تعبیر خواب سیب چیدن یا خوردن میوه سیب در خواب

امام ابن سیرین در تعبیر خواب سیب می گوید یا در رؤیت خوردن میوه سیب یا چیدن سیب و هر که ببیند در خواب از درخت سیب بالا می رود یا بالای درخت سیب خانه ای می سازد که این خواب ها می بینند. معانی و معانی بسیاری که در کتاب تعبیر خواب بزرگ و فرهنگ تعبیر خواب آمده است به شرح زیر است:

تعبیر خواب سیب چیدن یا خوردن میوه سیب در خواب

خواب سیب یا سیب: عزم مرد است و آنچه می کوشد و به اندازه عزم بیننده است و اگر در زمین خود کشاورز یا شخم زن باشد، دیدن. سیب شخم زدن اوست و همچنین سیب برای کسی است که آن را می بیند، دغدغه او دغدغه اوست.

هنگامی که خواب ببیند که در خواب از چیدن یا خوردن میوه سیب یا داشتن تعدادی میوه سیب با خرید یا هدیه دادن به سیب مبتلا شده است. اگر بر حسب آنچه دیده و در خواب گفته به نشاطی برسد که او را به هدف و حاجت برساند، گفته شد: سیب شیرین رزق حلال در مال یا مال است و سیب ترش حرام است.

دیدنتعبیر خواب دیدن درخت سیب در خواب ابن سیرین

هر كه سيب را در دست سلطان ببيند و بيند كه سلطان آن را با سيب انداخته است. او فرستاده ای است پیام آور، اما هر کس سیبی را ببیند که از سیب پوشیده شده است، مؤمنی است که به مردم نزدیک است و می خواهد حاجت آنها را برآورده کند و اندوهشان را برطرف کند.

هر کس در خواب ببیند که درخت سیبی می کارد، در خانه اش کار می کند تا یتیمی را تربیت کند، یا آنچه را که نیاز دارد به او انفاق کند تا به بلوغ برسد، و هر که ببیند سیبی می خورد، آنچه را که مردم نمی خورند، می خورد. بنگر، و هر که میوه سیب را بچیند، از مردی ثروتمند و شرافتمند پول می گیرد، و به او می رسد این میانجی خوش آوازه با ستایش زیبا از کاری است که کرده است.

تعبیر خواب سیب در خواب ابن سیرین

سیب های شمرده در خواب دلیل بر چند درهم است و هر که در مسجد بوی سیب را ببوید و مجرد باشد ازدواج کند و سیب ازدواج مجرد است در خواب: نیل به خیر و مرگ و منفعت. .

دیدنتعبیر خواب دیدن هلو در خواب

سیب: در خواب دلالت بر فرزندان و چهره های خوش اخلاق و سیب نشان دهنده دوستان و برادران است. و گفته شد: هر كه بيند سيب مى خورد، دشمنى بر او ظاهر مى شود. و سیب دلالت بر میل جنسی زیاد دارد و سیب ترش دلالت بر حواس پرتی و آسیب و سر و صدا دارد و درخت آن دلالت بر ترس از بریدن یا سوزاندن آن دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا