تعبیر خواب دیدن ابرهایی که از آسمان به زمین می افتند و زراعت

امام محمد بن سیرین در تعبیر خواب ریزش ابرها از آسمان به زمین یا گیاهان و تعبیر رؤیت سقوط یا افتادن ابرها و برخورد ابرها به زمین و تعبیر ریزش ابرها بر بام می فرماید. از خانه و بوستان که این موارد دارای معانی و معانی فراوانی است که امام ابن سیرین به آنها اشاره کرده است که ممکن است آن حضرت در کتابهای خود در مورد تعبیر خواب و روشن ساختن نمادهای رؤیا چنین آورده است:

تعبیر خواب دیدن ابرهایی که از آسمان به زمین می افتند و زراعت

_ ابر و آب از نظر دید در خواب شبیه هم هستند که هر دو نماد اسلام هستند که در آن زندگی خلقت و مردم وجود دارد.

_ هر که در خواب ابرها را ببیند رستگار می شود و ابرها رحمتی از سوی خداوند متعال برای خلق هستند زیرا آب را در شکم خود حمل می کنند.

ـ هر کس ابرها را ببیند که بر خانه یا باغش و زراعتی که در آن است می ریزند بدون اینکه ضرری داشته باشند، بینش او حکایت از کسب علم و فقاهت و حکمت و علم دارد. در جریان آن نشانه ای از آن وجود دارد که برای آن مقدر شده است.

_ شاید ریزش ابرها از آسمان به سطح زمین و بر جانوران و گیاهان دلالت بر معانی ورود سربازان و همراهان دارد.

_ زنی که در خواب ببیند ابرها می ریزند، این دلیل بر ولادت اوست اگر حامله باشد یا بشارت است که در شرف حاملگی است.

تعبیر خواب ابر و تعبیر دیدن ابر در خواب ابر

_ ریزش ابرها در خواب به تولد انسان یا انسان اشاره دارد که از نظر مبدأ و مراحل شکل گیری به او شباهت دارند و حکایت از زن حامله در میان زنان است و بشارت دهنده است. از اتمام پایان و تولد; زیرا در نهایت ابر بار خود را رها می کند و با آبی که در طول مسیر خود آن را حمل می کند باران می بارد و حرمت است و همین امر در مورد زنی که حاملگی را با آب آغاز می کند، پس از آن جنین در او کامل می شود و او به دنیا می آورد. یک کودک.

_ ابن سیرین گوید: هر که در خواب ببیند که ابرهایی در آسمان فرو می ریزند تا زمین را لمس کنند، یا ببیند که در خشکی مانند قایق و انسان می دوند. دید او نشان می دهد که چه چیزی بر آن نقطه از آب و باران که سیلاب ها را تشکیل می دهد نازل می شود.

و هر کس ببیند که ابرها به زمین بایر و بایر پس از افتادن از آسمان، دست می‌زنند، آن بارانی است که به خاک آن دست می‌زند تا آن را ارتعاش دهد و دوباره زنده و زراعت کند.

_ هر که ببیند ابرهای زیادی از آسمان به زمین می ریزد یا از آسمان فرود می آید تا بر محصولات و خانه ها و جریب ها یا درختان و گیاهان بیفتد. دیدن آن به سیل، باران، ملخ، گربه، پرنده یا چیزهای دیگر اطلاق می شود که در گیاه می ریزند و باعث آسیب و آسیب به محصولات می شوند.

دیدن ابرهایی که در خواب می ریزند، معنای ورود کشتی هایی را که در آب می روند و نیازی به خشکی ندارند، به قیاس با ابرهایی که بدون نیاز به خشکی در آسمان می چرخند، دارد.

تعبیر خواب دیدن شنا در خواب ابن سیرین

_ اگر مجردی در خواب ببیند که بر ابرها سوار شده و بر آنها بالا رفته است، بیننده خواب ازدواج می کند و چه بسا از راه دریا و کشتی به جایی سفر کند.

ریزش ابرها دلیل بر کثرت خیر و برکت است، پس هر که ببیند آسمان ابرهایش را رها کند و ماهی از آن بیفتد، دلیل بر کثرت خیر و روزی فراوانی است که بر آن مکان می‌رسد، پس طعام در آن مکان زیاد می‌شود. و مردم در ثروت و پول زیاد می شوند و بسیاری از بخش های تجاری شکوفا می شود و درهای معاش گسترش می یابد و خیر.

_ و اما ابرهای سیاه که در خواب فرو می ریزند، معنای هلاکت و خستگی و فرسودگی و عذابی را که سلطان بر مردم محل رویت وارد می کند، دارند.

_ هر کس ابری دید که در حال رعد و برق به آسمان برخاست یا با رعد و برق همراه شد، نشانگر ظهور مقامی بزرگ و تهدید کننده حق و نشر ظلم است.

دیدن: تعبیر خواب دیدن ابرها و رسیدن به آنها در خواب ابن سیرین

ـ و اما کسى که با ابرها چیزى را که دلالت بر وقوع شر و بدى دارد، ببیند، مانند باد شدید، یا باد زهرآگین، یا آتش، سنگ، مار و عقرب; گروهی از دشمنان در حال آماده سازی و حمله به آنها هستند و آنها را در خانه هایشان می زنند و کاروان هایشان را غارت می کنند.

_ شاید این حکایت از آمدن خبر درگذشت یکی از اقوام یا دوستانی باشد که در سفر از دنیا رفته اند یا از طرف سلطان به آنها بدهکاری می شود و یا ملخ بر آنها نازل می شود و به گیاهان و معیشت آنها آسیب می رساند.

_ بعضی از آنان گفتند: ابرها پادشاهی توانا، یا سلطانی رحیم است، پس هر که با ابرها درآمیزد; با یکی از این افراد مخلوط می شود و هر که ابرها را بخورد; آن را از مردی با پول حلال می چیند یا از او حکمت و دانش می آموزد و هر که ابرها را جمع کند از مردی مانند او حکمت می گیرد زیرا پادشاه ابرها داوری و مالکیت یافته است و هر که ببیند اسلحه از ابر است، پس اهل حج است (زیارت بسیار).

و هر کس ابری ببیند که از زمین به آسمان بلند شده و کشوری را سایه افکنده است، دلیل بر خیر و برکت عمومی مردم آن مکان است، و اگر دید که می خواست سفر کند. هر چه می خواست انجام می داد و در امری که برای آن سفر می کرد به آنچه می خواست رسید و به سلامت برگشت و بعضی از آنها را می گفت: ابرهایی که از زمین به آسمان بالا می روند، سفر را نشان می دهند و به مسافر دلالت می کنند. که داره برمیگرده

و هر کس ابرهایی را ببیند که از آسمان فرود می آیند و به طور کلی باران می بارد، این نشان دهنده گسترش عدالت در آن مکان به وسیله حاکم مهربان است، خواه ابرها سفید باشند یا سیاه. خواب ببینند، آنگاه اندوه، رنج و بیماری هستند.

_ هر که در آسمان ابرهای فراوان ببیند و ابرهای پیاپی بود که می آمدند و می آمدند و مردم دیدند که منتظرند این ابرها ببارد تا آب خود را ببرند و ابرها پر از آب یا از ابرهای آبی شده اند. در خواب چیزی نیست که حاکی از عذاب باشد. این وجه به امری رسیدگی می کند و آنچه را که مردم در آن انتظار داشتند به آن عرضه می کند، یا کاروانی است که وارد می شود، یا همراهی است که می آید، یا سربازی است که برمی گردد، یا خیر مالی یا کاری.

_ هر که در دستش ابری ببیند که آب می بارد. به عقل می رسد و حکمت در دستانش می گذرد و اگر ببیند ابری شده که بر مردم می بارد. پول گرفت و مردم از مال او بسیار گرفتند و ابر اگر باران نیاید و به سلاطین نسبت داده شود سلطان ظالم و ظالم است و اگر به تجارت نسبت داده شود ضرر است. بدون سود

هر که ببیند آسمان ابرهایش را فرو می ریزد و ماهی از آن می ریزد، دلیل بر کثرت خیر و روزی فراوان است که در آن مکان می افتد، پس طعام در آن مکان زیاد می شود و مردم در مال و مال زیاد می شوند و بسیاری از مشاغل رونق می گیرد. و درهای معیشت و خیر وسعت می یابد و اگر کشاورز این را ببیند دیدن او حکایت از برداشت زیاد دارد.

هر کس ببیند که ماهی ها و ابرها را پس از افتادن از آسمان صید می کنند، در بینش دلیل بر خیر و رزق زندگی است که اهل محل بدان دست می یابند و اگر بیننده خواب متاهل باشد این دلیل است. از بارداری همسرش

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا