تعبیر خواب گرفتن ابر و دیدن آن در خواب خوب است یا بد؟

تعبیر خواب گرفتن ابر و دیدن آن در خواب خوب است یا بد؟ در کتب تعبیر خواب به نقل ابن سیرین آمده است تعبیر به معنای دیدن ابر یا ابر در خواب با توجه به حالات مختلف رؤیت و معانی خیر یا شر و آنچه در اینها آمده است. موارد، تعبیر یا تعبیر خواب نگه داشتن ابرها پس از رسیدن به ابرها و آمیختن با ابرها است. خوابیده در خود تعجب می کند که آیا بینایی خوبی است؟ آیا دیدن شر است؟ آیا دیدن ابرها خوب است؟ یا شیطان است؟ آیا نگه داشتن ابرها به معانی بلندی و رسیدن به هدف اشاره دارد؟ آیا تعبیر اختلاط ابرها معانی شیطانی دارد؟

تعبیر خواب گرفتن ابر و دیدن آن در خواب خوب است یا بد؟

ما در تیم مجله میخک به آنچه توسط محقق امام محمد بن سیرین در مورد حسن آنچه در تعبیر خواب گرفتن ابرها در خواب گفته شد و شر آنچه در خواب آمد بحث خواهیم کرد. تعبیر خواب گرفتن ابر در خواب و تعبیر اختلاط با ابر در خواب و خواب.

بهترین تعبیر خواب گرفتن ابر در خواب

رؤیت گرفتن ابرها و آنچه در بهترین رؤیت امام ابن سیرین آمده است، زیرا هر کس در خواب ببیند که ابرها را گرفت یا با ابرها آمیخت و چیزی از آنها حمل نکرد، با علما مخلوط می شود و از آنها دانشی می آموزد که برای او سودی ندارد، اعتبار و شهرت در میان مردم به دلیل خرد و درایتش.

و هر کس ببیند که با ابرها آمیخته یا در خواب ببیند که ابرها را می گیرد، دلیل است بر نزدیکی او به مردی بلند مرتبه مانند سلطان یا حاکم و چه بسا او صاحب نفوذ و مال فراوان بوده است. و او با قلب لطیف و دلسوزی نسبت به اطرافیانش متمایز است.

و اما صید ابرهای سیاه در خواب، هر کس ببیند که ابرها را می گیرد و سیاه است، خردمندی است که بر سختی ها و بلاها چیره نمی شود، و هر که بر ابری سوار شود و با او طلوع کند و طلا بگذارد. بر او، سپس از مردی ادب و حکمت می آموزد.

و هرکس در خواب ببیند که به ابرها رسیده و ابرها را بگیرد، بیانگر آن است که به علم و فصاحت رسیده است، اشاره به زنان باردار است و نگه داشتن ابرها اگر سفید باشد، بیانگر نعمت بزرگ و خیر است. که بیننده دریافت خواهد کرد.

و کسى که در خواب ببیند که ابرها را گرفت و از آنها چیزى گرفت و خورد، پس رؤیتش نشان مى دهد که بدون شک به او مال حلال مى دهند.

هر کس در خواب به ابرها یا ابرها برسد و عقیم شود، خواب او حکایت از حاملگی همسرش دارد. یعنی اگر آن حاملگی را می‌خواست و شاید منتظر شترهایی بود که با مال و آذوقه خوب به او می‌رسیدند. اگر از اینها داشت.

هر کس در خواب ببیند که ابرها را گرفته و جمع می کند، چه با دست یا با همان روشی که برای آن مناسب است، علم و دانشی به دست آورده است که از یاری یا نصیحت او کافی است، مقامی به دست می آورد که توسط دولت و تعداد زیادی پول و دستیار به او سپرده شده است.

نگه داشتن ابرها برای کسی که آنها را در خانه خود ببیند یا نگه داشتن ابرها برای کسی که بر او نازل شده در حالی که در بسترش دراز کشیده و کافر بوده است نشانگر اسلام است و اگر مجرد باشد با زنی با اخلاق ازدواج می کند. و اگر به دنبال علم و پول یا مقام خوب و شهرت باشد، انشاءالله از آن هر چه بخواهد به دست می آورد.

و هر کس در خواب ببیند که ابری را با دست یا یکی از آنها گرفته و آن را فشار می دهد تا باران ببارد، دلیل بر هوش فراوان اوست که او را در کسب علم یاری می رساند و ابرها را در خواب نگه می دارد. حاکم یا صاحب منصب نشان دهنده عدالت و شفقت اوست.

و هر کس ابرهای سبک و پر آب ببیند این سلطان پرهیزکار و پادشاهی بزرگ است و هر که با ابرها آمیخته شود با مردی از آنها همراهی می کند و هر که ابرها را بخورد از مردی حلال یا خرد سود می برد. و اگر جمع کند از مردی مانند او حکمت می گیرد، مالکیت او حکمت و سلطنت می یابد. اگر ببیند که سلاحش از ابر است، مردی است که زیارت یا حج فراوان می خواند.

هر که در خواب ببیند که بر فراز ابرها خانه ای می سازد، دیده اش نشان می دهد که در دین شریف به مقام بلندی دست می یابد که سایه آن را پول و حکمت و منزلت برکت می دهد، ابری که باران می بارد پس به حکمت می رسد. و امری که در آن خیر و برکت از دستانش جاری است.

تعبیر شیطانی دیدن صید ابر در خواب

رسیدن به ابرها در خواب، بیانگر سربازان و همراهان است; این بدان جهت است که آنها آب را حمل می کنند که نشان می دهد آفرینشی که پایه آن آب بوده است و رسیدن به ابرها ممکن است اشاره به معانی شتران باشد که با آب می رویند، مانند غذا و کتان; برای آنچه گفته شد؛ ابرها را نشان می دهد. تا بگویم قادر متعال {آیا به شترها نمی نگرید که چگونه آفریده شده اند}.

خواب ابرها یا رسیدن به ابرها اشاره به علائم سلطان و شدت عذاب او و دستورات ناعادلانه اوست که عدالت و صدقه را رعایت نمی کند. و این در صورتی است که با آن چیزی دلالت بر عذاب داشته باشد، مانند رنگ تیره ابرها، یا صاعقه های فراوانی که همراه آنهاست. زیرا با این نوع ابر عذابی بر اهل سایه می‌رسد که گمان می‌کنند مناسبت بارانشان است، پس عذاب سختی برایشان به همراه داشت.

و اما آن کس که ابرها را دید که از آسمان به زمین می‌بارید، یا آنها را دید که بر خانه‌ها، یا در هکتارها پر از محصولات، یا بر درختان و گیاهان در کوچه‌ها فرود می‌آیند. این نشان می داد که سیلاب های شدید آنچه را که در مسیرشان بود می شستند و شاید آنها باران های شدید ویرانگر یا ملخ یا گربه یا پرنده ای بودند که به محصولات آسیب می رساند.

هر که با ابرها را ببیند که دلالت بر وقوع نگرانی و بدی دارد، مانند باد سموم، سنگ، مار یا عقرب; تعبیر رؤیت اشاره به وقوع حمله ای است که آن نقطه را مورد هدف قرار دهد، به طوری که گروهی یا نظامی از محل خود به آنها حمله کنند، یا برای برخی از کسانی که با کاروان سفر کرده اند، یا از پول تحمیل شده بدهکار بوده است. توسط سلطان بر آنها، یا ملخ.

و ابرها اگر از چیزهای حامل باران نباشند، یا منسوب به ولایت است که به حاکم ظالمی که عدل و داد نمی کند و یا منسوب به تجارت است، پس چیزی است که نمی کند. مقصود را برآورده می کند و جلوی نور را نمی گیرد، یا به عالمی نسبت داده می شود که با علم خود با مردم بخیل است، یا به سازنده ای اطلاق می شود که در کار خود تسلط نداشته باشد و از کار خود فقط یک بنای یادبود به دست آورد.

ابرها سلطان هستند، دستی بر مردم دارند و مردم بر آنها دست و حقی ندارند و اگر ابر از زمین به آسمان بلند شود و با آن رعد و برق و رعد و برق و رعد و برق بلند شود، دلیل بر ظهور مقامی با عظمت است که حق را تهدید می کند، و هر کس ابرهایی را ببیند که از آسمان نازل می شود و عموماً باران می بارد، حجت است.

ابرهای سرخ در زمانهای دیگر مصیبت و بلا و بیماری است و هر کس ببیند که با ابرها مخلوط می شود و پس از رسیدن به ابرها چیزی از او نمی گیرد با علما در می آمیزد و علم آنها را در کاری به کار نمی گیرد. و ابرهای تیره نشان دهنده پریشانی و پریشانی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا