگ بیمار است. اگر بیمار آزادانه به آسمان عروج کند و سپس به زمین بازگردد; این است که روح او به آن صعود می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا