تعبیر خواب زندان و تعبیر دیدن زندان در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب زندان و تعبیر دیدن زندان در خواب ابن سیرین

زندان یا تعبیر خواب زندان و تعبیر دیدن زندان در خواب از رؤیایی است که بسیاری از مردم در خواب و خواب خود می بینند و بسیاری در تعبیر آن جستجو می کنند; چون معانی و تعابیر گوناگون دارد، برخی از آنها خیر و برخی از نظر شر و بدبینی کمتر از آن است و حبس از رؤیایی است که امام محمد بن سیرین و بسیاری دیگر از تعبیر کنندگان خواب تعبیر کرده اند. در این مبحث از مجله میخک به تفصیل این دیدگاه خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب زندان در خواب ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: زندان حکایت از چیستی حمام و حامل تعبیر آن است و چه بسا حاکی از بیماری باشد که این بیننده خواب را مبتلا می کند و او را از حرکت و اقدام و برخاستن برای انجام کار باز می دارد و شاید دلالت بر آنچه مسافرت و فکر را به تأخیر می اندازد و از سوی دیگر، خواب زندان در خواب ممکن است اشاره به قبر باشد، و به جهنم; زیرا زندان محل مجازات و جایگاه اهل جنایت و بی عدالتی است.

هر کس خود را در زندان دید به حال خود و وضعیت زندانی که در آن محبوس است و اگر اسیر است بنگر. بیمار در یک زندان ناشناخته، او نمی داند کجاست و چگونه در آن افتاده است. این امر حکایت از مرگ و حبس قبر و پایان دوره او دارد و اگر حبس معلوم باشد نشان دهنده طول مدت بیماری او است به امید بهبودی و بهبودی او پس از مدتی طولانی و لذا قیام خواهد کرد. به دنیا که برای نمونه زندان است. هنگامى كه در روايت آمده است: «زندان مؤمن و بهشت ​​كافر است».

اگر زندانی مریض و جنایتکار باشد، زندان مجهول اینجا قبر اوست و آنچه از زندانها معلوم می شود حکایت از مدت اقامت او در بیماری دارد. اگر مرده در زندان دیده شود، اگر کافر باشد; این دلیل بر این است که او حتی اگر مسلمان باشد وارد جهنم می شود. او زندانی است بهشت با گناهان و عواقب، بقیه عمر خود را سپری خواهد کرد.

و اما رؤیای حبس برای انسان سالم، اگر خود را در زندان دید، به آنچه در آن است نیز بنگر. بادیا دشمن و جنگ، یا دستور از سلطان، اگر چه بیننده قصد سفر نداشته باشد; رؤیای او حاکی از ورود او به مکانی است که در آن خداوند متعال نافرمانی می شود، مانند کلیسا، خانه های کفر، بدعت ها، یا نقش زنا حجاب، هر انسانی به تقدیر خود است و آنچه در بیداری اوست که در هنگام پرسش آشکار می شود و یا به شهرت او در محل سکونتش شناخته می شود.

هر که ببیند برای خود زندانی برگزیده است. او با زنی روبرو می شود که او را وسوسه می کند که با او زنا کند، اما خداوند مکر او را از او دور می کند و او را به امان می رساند. زیرا داستان حضرت یوسف علیه السلام و ساختن زندان در خواب به ساختن شهرها اشاره دارد.

تعبیر خواب ورود به زندان

 • محمد بن سیرین می گویدهر کس در خواب وارد زندان شرع شود، دلالت بر پایبندی به بدهی دارد و اگر زندان شیطان حاکی از اضطراب و تهمت به خاطر تهمت یا ریا است که برای کردار و گفتار خود می یابد.
 • ورود به زندان مجهول دلالت بر دنیا دارد. و زندان بر زن بدخلق و دلیلی است که صاحب آن را آزار می دهد و موجب غم و تنگدستی او می شود و چه بسا زندان دلالت بر خاموشی و دور نگه داشتن زبان از بیهودگی و لهو و لعب در نقل است.
 • ورود به زندان حکایت از دسیسه دشمنان پس از افتادن در آن دارد و حکایت از تهمت، نزدیکی به بزرگان، قبر و بدهی و بی میلی به مسافرت به دلیل بیماری یا بی نشاطی دارد.
 • ورود به زندان با دوستان و یا با اعضای یک خانواده حاکی از فقر و ناراحتی است وی همچنین گفت: ورود به زندان حاکی از طول عمر و دیدار با عزیزان با بازگشت کسانی است که به خارج از کشور رفته اند و بهبودی کسانی که در بین آنها هستند. بیمار
 • تعبیر رؤیای ورود به زندان و خواب خروج از آن

 • زندان پریشانی و اندوه است. و هر که ببیند با انتخاب زندان برای خود وارد زندان شده است، دلالت بر مصونیت از گناهان و گناهان دارد. و هر که ببیند از زندان رهایی یافته است: از بیماریها و بیماریهای سختی که به او رسیده است رهایی یافته است.
 • تفسیر رؤیت زندان مردگان

 • ابن سیرین می گوید: هر که یکی از مردگان را در زندان دید و از مؤمنانی بود که به شهادت حق از دنیا رفت، دلالت بر آن دارد که گناهان زیادی مرتکب شده که او را از ورود به بهشت ​​باز داشته است.
 • این خواب معانی آن را دارد که خانواده متوفی را تشویق به انفاق و کمک به متوفی خود برای تضییع حقوق دیگران می کند تا خداوند انشاءالله گناهان او را برطرف کند.
 • دیدن کافر مرده در حالى که در زندان است یا در زندان است، نشانه آن است که اگر خدا بخواهد وارد زندان فاسق خواهد شد.
 • حبس در خواب

  و اگر زندانی ببیند که درهای زندان جلوی او باز است بدون نگهبان یا مانعی برای خروجش، نشان دهنده این است که از ناراحتی بزرگ نجات یافته است و همینطور اگر ببیند در حصر پنجره ای یا نوری در داخل زندان و نور وارد آن می شود یا سقف آن را برداشته و ستارگان از آن نمایان می شود.

  خواب دیدم که در زندان هستم

  زندان سلامت مسافر است و مرگ بیمار. هر که در خواب ببیند که در زندان سلطانی است و بند او تنگ شده است، دلالت بر این دارد که در امری منفور افتاده است، یا غمی است که به امید گشایش و نجات از او است.

  تعبیر دیدن زندان تاریک در خواب

  زندان تاریک در خواب برای زندانی یا برای کسی که در آن محبوس است دلیل بر غفلت است و اگر مریض باشد هر که وارد زندان تاریک شود مدت زیادی در بیماری اوست در زندان تاریک این یک پاسخ تماس و خروج از غم و اندوه. داستان حضرت یوسف علیه السلام.

  و هر کس در خواب ببیند که در زندان تاریکی ناشناخته زندانی شد و از آن بیرون نیامد، قبر اوست و هر که ببیند از زندان ناشناخته ای در تاریکی یا از خانه ای تنگ و در تاریکی آزاد شده است. در فضای وسیعی که پر از نور است، این نشان دهنده راحتی او و خروج او از نگرانی به آرامش است.

  هر کس در خواب ببیند که خانه اش برای او زندان شده و در آن مورد اعتماد قرار گرفته است، نیکو است که در خود به دست آورد، یا او را در اهل خانه ببیند، و هر که ببیند در مجهول به او اعتماد شده است. خانه که انگار زندان است، پس او ازدواج کردن اگر زنی از مال خود منتفع شود یا از او پسری بزرگ داشته باشد و هر که ببیند امین و مضطر است از آنچه می ترسد و از آن احتیاط می کند نجات می یابد و هر که ببیند حبس خود را پیشگویی می کند. حبس برای خود بیانگر این است که با امام هدایتی ملاقات می کند که اهل آن نقطه با او به راه ستوده باز می گردند.

  تعبیر خواب فردی در زندان

 • اگر مردی در خواب ببیند که سلطان او را زندانی کرده است، بیانگر آن است که بیننده خواب دچار مشکلات فراوانی می شود که در آن نگرانی و عبوس و اندوه است و هر که به ناحق زندانی شود به ظلم و ستم سختی می رسد.
 • هرکس فردی را ببیند که بارها و بارها به زندان افتاده است، نشان دهنده عدم موفقیت او در رسیدن به اهدافی است که بارها به دنبال آن بوده است.
 • هر که کسی را ببیند که با او دوست یا آشنا است از زندان آزاد شد این نشان دهنده آرامشی است که بیننده به لطف دوستش به دست می آورد.
 • تعبیر خواب فرار از زندان در خواب

 • رؤیای فرار از زندان، رسیدن به آسودگی و شادی است، اگر کسی غمگین یا فقیر این را ببیند و همچنین هر که نور ببیند وارد زندانی شده که در آن است یا ببیند که زندان او سقف ندارد. این نشان دهنده رهایی او از زندان یا از نگرانی و فاجعه ای است که تقریباً او را بکشید و به او آسیب برسانید.
 • کسی که می‌خواست از حبس فرار کند اما سگ‌ها را دید که در خانه‌اش را احاطه کرده‌اند یا فرار کرد و دید که آنها را تعقیب می‌کنند و می‌خواهند به او آسیب برسانند، این نشان می‌دهد که عده‌ای قصد آسیب رساندن به او و آسیب رساندن به خود را دارند و سگ‌هایی که زندانی فراری را تعقیب می‌کنند ممکن است. نشان می دهد که بسیاری از مردم به او حسادت می کنند.
 • فقها گفتند: هر که توانست فرار کند و به بیرون از زندانی که در آن زندانی بود گریخت، این نشان می دهد که از امیال و هوس های گمراه خود نجات یافته است.
 • دیدن زندانی در حال خروج از زندان در خواب

 • بیرون آمدن از زندان رستگاری و آسودگی است و هر که زنجیرهای را که او را می‌گسلد و از اسارت بیرون می‌آید نشان می‌دهد که همانطور که در خواب دیده بر مشکلات و بحران‌های زندگی خود غلبه خواهد کرد.
 • ابن سیرین تأکید می‌کند که اگر خواب بیننده سال‌ها از بیماری مزمن رنج می‌برد، بیرون آمدن از زندان نشان‌دهنده بهبودی است.
 • هر کس دید که از زندان آزاد شده و در واقع زندانی در زندان بوده است، این نشان می دهد که او نجات می یابد و حالش آزاد می شود.
 • تعبیر دیدن آزادی برادر اسیر

 • خیر در بقای زندانی اگر زندانی برادر باشد افزایش می یابد. زیرا مراد از ملاقات بیگانگی و پیوند کامل خانواده است، خواه رؤیا برای اسیر در واقعیت باشد، یا برای برادری که در خواب اسیر دیده شده است.
 • و اگر بیننده خواب ببیند که برادرش با رهایی از زندان آزاد شده یا بدون رهایی از زندان فرار کرده است، بیانگر آن است که از غم و اندوهی که در آن افتاده است و هر چیزی که موجب نگرانی و خجالت او می شود رهایی می یابد.
 • شرّ دیدن زندان در خواب

 • ابن سیرین می گوید که حبس در خواب بیانگر فقر و بی عدالتی و ناتوانی در رسیدن به اهداف است.
 • هر کس در خواب ببیند که از زندان مجهول به زندان مجهول می رود، نشانگر قبر اوست که به سوی آن حرکت می کند.
 • در تعبیر مرگ در زندان، اگر انسان ببیند در زندان مرده است، بیانگر ناتوانی او در رسیدن به اهداف است.
 • تعبیر خواب ورود ناروا به زندان

  فقیه تفسیر محمد بن سیرین می گوید: هر که به ناحق و بدون دلیل وارد زندان شود، نشان می دهد که مورد ظلم شدید قرار می گیرد و به مصیبتی بزرگ می افتد.

  اگر زن شوهردار در خواب ببیند که حاکم حکم به حبس او داده است، بیانگر ظلم سخت و مصیبت بزرگ است و اگر زن شوهردار این را ببیند، بیانگر این است که در دنیا و دور بازی می کند. از آخرت

  تعبیر خواب زندان در خواب

  فقیهان تعبیر خواب می گویند خواب زندان در خواب اگر زندان شرعی باشد بیانگر دینداری و تعهد است.

  هر که ببیند آزادانه از زندان آزاد شده است بدون اینکه کسی او را تعقیب کند یا بخواهد او را بگیرد، این حکایت از نجات از نگرانی و مشکلات دارد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا