تعبیر خواب دیدن زندان یا زندان در خواب زندان خواب

تعبیر خواب دیدن زندان یا زندان در خواب زندان خواب

تعبیر خواب دیدن زندان یا زندان در خواب زندان خواب

زندان ها یا زندان در خواب (به انگلیسی: Dream burg) در خواب بیانگر آن چیزی است که دیدن حمام نشان می دهد و چه بسا بیانگر بیماری کسى که صاحبش را از تصرف و برخاستن و احیاناً دلالت بر عقل باز دارد مسافرت رفتنو در مورد تأخیر رفت و آمد از منزلی به منزل دیگر و یا از شهری به شهر دیگر و چه بسا زندان حاکی از قبر واحد باشد و زندانها قبر یا قبرستان باشد. جهنم; زیرا زندان نافرمانان و کفار است و زندان منزلگاه کیفر و جایگاه تبهکاران از ظلمت های دنیاست.

ابن سیرین گوید: هر که خود را در زندان ببیند. یا زندانی شد پس به احوال خود و زندان در داخل بنگرد، اگر بیننده محبوس مریض است و زندان مجهول است. این قبر اوست که به زندگی او پایان می دهد.

تعبیر شرایط دیدن زندان یا زندان در خواب

هر که در خواب خود را در زندان مجهول ببیند و در واقع بیمار باشد، نشانگر قبر اوست که تا روز قیامت در آن حبس می شود، اما اگر زندان معلوم باشد; به بیماری مزمنی مبتلا می شود که مدتی طولانی همراهش است و بیماریش طولانی می شود و امید است که بیدار شود و به دنیا که زندانی برای امثال اوست قیام کند. وقتی در خبر آمد: «ان حبس المؤمن و الجنة الکافر»، مرادش از دنیا است که مؤمن را در خانه دائمی خود معطل می‌کند و کافر را برای مدت معینی بهره‌مند می‌سازد.

اگر زندانی مریض ببیند و جنایتکار باشد، زندانی که قبرش مجهول است، و آنچه معلوم است حکایت از مدت زمان بیماری او دارد، و امید به توبه یا مصون ماندن از او نبود. بیماری.

و اگر مرده‌ای را در زندان دید، در کمال کفر مرده بود. این دلیل بر جهنم است، هرچند تسلیم خدا باشد. او زندانی است بهشت با گناهان و عواقبی که بر او باقی می‌ماند، و انسان سالم اگر خود را در زندان دید، بنگرید چه چیزی از حبس و حکم خود دارد، اگر در سفر خشکی است یا در سفر است. یک کشتی؛ دچار اختلال روانی شده بود که باعث دیر آمدن و امتناع از مسافرت می شد و شاید باران مانع آن شده بود یا بادیا دشمن، یا جنگ، یا دستور سلطان، هر چند در سفر نباشد. وارد جایی شد که در آن نافرمانی خدا می کرد، مانند کلیسا، سرای کفر و بدعت، یا سرای زناکار، یا حجاب.

هر کس زندان را ببیند این است تعبیر او از سرنوشت خود و آنچه در بیداری او از آنچه در هنگام سؤال آشکار می شود یا به شهرت او شناخته می شود یا با زیاد شدن خواب از گفتار و کردارش. رؤیاهایش را دید و برخی گفتند: هر که دید از میان زندان های بسیار برای خود زندانی برگزید. زنی او را از خود وسوسه می کند و خداوند مکر او را از او برمی گرداند و او را از رهایی از او آگاه می کند. زیرا او که تعالی است می‌فرماید: «خداوند زندان گفت من آنچه مرا به آن فرا می‌خوانند دوست دارم.»[يوسف: 33].

روایت شده است که صبور بن اردشیر در زندگی پدرش دید که زندان می سازد و خوک و میمون را از رومیان می گیرد و در آنها می گذارد. او با شماره خود شهرها را می سازد، رام را می گیرد و آنها را تصرف می کند. و همینطور هم شد. پس از مرگ پدرش، پادشاه رومیان را به دست گرفت و شهر نیشاپور، شهر اهواز و شهر بزرگ سائوران را ساخت.

تعبیر خواب دیدن زندانها در خواب ابن سیرین

زندانها: در خواب دال بر وجوب دین است، اگر زندان شرعی باشد و اگر زندان باشد. بد: دلالت بر اضطراب و عبوس بودن به خاطر تهمت یا ریا دارد. و زندان ناشناخته گویای دنیاست. حبس: دلالت بر زن بدخلق، دلیل خسته و شاید دلالت بر سکوت دارد. زبان را از غر زدن و بیهوده گفتن باز دارد و چه بسا حکایت از دسیسه دشمنان دارد. مولود تهمت، نزدیک بودن به بزرگان، بر قبر و بدهی و بی میلی به مسافرت به دلیل بیماری یا کمبود انرژی است، همچنین بیانگر فقر و کمبود آسایش است.

تعبیر خواب ورود به زندان حکایت از عمر طولانی و ملاقات با عزیزان دارد و حبس استرس و اندوه است و هر که برای خود زندانی انتخاب کند از گناه مصون می ماند. از زندان آزاد شد از بیماری ها فرار کرد و اگر زندانی یا زندانی ببیند که درهای زندانی که داخل آن است باز است، از آن نجات می یابد. حصرهمین طور اگر در درونش نوری ببیند یا ستارگان نمایان شوند یا ببیند سقفش برداشته شده است و زندان، سعادت مسافر و مرگ صابران است و هر که در زندان سلطانی وارد شود. ، آنگاه در خود مصیبتی می شود یا اندوهی که از آن امید بر او می رود.

و گفته شد: به قیاس داستان مولای ما یوسف، پس هر که زندان را ببیند، دعوتی است اجابت شده و خروج از غم و اندوه، و هر که از زندان تنگ به زندانی وسیع رها شود، این است. دلیل بر آسودگی و رستگاری او اگر مریض باشد یا غمگین باشد و هر که ببیند در حال ساختن زندان است با مردی آرام به امامت ملاقات می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا