بوسیدن در خواب و تعبیر دیدن بوسیدن در خواب

بوسیدن در خواب و تعبیر دیدن بوسیدن در خواب

تمام نمادهای بوسه و بوسه در خواب، معنی بوسه بر دهان و گونه، بوسیدن مرده در خواب و سایر نمادهای بوسه در خواب را برای زنان و مردان بخوانید.

برخی ممکن است به بوسه در خواب به عنوان موردی برای ابراز وسواس و تمایلات جنسی نگاه کنند و این ممکن است در بسیاری از موارد درست باشد، اما بوسه یا بوسه در خواب بسته به وضعیت آن، معانی و نمادهای متفاوت و متنوعی دارد. بینا و جزئیات رؤیا علمای تعبیر خواب اتفاق نظر دارند که بوسیدن در خواب بیانگر خواستگاری و صمیمیت بین دو نفر است و دیدن بوسیدن شخص در خواب نماد تمایل به او و ابتکار عمل نسبت به او با نیکی و محبت است.

 • ابن سیرین گفته است که بوسه در خواب نشانگر تمایل فاعل استبوسیدن گونه یا پیشانی در خواب نماد عشق و بیانگر آن است و اما دیدن بوسه از دهان در خواب نشانه سود متقابل است و شاید بوسه از دهان در خواب بیانگر قول نیک و ستودنی باشد.
 • بوسیدن شخص در خواب بیانگر نیاز، درخواست یا سؤال صاحب خواب با این شخص است.
 • شیخ النابلسی می‌گوید: «البوسع در خواب یا قبله دلیل بر وصول به مقاصد است». رسیدن به مقاصد و مقابله با دشمنان، بوسه در خواب بیانگر محبت و دوستی فاعل و مفعول است و بوسیدن خویشاوندان در خواب، مهربانی بین آنان و پیوند خویشاوندی است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود تعبیر کلی دیدن بوسه در خواب را می گوید که حاکی از علایق مشترک و منفعت متقابل است و بوسه در خواب نیز بیانگر سرمایه متقابل است و بوسیدن دختر در خواب نماد ازدواج با مجرد است. و اگر مرد متأهلی در خواب ببیند که دختری را می بوسد اگر زیباست دنیا همین است آن را بپذیر و درهایش را به روی او بگشا و اگر زشت باشد برعکس است و خدا بله و بهتر می داند
 • و او گفت ابن سیرین در کتاب «مکتب الکلام» در خواب بوسید اگر بوسه شهوت باشد تعبیر در نکاح و مقاربت صورت می گیرد، پس بوسیدن دختر جوان در خواب نماد محبت، عشق یا منفعت است، خدا می داند.
 • تعبیر دیدن ازدواج و جماع در خواب را بخوانید

  تعبیر دیدن بوسیدن و بوسیدن در خواب ابن شاهین چند صورت دارد. اول اینکه بوسیدن در خواب نشانه روی آوردن به دنیاستو دوم آنکه هر که در خواب زنی را ببوسد، بیانگر بهره مندی از مال و حساب و فرزندش است و در آن سال خیر خواهد داشت و اگر در آن رغبتی نباشد دلالت بر نیکی و دست بوسیدن دارد. در خواب برای کسی که بیننده دستش را پذیرفت، در خواب دلالت بر خضوع دارد، و قبل از چیز بی جان در خواب، به شخصی متمایل می شود که همان جمادی را دارد که خوابیده پذیرفت، این است خدا اعلم. برای بوسیدن مرده، ابن شاهین از کرمانی نقل می کند که می گوید: بوسیدن مرده در خواب بدون شهوتو هر که در خواب مرده را ببیند که او را می بوسد، پیوند او با آن مرده بهتر از پول و کار است.

 • شیخ نابلسی می گوید خواب بوسه از دهان نماد پول استبوسیدن معشوق از دهان در خواب مبلغی است که بیننده از آن حساب نمی کند و بوسیدن دختر از دهان ممکن است بیانگر نوشیدن مشروبات الکلی باشد یا بوسیدن دختر از دهان او در خواب بیانگر ازدواج و فراخ بودن در این است. دنیا به اندازه زیبایی و خوبی دختر
 • النابلسی می افزاید: بوسیدن دهان پیرزنی در خواب، بیانگر عذرخواهی از سخنان آزاردهنده یا مانند آن است و هر کس در خواب پیرزنی را در حالی که آراسته است از دهان او ببوسد، ازدواج می کند. بیوه است و از پول و فرزندانش سود می برد.
 • تعبیر خواب در شیرینی او می گوید تعبیر دیدن بوسه از دهان در خواب این است که بیانگر حسن گفتار و علایق است.هر کس در خواب ببیند که زنی را بدون میل از دهان او می بوسد، از گفتار یا نصیحت او بهره مند می شود و اگر بوسه از دهان در خواب همراه با میل جنسی باشد، بیانگر مالی است.
 • بوسیدن دهان زن در خواب، بیانگر این است که شوهر از کار زنش سود می برد و وظایفش را در قبال او انجام می دهد.
 • شیخ نابلسی گوید بوسه گونه در خواب مالی است که بیننده به دست می آورد هر که او را ببوسد مانند بوسه از دهان است و بوسه عاشق در خواب درهم است و بوسیدن گونه در خواب نماد بخشش و بخشش است.
 • بوسیدن گونه دختر در خواب بیانگر احسان به او و کمک و یاری است و تعبیر خواب دیدن بوسیدن گونه در خواب بر شیرینی خود می افزاید که بیانگر بهره مندی از خدمت و کار است.
 • تعبیر بوسیدن بر گردن در خواب که بیانگر پرداخت دین است و هر کس در خواب ببیند که گردن او را می بوسد، او را در ادای امانت یا ادای قرض یا خلاصی از حکم ناحق یاری می دهد.
 • دیدن همسری که در خواب از گردن او می بوسد، بیانگر پرداخت بدهی او است، اما خواب بوسیدن گونه، بیانگر این است که او در کارها به او کمک می کند یا شوهرش برای او فردی می آورد که در کار او را یاری کند.
 • بوسیدن گردن زن ناشناس در خواب بیانگر تحقق خیر و پرداخت آن است. خواب بوسیدن گونه زن ناشناس در خواب ممکن است نماد آرزوی این دنیا و موفقیت در جستجوی بیننده باشد.
 • و هر کس در خواب، گونه یا گردن فرزندان خود را ببوسد، به پول و علم خود بسنده کرده و قسط آنها را می دهد، توسط یکی از والدینش در خواب از گردن یا گونه، پس آنها را توجیه می کند و مانع می شود. و آنها را کفایت می کند.
 • شیخ النابلسی می گوید: دیدن بوسیدن مرده در خواب بیننده را سود می بخشد. از دانش، پول یا دانش بیننده آن را قبل از مرگ از مرده گرفته است، در صورتی که میت معلوم و معلوم باشد و ممکن است از وارثان میت خیری به دست آورد.
 • و اما بوسیدن مرده در خواب، اگر مجهول باشد، بیننده از جایی که انتظار و انتظارش را ندارد روزی می گیرد.
 • دیدن بوسیدن مرده با شهوت در خواب بیانگر برآورده شدن حاجات و برآورده شدن خواسته ها است.
 • و تعبیر خواب در شیرینی او می گوید بوسیدن مرده و بوسیدن او در خواب بیانگر پیوند خانواده اوست. خواب بوسیدن مرده ممکن است بیانگر دعا برای او و صدقه دادن برای روح او باشد.و هر کس در خواب ببیند مرده را از دهان می بوسد از قول مرده یا پول خود منتفع می شود و بوسیدن گونه مرده در خواب بیانگر پرداخت قرض او یا درخواست اذن از مردم است. .
 • و هر کس در خواب ببیند که مرده او را می بوسد یاد آخرت می اندازد و بوسیدن دست میت در خواب صدقه است و خواب بوسیدن شانه میت بهره مندی از میراث او در حال دعا برای اوست. .
 • تعبیر دیدن مادر مرده در حال بوسیدن من در خواب چیست؟

  بوسیدن مادر مرده در خواب بیانگر استغفار و رضایت از اوست و هر کس در خواب مادر مرده خود را ببیند که پیشانی او را می بوسد، از او راضی است، چنانکه دیدن مادر مرده ای که گونه تو را می بوسد. در خواب از شما طلب آمرزش یا تضرع می کند و بوسیدن مادر مرده در خواب نمادی از ضرورت است سخنان و نصایح او را به خاطر بسپارید، زیرا بوسیدن گردن مادر مرده نشان دهنده پرداخت بدهی او یا درخواست از مردم است. به او اجازه دهید

  تعبیر بوسیدن شوهر مرده در خواب چیست؟

  هر کس در خواب شوهر مرده خود را ببیند که او را می بوسد، بیانگر منفعت مادی یا معنوی است که از طریق او یا خانواده اش به دست می آورد. شوهر از گردن یا سینه، این نشان دهنده رسیدن دعاست و خداوند کریم تر و داناتر است.

  تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن بوسه در خواب برای زن می گویددیدن بوسه یا بوسه در خواب برای زن به طور کلی حکایت از منفعت و علاقه دارد و دیدن بوسه بر دهان برای زن شهوتران بیانگر شهادت دروغ است و اگر بوسه از روی میل نبود، نصیحت و ستایش است. و چاپلوسی دیدن بوسه معشوق در خواب برای زنان مجرد از مشغله های روحی است، بوسه بر گونه در خواب برای زن بیانگر معاملات است و بوسه بر گردن اجرای معروف است. بوسیدن شانه زن در خواب، بیانگر کمک خواستن از کارها و وظایفی است که زن انجام می دهد، دست در خواب برای زن بیانگر درخواست کمک او از کسی است که دست او را بوسیده است. چنانکه در خواب دید که دست او را بوسید رضایت او را می خواهد و اگر زنی در خواب حیوانی را ببوسد نشان دهنده امیال اوست و اگر جن یا دیو را ببوسد با او سروکار دارد. جادوگران

 • ابن سیرین می گوید: دیدن مردی که در خواب مردی را می بوسد، بیانگر خیری است که بین آنها وجود دارد و فاعل اثر می کند. مشروط بر اینکه بوسه شهوت نباشد و شیخ النابلسی معتقد است که بوسیدن بین دو مرد در خواب بیانگر برآورده شدن حاجات است هر چند در آن شهوت باشد و مردی که در خواب از دهان مردی را ببوسد بیانگر وصول است. از علم و راهنمایی و خیرخواهی، یکی از دیگری، بین او و پدر پسر و کنیز یا دختر جوانی به وجود می آید.
 • اگر مردی در خواب قاضی یا مرجعی را ببوسد، گفتار او را می پذیرد و به قضاوت او راضی می شود و ممکن است نشان دهنده سودی باشد که بیننده از قاضی، والی یا به طور کلی صاحب اختیار می برد. .
 • و بوسیدن پسر در خواب پدر در بزرگسالی منفعت و نیکو است و اگر پسر خود را شهوت ببوسد، بیننده از پولی که از او جمع کرده به پسرش می دهد و پسر را می بوسد. از دهان در خواب بیانگر تعلیم و نصیحت اوست که در آن منفعت است و اگر پدر در خواب گونه پسر را ببوسد پدر از پسرش خیر، خوشبختی یا پول دریافت کرده است.
 • و اما دیدن مردی که در خواب چشم مردی را می بوسد، دلالت بر ازدواج دارد و ممکن است بیانگر این باشد که بیننده زن و مرد را با شهوت جمع می کند، و کل حدیث برای شیخ نابلسی است.
 • تعبیر خواب در حلاوت خود می گوید که مردی در خواب مردی را بدون میل از دهان می بوسد، بیانگر سود و تجارت است و اگر بوسه حاوی شهوت باشد، بیانگر برآورده شدن حاجت و بوسیدن دوست از دهان اوست. حاکی از بهره مندی از دعا در پشت غیب است و هر کس گردن یا گونه دوست خود را ببوسد ادا شود از او معلوم است.
 • بوسیدن دست در خواب عموماً بیانگر درخواست نیاز یا سپاسگزاری استبوسیدن دست همسر در خواب بیانگر سپاسگزاری از اوست، همچنین هر کس در خواب دست همسر خود را ببوسد، او را سپاسگزار بوده و بوسیدن دست فرزندان در خواب بیانگر نیاز آنان و کمک آنان است. شخص مجهول در خواب، نشانه و علامت یا عنوانی است و هر کس در خواب ببیند دست جن را می بوسد به سحر می پردازد و از او پیروی می کند و همان رؤیت است. بوسیدن دست شیطان در خواب، خدای ناکرده. عموماً دلالت بر تقاضای حاجت یا ذلت و تسلیم دارد، پس هر کس ببیند که پای همسرش را می بوسد، به او وفادار است و اختیار خود را برای او رها می کند، البته اگر بیننده تمایلات جنسی نداشته باشد. حب پا پس دیدن او از خود وسواسی هاست و هر که ببیند همسرش پای او را می بوسد از پول او و طلبش بهره می برد و پای پسرانش را ببوس او را تحقیر می کنند و اما بوسیدن پای او. پدر و مادر، گواه قناعت و ختم خوب و ورود به بهشت ​​انشاءالله است، التماس کرد و کمک خواست.

  و در مورد دیدن حیوانات در حال بوسیدن در خواب تعبیر کننده خواب در حلاوت آنها می گوید:

 • بوسیدن حیوانات در خواب عموماً بیانگر تمایلات بعدی است.
 • بوسیدن شیر و جانورانی مانند ببر یا شیر و مانند آن در خواب، بیانگر بهره مندی از دشمنان و به انقیاد آوردن آنان است.
 • بوسیدن گربه در خواب همکار یک فاسد، دزد یا رشوه دهنده است.
 • بوسیدن سگ در خواب کمک گرفتن از احمق ها از مردم است.
 • بوسیدن مارها یا مارها در خواب بیانگر تسکین و طراوت با زندگی است، زیرا مار بیانگر زندگی است.
 • بوسیدن عقرب در خواب منفعت دشمن است.
 • بوسیدن حشرات در خواب بیانگر کمک جن است.
 • بوسیدن گاو در خواب سود بردن از گوشت و پوست و شیر است.
 • دیدن بوسیدن شتران در خواب از عرب سود می برد.
 • بوسیدن دشمن در خواب بیانگر آرام کردن دوست عصبانی است.گوستاو میلر تعبیر خواب معروف غربی در تعبیر خواب دیدن بوسه می گوید: دیدن بچه هایی که در خواب بچه ها را می بوسند بیانگر ملاقات شادی و سرور است و اما دیدن معشوق در حال بوسیدن معشوقه در خواب بیانگر آن است. تداعی‌های غیراخلاقی که بیننده اگر بوسه در تاریکی باشد دچار آن می‌شود. بوسیدن زن یا شوهر در خواب برای هر دو خوب است و دلیلی بر یک زندگی زناشویی باثبات است و بوسه بر گردن تمایلات عاطفی است که دیدن آنها دشوار است. کنترل دیدن بوسیدن دشمن نشان دهنده همدردی یا آرامش یک دوست است، در حالی که دیدن یک فرد جنایتکار در حال بوسیدن یک روش سرگرمی خطراتی را به همراه دارد، دختری که معشوقش دیگران را بپذیرد مایوس کننده است.

  تعبیر خواب موارد دیگری از دیدن بوسه در خواب را اضافه می کند

 • بوسه های خداحافظی در خواب بیانگر تضمین مالی و سود است.
 • بوسه بعد از استخاره در خواب بیانگر حقوق و تکالیف است.
 • دیدن بوسه در خواب برای ثروتمند طلب مقام و مال است و برای فقیر مالی است که به او سود می رساند و بوسه برای تاجر بین سود و زیان است و کشاورز برحسب ثمره محصول دارد. مقدار تلاش صرف شده
 • بوسه مجرد در خواب نکاح است و مؤمن ثوابش و برای اندکی ایمان کارش و دیدن بوسه زندانی در خواب ثواب اوست و بیمار کفاره گناهان خود را دارد یا یک ارتقاء در رتبه او
 • منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  3. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا