دیدن میمون در خواب و تعبیر خواب میمون به صورت کامل و دقیق

دیدن میمون در خواب و تعبیر خواب میمون به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن میمون در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید و معنی حمله میمون و بیرون راندن میمون ها از خانه در خواب و سایر نمادهای این رؤیا را بخوانید.

ابن سیرین گفت: میمون در خواب دشمنی منفور و حسود است.دیدن میمون در خواب ممکن است بیانگر مردی باشد که پول خود را از دست داده و چیزی جز پول خود برای افتخار ندارد و هر کس در خواب ببیند که در حال پرورش میمون است مزدبگیر است که مورد اعتماد نیست. یا یک بچه نافرمان بله می دانم.

 • ابن سیرین می گوید: دیدن میمون در خواب، بیانگر مردی است که نعمت او از بین رفته است. و کمتر تدبیر و محروم شد و خواب میمون ممکن است مظهر مرد حیله گر باشد که بسیار پر سر و صدا و نفرین شده یا تیز زبان است و هر که در خواب میمون را در خانه ببیند نشانگر مهمان سنگینی است که در اهل خانه خبرهای خود را می‌رسانند و ترس از میمون در خواب نماد رقابت با فرد پست است و خداوند آری و داناتر است.
 • میمون در خواب بیانگر ارتکاب گناهان کبیره است و خواب حمل میمون در خواب بیانگر وجود دشمنان در بین افراد بیننده خواب و نزدیکان او است و دیدن میمون سوار در خواب بیانگر پیروزی بر اوست. دشمن و دیدن میمون در رختخواب در خواب ممکن است نشان دهنده خیانت زناشویی یا فساد زندگی همسران به دلیل دشمن باشد.
 • شیخ نابلسی می‌گوید: میمون در خواب مردی ناقص است و عیب او برای مردم آشکار است.هر کس در خواب ببیند که میمونی به او حمله می کند، دروغگو با عیب های بسیار است و میمون در خواب، مردی است که به خاطر گناهان کبیره ای که انجام می دهد، فضل خود را از دست می دهد.
 • میمون را در خواب نیز می افزاید، به گفته نابلسی، نماد دشمن شکست خورده است، اما هر که در خواب ببیند که تبدیل به میمون شده است، به سحر و جادو می پردازد و از جادوگران سود می برد یا به زنا گرایش می یابد.
 • و ابن سیرین می افزاید که میمون در خواب ممکن است به یهودیان دلالت کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: «و شما کسانی از خود را که در روز سبت تجاوز کردند، شناختید، پس به آنها گفتیم: میمون باشید که خائنان».
 • تعبیر خواب در شیرینی آنها می افزاید که معنای عام دیدن میمون در خواب بیانگر فسق است و دلالت بر حیله گری و نیرنگ دارد. خواب بیانگر گسترش فسق و فتنه در اطراف بیننده است.
 • ابن سیرین می گوید که نسناس در خواب، مردی است سبک فکر برای مردم ارزشی نداردمیمون های کوچک در خواب نشان دهنده دشمنان ضعیفی است که دوست دارند به خاطر اعمالشان نابود و تحقیر شوند، دیدن میمون ها در خواب ممکن است نشان دهنده ضعف و عدم تدبیر باشد، زیرا در زبان این کلمه به معنای ضعف است و خدا بهتر می داند شاید. خواب میمون نشان دهنده ریا و چاپلوسی است و میمون سفید در خواب دشمن کم اعتباری است و کسی از او نمی ترسد و هر که در خواب ببیند که میمون حمل می کند صادق است، مردی ضعیف به رهبری دیگران و نظری ندارد

 • ابن سیرین گوید: دیدن کشتی میمون در خواب، بیانگر بیماری و بیماری است و هر کس در خواب ببیند که میمون را کتک می زند، انشاءالله از بیماری خود شفا می یابد، اما دیدن میمون در حال حمله و ضرب و شتم بینا است. خواب نشان دهنده شدت بیماری است.
 • گاز گرفتن میمون در خواب نماد رقابت و مشکلات و مشاجره است و هر کس در خواب ببیند میمون از دست او را گاز می گیرد دشمن است که با امرار معاش او را آزار می دهد و اما نیش میمون از صورت در خواب. ، حاکی از فقدان حیثیت یا لطمه زدن به آبرو در بین مردم است و خداوند آری و اعلم است.
 • و حمله میمون در خواب ممکن است نشان دهنده سحر و جن و جن باشدهر کس در خواب ببیند که میمون به خانه اش حمله می کند، باید از جادو و اهل آن بر حذر باشد، زیرا کشتی گرفتن با میمون ها در خواب، بیانگر نزاع با مردی است که فسق می کند و قصدش درست نیست.
 • دیدن میمونی که در خواب می‌خواهد حمله کند، نشان‌دهنده نقشه‌هایی است که در خفا تنظیم شده‌اند، و هرکس در خواب ببیند که میمونی می‌خواهد به او حمله کند، ممکن است وارد شراکتی شود که به نفع او نباشد یا رابطه‌ای که به او ضرری داشته باشد، زنده بماند. میمونی که در خواب به شما حمله می‌کند نشان‌دهنده زنده ماندن از آسیب دشمن یا حریف است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خواب با میمون می جنگد و بر او چیره می شود حیله یا نیرنگ را آشکار می کند و اگر میمون در خواب غالب باشد بیننده با اهل باطل همراهی می کند در خواب که فرزندانش آزار می بینند. .
 • اخراج میمون در خواب نمادی از قطع رابطه با مرد بداخلاق یا دروغ و ریا زیاد است.و بیرون راندن میمونها از خانه در خواب بیانگر رهایی از حسود یا فرار از سحر است.
 • اخراج میمون در خواب برای مرد نشان دهنده پایان رقابت یا رقابت است و ممکن است نشان دهنده زنده ماندن خانواده او از یک نقشه باشد و اخراج میمون ها در خواب برای زن متاهل نشان دهنده خلاص شدن از شر حسود است.
 • اما اگر دختر مجردی در خواب ببیند که میمون را اخراج می کند، رابطه ای را که می خواهد انجام دهد قطع می کند و اخراج میمون در خواب برای یک جوان مجرد، انصراف از عمل شیطانی است.
 • دیدن اخراج میمون ها در خواب یکی از نمادهایی است که بر دفع اوهام و وسواس های آزاردهنده نیز دلالت دارد و هر که در خواب ببیند که میمون ها را بیرون می کند پس از مدتی پراکندگی و زیان به هوش می آید.
 • میمون در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده یک مرد جوان دستکاری است که قابل اعتماد نیستو دیدن میمون در خانه در خواب برای دختر مجرد ممکن است دلالت بر خواستگاری دروغگو داشته باشد که مدعی چیزی است که او ندارد و حمله میمون ها در خواب برای دختر مجرد بیانگر شایعاتی است که توسط روح های ضعیف منتشر می شود و حمله به یک میمون در خواب نشان می دهد که او برای یک اتهام نادرست عرق می کند.
 • زنده ماندن از میمون در خواب برای زن مجرد نماد فرار از نیت بد و دسیسه است و دیدن فرار از دست میمون ها در خواب برای دختر مجرد نماد ترس او از رسوایی یا تهدید است و انشاالله زنده می ماند.
 • دیدن پرورش میمون در خواب برای زن مجرد یا راه رفتن با میمون در خیابان، بیانگر خوردن پول های نامشروع و همراهی با اهل فسق و گمراهی است و حمل میمون در خواب برای افراد مجرد، بیانگر این است که بار شرکت فاسد خود را به دوش می کشد. .
 • ادرار میمون در خواب برای زنان مجرد بیانگر سحر و حسادت است و فضولات میمون در خواب بیانگر بیماری یا پول مشکوک است و دیدن دست زدن میمون به زن مجرد در خواب بیانگر افکار نکوهیده ای است که در سر دارد و باعث خستگی او می شود. و اضطراب، و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن میمون در خواب برای زن شوهردار، بیانگر مردی حیله گر یا ضعیف است که به او طمع می ورزد.و تعداد زیادی میمون در خواب برای یک زن متاهل نشان دهنده زناکار و فاسدین اطراف او است و میمون های ماده در خواب نماد دوست غیر قابل اعتمادی است که شخصیت و شخصیت بدی دارد.
 • حمله میمون به زن شوهردار در خواب بیانگر آن است که مردی می خواهد به او و آبروی او آسیب برساند و گفته شده است که حمله میمون ها در خواب برای زن متاهل بیانگر بیماری شدیدی است که او را از رسیدگی به خانه باز می دارد. نیش میمون در خواب بیانگر حسادت و چشم است.
 • فرار از میمون ها در خواب برای زن متاهل نشان دهنده ترس از رسوایی استو فرار از میمون در خواب برای زن شوهردار، بیانگر فرار از اهل کینه و سحر و یا فرار از سیاه نمایی و رسوایی است.
 • دیدن گوشت خام میمون در خواب برای زن بیانگر افشای اسرار شوهرش است که او را در بین مردم رسوا می کند، دیدن خوردن گوشت میمون کبابی یا پخته در خواب برای زن متاهل بیانگر فقر و نیاز است و ممکن است بیانگر مجازات و جریمه باشد.
 • دیدن تبدیل شدن شوهر به میمون در خواب ممکن است نشان دهنده جادوگری یا حسادتی باشد که همسران از آن رنج می برند.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که میمون با او همبستر می شود، در این صورت مسحور می شود که بین او و شوهرش فرق بگذارد، یا همبستر شدن با میمون در خواب، بیانگر بد زندگی مشترک با شوهر، طبیعت بد او و رنج اوست. بیننده او
 • و هر کس در خواب ببیند که میمون هدیه گرفت، هدیه دزدی می گیرد یا از مال حرام می خورد در حالی که نمی داند، و دیدن خریدن میمون در خواب برای زن شوهردار، بیانگر این است که او. خرید با پول دزدی یا حرام یا ترجیح دادن کسی که از شوهرش پستتر است.
 • میمون در خواب برای مرد برای فرد مجرد، بیانگر گمراهی و پیروان مفسدان استدیدن میمون در خواب برای مرد متاهل نشان دهنده بدترین یاران و نیت بد او است و دیدن میمون در خواب مرد ثروتمند بیانگر حسادت و نفرت او و میمون در خواب برای مرد فقیر است. نشان دهنده فقر بالاتر از فقر او است و رویای میمون برای یک تاجر نماد حسادت است.
 • دیدن میمونی که در خواب برای مردی می خواهد حمله کند، بیانگر رقابتی است که از آن نمی ترسد، و هر کس در خواب ببیند که میمون ها به او حمله می کنند و او را محاصره می کنند، بدی هستند که می خواهند او را به گناه بکشانند و از آن زنده بمانند. میمون ها در خواب برای یک مرد نشان دهنده زنده ماندن از یک حسود، کینه توز یا دشمن است که هیچ اعتباری ندارد.
 • فروختن میمون در خواب به مرد، بیانگر فروش چیز دزدی یا ترویج فسق است، و خریدن میمون در خواب، بیانگر رفتن به نزد شعبده بازان است، هر که در خواب ببیند که میمونی از او دزدیده است، در نقشه ای مکر یا شرکت کرده است. در فریب کسی که در خواب میمونی را از دیگری دزدیده است، او پول دزدیده شده را می دزدد.
 • خواب هديه يا هديه گرفتن ميمون، بيانگر خيانت در امانت است، هر كه در حاملگي ببيند كه ميمون مي شود، فريبكاري مكار و از اهل نافرماني و گناه بزرگ است. مرد در خواب همسرش را میمونی میبیند که نعمت های خدا را حفظ نمی کند.
 • میمون در خواب مژده است اگر بیننده ببیند که از آن فرار می کند او هیچ ضرری نمی کندپنهان شدن از میمون در خواب، بشارت است برای بیننده که از فتنه و نافرمانی دوری کند.میمون در خواب نشان دهنده سحر و جادو است، اگر زن متاهل ببیند که میمون با او همبستر شده است یا در خواب دید که حامله میمون است و میمونها در خواب نمادهایی هستند که اگر میمون از خانه بیننده بخورد یا در آن بنوشد و نیز ادرار و مدفوع میمون را در خواب ببیند نشان دهنده سحر و حسد است. دلالت بر سحر دارد و خداوند متعال داناتر است.

  دیدن میمون در خواب بعد از استخاره مکروه است و خیری در آن نیستدیدن ترس از میمون در خواب بعد از استخاره حاکی از موانع و گرفتاری های فراوان در امری است که صاحب خواب به دنبال آن است مال حرام و رزق بد .گفتند زنده ماندن میمون در خواب بعد از استخاره مژده است بر اهل خواب. بینا و نشان دهنده رهایی او از یک آزمایش یا شر در نزدیکی است و همچنین نماد رهایی از افراد فریبکار است که اخلاق ندارند.خدایا بله و می دانم.

  پرورش میمون در خواب بیانگر بزهکاری یا لزوم رسیدگی به تربیت فرزندان است.

 • دیدن میمونی که در خواب میمون حمل می کند، بیانگر آن است که بیننده در بین مردم به آنچه از او سر می زند مشهور است، و دیدن میمونی که در خواب بین مردم راه می رود، بیانگر همنشینی با افراد فاسد است، و پرورش میمون در خواب نیز بیانگر جنس است. به تفسیر شیخ نابلسی.
 • پرورش میمون در خواب نمادی از فساد جوانان و جوانان استو هر که در خواب ببیند که در خواب میمون تربیت می کند، علم فاسد دارد، یا کارمندی دارد که مورد اعتماد نیست، و گفته شده است که تربیت میمون در خواب، بیانگر فرزندانی است که خانواده خود را شرمنده می کنند.
 • دیدن میمون در خانه در خواب بیانگر نیاز به پیگیری فرزندان، پیگیری امور و تربیت آنها است و خواب پرورش میمون در خانه برای مرد مجرد بیانگر این است که او در حال بدی است. ایمان.
 • و هر کس ببیند که میمونی بر دوش دارد و در خواب با او در میان مردم راه می‌رود، از فسق‌کنندگان دفاع می‌کند و هر که در خواب ببیند که سوار بر میمون است، کارگر فریبنده را اجیر می‌کند.
 • دیدن همسری که در خواب میمون تربیت می کند، بیانگر رفتار بد او با فرزندانش است و خواب زنی که در خواب میمون تربیت می کند، بیانگر اخلاق بد خود یا بد اخلاقی کسانی است که با آنها معاشرت می کند.
 • دیدن متوفی که در خواب میمون را بزرگ می کند، بیانگر وضعیت بد فرزندان یا خانواده بعد از او و فساد امور آنهاست، دیدن مرده در حال راه رفتن با میمون در خواب، نمادی از کار او بریده از دنیا و عدم انجام آن است. به او منفعت می رساند و ملاقات مرده و میمون در خواب از نشانه هایی است که به بیننده القا می کند که برای مرده دعا کند و درباره او صدقه دهد.
 • خوردن گوشت میمون در خواب به تعبیر ابن سیرین بیانگر نگرانی و اضطراب است. خوردن گوشت میمون در خواب ممکن است بیانگر بیماری شدید باشد و خداوند اعلم.النابلسی گفت: خوردن گوشت میمون نشان دهنده تلاش برای رفع عیب یا بیماری بیهوده است.خوردن گوشت میمون در خواب نیز بیانگر نگرانی های غالب است. بیماری های خسته کننده
 • می گفتند: خوردن گوشت میمون در خواب، به معنای لباس نو است که در آن شادی ندارد، و خوردن گوشت خام میمون در خواب، بیانگر مال حرام، زنا و فحشا است.
 • خوردن گوشت کبابی میمون در خواب بیانگر تسلط بیننده بر دشمن خود است اما با همین روش ها و دیدن خوردن گوشت بریان شده میمون در خواب ممکن است بیانگر مقابله با بد اخلاقی باشد که بداخلاقی خود را پنهان می دارد.
 • خوردن گوشت میمون پخته در خواب فقر بعد از غنا است، اما هر که در خواب ببیند که گوشت میمون می خورد و از خون آن می نوشد، با زناکاران و جادوگران همخواب است.
 • همبستر شدن با میمون در خواب، به تعبیر ابن سیرین، بیانگر ارتکاب فسق و گناه است.و النابلسی می گوید همبستر شدن میمون در خواب، بیانگر فسق و نزاع است و در مورد همبستر شدن با میمون در خواب، تعبیر خواب در حلاوت خود می گوید: همبستر شدن با میمون در خواب عموماً ندارد. حسنه در آن است و گناه و ظلم است، دیدن میمون با زن در خواب، بیانگر سحر و سحر است و زن و شوهر باید دعا را بخوانند و به سنت پایبند باشند، زیرا جنیان در اطرافشان هستند و هر که ببیند. میمونی که در خواب با او همبستر می شود می ترسد که از بدعت گذاران حریص شود.

  منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  5. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا