تعبیر خواب دیدن مارمولک در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن مارمولک در خواب ابن سیرین

گکو نوعی خزنده فلس دار است که به آن گکو یا سام گکو نیز می گویند و این خزنده از خانواده گکوها است. گکوها در مناطق گرم سرتاسر جهان فراوان هستند و گونه های زیادی دارند که برخی از آنها توانایی تغییر رنگ برای پنهان شدن از دشمنان خود را دارند، از جمله قرمز، سبز و قهوه ای.

دنیای رویاها دنیایی است که برای دیدن همه موجودات و با جزئیات مختلف گسترش می یابد و از آنچه بیننده خواب در خواب می بیند این است. رویای مارمولکیا دیدن مارمولک در خواب، پس تعبیر دیدن مارمولک را جستجو می کند که رسول گرامی ما به ما امر فرموده است. حضرت محمد – صلوات الله علیه – هر جا او را دیدیم او را بکشیم، پس دستور پیامبرت را اجرا کن; زیرا این خزنده بود که بر آتشی می دمید که برای سوزاندن مولای ما ابراهیم علیه السلام روشن شد تا بر آتش آن بیفزاید و بدن شریفش را بسوزاند.

تعبیر دیدن مارمولک در خواب به معنای چیزهای خوب است:

جکو: ابن سیرین در تعبیر رؤیت این توزیع می گوید هر که در خواب مارمولک ببیند، دشمنی می خواهد او را به دام بیاندازد و به او آسیب برساند. مارها در خواب، او از همان خانواده واقعی است.

خزندگان اگر در خواب دیده شوند، اشاره به استراق سمع و استراق سمع است، و در دیدن آنها نیز به دشمن ضعیفی اطلاق می شود که نمی تواند آسیبی به او وارد کند و در او رهایی از تنگی و نیل به فضیلت است، برای کسانی که دیدند. سعی کرده بود به سنگدان ضربه بزند یا مارمولک را بکش در خواب

هر کس مارمولک را در داخل خانه خود بر روی یکی از دیوارهای آن یا در جایی ببیند و با زدن دست یا چیز دیگری او را بکشد، نشان دهنده آن است که مرتکب از دست دشمنی که او را تعقیب کرده بود فرار کرده است و امنیت و آسودگی خواهد داشت. ترسی که در او افتاده است. و غمگین، و ممکن است اشاره به پیروی از سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله باشد.

هر کس مارمولکی را دید که تخم هایش را در خانه اش می اندازد و برای از بین بردن آنها یا کشتن بچه گکوها کار می کرد، نشان دهنده این است که او کاری انجام داده است که به او کمک می کند ترس ها و غم هایش را پایان دهد و موفقیتش را در این امر به دست آورد. هدفی که او همیشه منتظر رسیدن به آن بوده است و خروج مارمولک از خانه یا مارمولک در آن نشانه پایان شرارتی است که ممکن است به پایان رسیده باشد. صاحب خانه یا یکی از افراد آن خانه مجروح شده .

بهترین تعبیر دیدن مارمولک در خواب و رویا در خواب کشتن مارمولک، انداختن آن به بیرون، خلاص شدن از شر جوجه اش و یا بریدن سر آن است. بنابراین.

هر کس از بدن مارمولک چیزی در خانه خود بیابد، مانند دیدن پوست، دم یا تخم گکو بدون دیدن آن مارمولک، نشان دهنده آن است که دشمن ردی از خود به جای گذاشته است که بیننده از طریق آن می تواند به آن برسد. gecko دزدی است که به خاطر او دستگیر می شود و می بیند که او را تعقیب کرده یا او را کشته است.

تعبیر دیدن مارمولک در خواب دارای جنبه های شیطانی است:

مارمولک یا مارمولک سمی و جذامی پوست است، دیدن او در خواب معنای آن را از ظاهر ناخوشایند و طبیعت زندگی او می گیرد، بنابراین، او مردی است که ویژگی آن گمراهی است و مرتکب بدی می شود و مردم را به آن امر می کند. از میل به ارضای کینه پنهان خود، و از کار نیک نهی می کند، یا غیبت کننده ای است که با آنچه انجام می دهد، اعمال خود و آنچه به زبان می آورد، مردم را فاسد می کند.

هر کس در خواب ببیند که در خواب او را گکو زده یا مادر جکویی، با مردی که این صفات را دارد، همراهی می کند و ممکن است این صفات را داشته باشد و از یکی از آنها آموخته باشد.

جذام دشمنی است آشکار در بدی، بین مردم و مکان هایشان رفت و آمد می کند تا به آن ها خبر دهد و تهمت بزند، و جکو مردی خوار و ذلیل است که مردم را از خیر نهی می کند و به آنها امر می کند. مرتکب بدی، شایعه سازی متقلبانه. غم و اندوهو گکو اگر رنگش سیاه باشد نشان دهنده شدت مصیبت و حیله گری است و مارمولک سیاه دشمنی پنهان و بسیار حیله گر و حیله گر در بین مردم است.

مارمولک ممکن است به صاحبان بدن های سریع یا صاحبان افکار شیطانی اشاره داشته باشد که در زمان حادثه به سرعت به آنها مبتلا می شود و هر کس خزندگان گکوهای زیادی را می دید که قادر به تغییر رنگ هستند، این نشان دهنده ریاکاری و شدت حیله گری او بود. یا هوش دشمنش.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا