تعبیر خواب شنا و تعبیر خواب شنا در دریا و برکه

تعبیر خواب شنا و تعبیر خواب شنا در دریا و برکه

تعبیر خواب شنا و تعبیر خواب شنا در دریا و برکه

شنا در دریا یا شنا در آب حوض و برکه هایی که در خشکی هستند و تعبیر خواب شنا در خواب ابن سیرین را در این مبحث قرار خواهیم داد.

تعبیر دیدن شنا در خواب به روایت ابن سیرین

شنا كردناگر خواب ببیند که در دریا شنا می کند، بیانگر آن است که به آنچه از علم دینی و دنیوی می خواست رسیده است. یعنى اگر صاحب خواب عالم باشد و کسى با شنا از دریا بگذرد، بیانگر آن است که به مقصود و مراد دلخواه خود رسیده است.

هر کس خواب ببیند به جای شنا در دریا در خشکی شنا می کند، بیانگر آن است که به زندان می افتد و وارد زندانی می شود که در زندان خود تنگی و گرفتاری پیدا می کند و به اندازه ای که پیدا می کند در آنجا می ماند. شنا کردن برای او دشوار یا آسان و با توجه به قدرت او.

هر که خواب ببیند در دره ای هموار شنا می کند تا به جایی که می خواهد برسد; در مملکت سلطانی ظالم و ظالم وارد کار می شود که از او حاجتی می خواهد که او برایش برآورده می کند و او قادر به انجام آن است و خداوند متعال او را از آن حیله حفظ می کند به اندازه ای که در آن می دود. دره

هر که از شنا در دریا بترسد از سلطان یا بلندپایه ای می ترسد که به او آسیب برسانند و هر که از غرق شدن جان سالم به در ببرد، نجات او از آنچه می ترسد و هشدار می دهد.

تعبیر خواب دیدن شنا و غواصی در دریا ابن سیرین

هر کس با شنا به پرتگاه دریای متلاطم در امواج آن وارد شود و ببیند که در آن شنای خوبی انجام داده است بدون ترس از غرق شدن یا نرسیدن، این نشان می دهد که وارد امر بزرگی می شود، حجتی بزرگ. و پادشاه او را قادر خواهد ساخت و از شرف او جلال و برتر از قوت او قدرت خواهد یافت و اگر بر پشت شنا کند یا ببیند که بر پشت شنا می کند از گناهی که کرده است توبه کند. به ارتکاب خود ادامه داده است، یا ممکن است از گناهی که می‌خواست برای آسیب رساندن به دیگران مرتکب شود، برگردد.

و هر کس در حال ترس شنا کند، به ترس یا بیماری یا حبس و به قدر دوری از خشکی دچار می شود، و اگر با ترس گمان کند که از غرق شدن در دریا جان سالم به در نمی برد. در آن نگرانی بمیرد مگر اینکه در شنا جرأت کند که از آن عمل در امان است و اگر بیننده ببیند که می خواهد در دریای متلاطم شنا کند، وارد دعوا می شود.

و اگر سلطانی ببیند که می خواهد در دریا شنا کند و دریا متلاطم موج می زند; با پادشاهی در میان پادشاهان می جنگد که بریدن دریا با شنا، آن پادشاه را می کشد و هر دریا یا دره ای خشک نشان دهنده از بین رفتن حالت است و بازگشت آب بازگشت به آن حالت است.

ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که قبل از بیدار شدن از خواب غرق شدن در آب شنا جان سالم به در برده است. بهتر از آن است که در حال شنا در آب توجه کند و نیز فرمود: هر که ببیند شنا می کند با حریف می جنگد و حریف خود را شکست می دهد.

تعبیر دیدن شنا در خواب به روایت نابلسی

شنا به روایت النابلسی: هر که ببیند شنا کرده و سپس به ساحلی که از آنجا شروع به شنا کرده است بازگردد، بیانگر آن است که در پی علم بوده و سپس آن را ترک کرده است.

هر کس با شنا از دریا بگذرد، این نشانگر زنده ماندن اوست و هر کس در رودخانه یا دریاچه شنا کند، نشانگر قدرت او با ترس اوست، زیرا آن شخص در آب در تنگنا قرار می گیرد، مانند آنچه در خشکی در معرض ماهیان تنگی قرار می گیرد.

تعبیر خواب دیدن شنا در خواب خوب و بد آن به روایت ابن سیرین.

رستگاری تعبیر بیرون آمدن از دریا قبل از غرق شدن و هنگام خواب است; زیرا آنچه که انسان می بیند این است که قبل از اینکه حواسش باشد با شنا از آب گریخته است و هر که نزدیک بود هلاک شود و کشتی را دید که برای نجاتش آمد و سوار بر آن شد این نشان دهنده تسکینی و رستگاری است. .

تعبیر دیدن شنا در خواب به روایت ابن شاهین

در شنا به روایت ابن شاهین آمده است: هر که ببیند در هنگام غرق شدن کشتی به کشتی چسبیده است، ولی غرق نشده است، بیانگر آن است که در تاریکی اضطراب و نقطه شدت آن آسودگی می یابد. و هر که در دریای آرام شنا کند زندگی پایدار و بی دغدغه خواهد داشت.

هر کس در خواب ببیند که با شنا وارد دریا می شود تا دیگر از نقطه شروع شنا دیده نشود، بیانگر عذاب او و قطع شدن خبر مرگش است.

غرق شدن یا مرگ در آب دریا مرگ بر گناه است و راه رفتن بر روی آب در دریا یا رودخانه حاکی از حسن نیت و پایبندی به تشریع دینی با اعتبار عقیده و یقین است، بلکه بر خط امانت سفر می کند و هر که باشد. می بیند که آب بر سطح آن جاری می شود، بلای سلطانی به او می رسد.

تعبیر شنا در دریا در خواب و جهات خیر

شنا در دریا دارای جنبه های خیر بسیاری است، هر که دید در دریا شنا کرده و به دنبال علم دینی یا دنیوی است، به آن دست یافته و از علم خود بهره می برد و هر که وارد دریا شود با وجود شدت آن در آن شنا می کند. موج می‌زند، این نشان‌دهنده قدرت و بقای اوست و از گناهی که مرتکب شده بود، شرف و توبه کرد.

هر کس در خواب ببیند که در دریایی با امواج راکد شنا کرده است، و هر کس ببیند پادشاه یا سلاطینی می خواهند در دریای با امواج متضاد شنا کنند، این پادشاه با پادشاهی دیگر وارد نبرد سختی می شود و پیروز می شود. با توانایی او در عبور از دریا در حالی که در این حالت متلاطم است و به آن طرف می رسد.

هر که ببیند در آب متلاطم دریا شنا می کند، شخصی با تو می جنگد و بر او پیروز می شود، بر حسن نیت و یقین قوی است.

تعبیر شنا در حوض در خواب و جهات شر

رؤیای شنا در حوض چنانکه شنا در خشکی یا خشکی است، پس هر که ببیند در حوض آب شنا کرده است، از انجام فرمان خود و رسیدن به مقصود عاجز می ماند، مانند اینکه بخواهد سفر کند و مانعی او را به تأخیر می اندازد و رویای شنا در برکه ها امری ناخوشایند است و برای کسانی که می خواست به هدف خود برسد یا به دنبال کار می گشت خوب نیست.

هر کس در آب حوض فرو رود یا در آن شنا کند تا ماهرانه به ته آن برسد، گواه بر شدت اضطراب و اندوهی است که در او خواهد افتاد و چه بسا از غم و اندوه خسته و از پا درآید. موضوع یک زن و او نتوانست به اهداف خود برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا