تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین

در کتب خاص تعبیر ابن سیرین آمده است که معنی دیدن حیوان یا بز در خواب یا خواب گوسفند جوان را بیان کرده است و تعابیر مهم بسیار است که به معنای این رؤیت و نشانه های آن اشاره دارد. خیر و شر در آن مانند ذبح حیوان یا خوردن گوشت حیوان و دیدن خرید و فروش حیوان و تعبیر به خوردن گوشت الخله.

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین

 • Skhlaاو در خواب فرزند انسان یا پسرش است که او را در این زندگی به دنیا می آورد. اگر صاحب خواب ببیند که گوساله ای را ذبح کرده و گوشت آن را خورده است، پسرش می میرد و یا پسر بعضی از بستگان یا خانواده او در غربت او می میرد.
 • هر کس در خواب ببیند که فرزندی به او هدیه داده اند یا ملاقاتی به او داده اند، به فرزندی ارجمند و مبارک می رسد که سرور خانواده او خواهد بود.
 • و هر که در خواب ببیند که گوشت باسن را می خورد، به خاطر پسر تو به مالی مبتلا می شود و هر که ببیند گروهی از گوشت جوراب را ببیند، در عزت و ذکر مالی بر او تأثیر می گذارد.
 • سوخلا گواه پول و فراوانی خیری است که در اثر برخی از اعمالی که در زندگی انجام می شود به دست می آید.
 • و هر کس از گوشت ساخال بخورد، از کار پول جمع کند، یا با زنی ازدواج کند و او را به دنیا آورد و مال و نیکی به دست آورد.
 • گونی خریدن در خواب به منزله به دست آوردن پول یا فرزند است و گونی زیاد دلیل بر خیر بسیار است.
 • و اما فروش برده یا چهارپایان، خیری در آن نیست، زیرا نشان از ضرر و یا ترک تفرقه و عدم کنترل است.
 • السخل پسر کوچک زیبایی است که به هر که ازدواج کرده و زن باردار داشته باشد عطا می شود و زن کسی می شود که او را در خواب دیده و مجرد بوده است.
 • و اما ساخله دختری است که بیننده خواب او را به دست می آورد که انشاءالله خنکی چشم باشد و او را در امور زندگی یاری کند.
 • هر که در خواب گله های سخای رنگارنگ ببیند، اینها روزی بسیار است که بیننده خواب به دست می آورد.
 • و هر کس در خواب ببیند که گوساله‌اش او را گاز گرفته، دشمنی است که او را تعقیب می‌کند و پسرش را آزار و اذیت می‌کند.
 • هر کس ببیند گله مریم یا مارمولکی به خانه باز می گردد یا وارد خانه می شود، کودکی است که از خارج خارج شده است که به سلامت به سوی خانواده خود باز می گردد.
 • رؤیای الصخله اشاره به پول و فرزند و رزق و فراوانی محصول و کسب شرف و مقام در میان مردم است.
 • تعبیر خواب دیدن ژنده در خواب ابن سیرین

  دیدن:

  1. تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب
  2. تعبیر خواب سحر و تعبیر دیدن قرارداد یا رمزگشایی سحر در خواب
  3. تعبیر دیدن گرگ در خواب و تعبیر خواب گرگ مرده و زنده

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا