تعبیر خواب دیدن پرده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن پرده در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن پرده در خواب ابن سیرین

پرده‌هایی که بر صورت ایوان آویخته‌اند، هر که ببیند او را گرفت: تعبیر خواب پرده در خواب، دلالت بر آن دارد که سفر بسیار دوری را طی می‌کند تا اینکه در آن دچار خستگی و بدبختی شود. مسافرت رفتنفقط این تعبیر از او به دست می آید و پرده ها در خواب زیاد است و تعداد آلات آنها دلیل بر عدم امکان شرایط و شکست اهداف و نیل به آنهاست. این به خاطر وسائل ضعیف است، مانند حجابی که بین پرده و چیزی که آن را نگه می‌دارد مسدود می‌شود، و چه بسا پرده‌ها حکایت از کتمان و کتمان امور دارند، و آشکار شدن پرده دلیل بر آشکار شدن اوضاع است.

پرده هاابن سیرین گوید: بیشتر آنها پریشانی و گرفتاری و گرفتاری است، اگر خوابیده آن را در خانه خود ببیند، دغدغه زنانی بود که در آن خانه و پشت آن در پنهان می شوند، اگر پرده در آن دیده شود. درب خانه اش فروشگاهاین حکایت از نگرانی از دین دارد و اگر در خانه باشد تعبیر پرده حکایت از نگرانی از دنیا دارد به خاطر غم ها و دغدغه ها و گرفتاری های فراوان زندگی.

پرده های بد شخصیت یا پرده های پاره در خواب، دلیل بر محو شدن و نگرانی بی امان است، و پرده های خوب که محکم یا نو هستند، دلیل بر اضطرابی است که مدت طولانی صاحبش را همراهی می کند، و پرده هایی که از درازا پاره شده اند، دلیل بر فوریت است. برجستگی و آنچه بر پرده ها پاره می شود نشان دهنده گسیختگی پهنای صاحب آن و پرده های سیاه نگرانی پادشاهان و شاهزادگان است.

پرده های سرخ و سفید عاقبت خوبی است و همه اینها اگر پرده مجهول باشد یا در جای نامعلوم آویزان شده باشد و اگر معلوم بوده است با تعبیر خاصی است فراری ترسو یا تحت تعقیب شخص یا کسی که از نظر پنهان است که پرده ای بر اوست، نشان می دهد که حال خود را پنهان می کند و او را از آنچه می ترسد و هشدار می دهد نجات می دهد.

هرچه پرده بزرگتر باشد، نگرانی بزرگتر، قوی تر و شوم تر است. دریا در خانه و یا در ورودی یا خروجی خانه ها، زیرا برای صاحبش سخت است و ضربه محکمی دارد و هر چه نازک و کوچک یا ضعیف باشد در تشویش آسانتر و بدتر است.

تعبير ديدن پرده در خواب به رنگ آن سودى ندارد، هر چند از رنگهاى متداول در معانى تعبير باشد; به دلیل قوت او در نگرانی و ترس، چنانکه عرض کردم، در تفسیر مذکور چیزی دلالت بر شکست ندارد، بلکه نتیجه آن ایمنی است.

چه کسی پرده های در را دید؟ خانه بزرگ یا درب بازار بزرگ، در تعبیرش دلالت بر اضطراب و ترس دارد و آنچه از پرده ها دیده می شود در جایی گیر نکرده است، بنابراین کمتر نگران کننده است، در آنچه توضیح دادم آسان تر و دورتر است. وقوع یک تعبیر بد، دور، این نشان دهنده تسکین و پایان ترس بود.

تعبیر دیدن پرده در خواب چیزهای خوبی دارد

پرده ها: چه بسا پرده ها حکایت از کتمان امور، همنشین رازدار و همسری که شخص و احوال او را می پوشاند و در نگاه دیگران از او محافظت می کند، دیده شده در خواب نه فایده ای دارد و نه ضرری.

پرده در تعبیر ابن سیرین اشاره به آنچه که انسان از حریم شخصی خود پنهان می دارد و حوادث مربوط به زندگی شخصی خود را می پوشاند، اشاره کردم و زیبایی پرده ها دلیل بر پوشش زیبای خداوند است.

هر کس پرده‌های آویزان را ببیند که از نگاه کردن به دیگران که بیرون از آن مکان هستند باز نمی‌ماند، دلیل بر تصمیم‌گیری تصادفی مالک بدون فکر و تأمل است و پرده‌های محکم بسته یا بسته حکایت از کتمان و حفظ اسرار دارد.

هر کس پرده های سفید زیبا را ببیند، دلیل بر آسایشی است که خواب بیننده در زندگی خود در صورت آویزان نبودن آن به دست می آورد و پرده های قرمز نشان دهنده روابط درهم تنیده بین اعضای همان مکان است.

تعبیر دیدن پرده در خواب برای مجرد نشان دهنده ازدواج او با دختری زیبا و زیباست که او را از نگاه کردن به دختران بدون او و شاید پرده های پاره در خواب باز می دارد. تنها به ازدواج او با مردی فقیر و درمانده.

تعبیر دیدن پرده در خواب چهره های شیطانی دارد

پرده سياه نگران پول است و اگر پرده ها را در جاي ديگري آويزان كنند نشان دهنده نگراني و اندوهي است كه در دل بيننده خواب وجود دارد و موجب خير و رستگاري مي شود.

پرده ها: ترس ها، اضطراب ها، ترس ها، غم ها و نگرانی ها و همه آن ها خراب نمی شوند، بلکه انشاءالله به آسودگی و رستگاری ختم می شوند و تعداد زیاد پرده های پاره در خانه نشانگر آن خواهد بود. تعبیر خواب به نیازی که از فقر ناشی می شود. هر کس در خواب ببیند که برای بزرگان قوم خود مشغول ساختن پرده است، بیانگر این است که برای رسیدن به مقام بلندی تلاش می کند که به آن نمی رسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا