تعبیر دیدن پرده در خواب و خواب ابن سیرین

پرده یا پرده برگرفته از پرده یا برای جلوگیری از فاش شدن دیگران است و پارچه ای است که به منظور انسداد دید و جلوگیری از مواجهه برای پوشاندن بافته می شود و ممکن است در مواردی برای انسداد از آن استفاده شود. ورود نور و پرتوهای دیگر مانند خورشید و باد، اما آنچه که معلوم است این است که از این پارچه ها در تزیینات استفاده می شود و دیگران را از آشکار شدن آنچه در داخل خانه اشیا و افرادی که صاحبانشان نمی خواهند در معرض دید دیگران قرار گیرند، باز می دارد.

عالم رؤیا و رؤیا در بسیار دیده می شود از جمله دیدن پرده یا پرده و در اینجا تعبیر دیدن پرده درب مسجد در خواب تعبیر دیدن پرده در اتاق، و تعبیر و تعبیر دیدن رنگ های پرده یا پرده سیاه و سفید.

بهترین از آنچه آمده در تعبیر دیدن پرده در خواب ابن سیرین

پرده: هر که ببیند پرده دراز شد، نشانگر آن است که فوراً آسوده می شود، و پرده سفید در خواب یا سبز عاقبت خوبی دارد و سلامتی را ستوده اند، و این در صورتی است که پرده باشد. ناشناخته است، صاحب آن مشخص نیست، یا در مکان نامعلومی قرار گرفته است.

اگر فراری یا هراسان ببیند که پرده بر او بسته شده و از هر طرف او را می پوشاند و حماسه هایش پنهان است، نشان می دهد که نام او پنهان است، زیرا او پنهان شده است و از ترس او در امان است. از پرده‌هایی که بر ورودی‌ها و خروجی‌ها آویزان نشده بود، دیده شد، در آنچه شرح دادم آسان‌تر از وضعیت آن‌ها و دورتر از وقوع تعبیری است که ضرر دارد.

آنچه دیده شد که پرده ها پاره شد یا از پرده ها برداشته شد یا در زباله ها انداخته شد یا به جایی دور بردند، نشان دهنده آرامشی است که صاحب آن از اضطراب و ترس به دست می آورد و ناشناخته از پرده در آن قوی تر است. زیرا کسى که همین خواب را دید و پرده ها دلالت بر کتمان امور دارد و چه بسا ناظر به رفیقى است که رازدار است و زنى که حال شوهرش را مى پوشاند و او را از نگاه دیگران حفظ مى کند.

هر که ببیند پرده بریده یا پاره شده یا از او برداشته می شود، این خروج عمو و اندوه اوست، و هر کس پرده را در خواب ببیند و مجرد بود، نشانگر ازدواج او با زنی است که او را از گناهان می پوشاند. به خاطر ایمان و زیبایی زیادش گناه می کند و پرده در خواب مجردی او را از فقر و نیاز می پوشاند و همچنین زن را اگر پرده ببیند و شوهر نداشته باشد یا زن مجرد ببیند. پرده در خواب او

شر آن چه آمد در تعبیر دیدن پرده در خواب ابن سیرین

پرده: بیشتر گفتند: مضطر و پریشانی است و اگر او را در خانه ببیند غم و اندوهی است که زنان در آن مکان می جویند، دین اگر در درب خانه باشد. خانه بینا، پس در جهان دغدغه است.

پرده فرسوده دغدغه ای زودگذر است و خیر پرده ها آفتی طولانی است و پرده پاره تصادفاً معانی دارد که پهنای صاحبش را می شکافد و سیاهی پرده ها از سلطان است.

هر چه پرده بزرگتر باشد، نگرانی بزرگتر و وحشتناکتر است.الکرمانی می فرماید: کسی که در کم یا زیاد و نازکی یا درخشندگی آن راه می رود، اگر در در، خانه، ورودی یا ورودی دیده شود. یک خروجی؛ برای صاحبش غم و اندوهی است که بر خودش تأثیری سخت می‌گذارد، و هر چه پرده نازک یا ضعیف یا کوچک باشد، در نگرانی آسان‌تر و ضعیف‌تر است.

و از شر تعبیر رنگ پرده در خواب سودی نمی برد هر چند با رنگ های پسندیده باشد.معنا در خواب این است; به دلیل قوت معانی نگرانی در آن، و ترس فراوانی که برای پوشاندن و کتمان به آن اشاره دارد، اما عواقب آن ضرری ندارد، بلکه پیامد آن بر ایمنی است.

و آنچه از پرده ها یا پرده ها بر در خانه اعظم یا بر بازار بزرگ یا مانند آن دیده می شود، نگرانی و خوف آن چیزی است که در چین های تعبیر آن حمل می شود و پرده سیاه مایه نگرانی است. از پول و پرده معروفی که در خواب دیده می شود مخصوصاً ضرر و فایده ای ندارد و پرده ها در جای خود نگرانی و اندوه است و در جای خود تعبیری نیست.

و هر کس پرده را غیر از در یا در ورودی یا مانند آن آویخته ببیند، دلالت بر اضطراب شدید و ترس شدید دارد، عاقبت کار خیر و عافیت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا