تعبیر دیدن شیر یا توله شیر جوان در خواب

تعبیر دیدن شیر یا توله شیر جوان در خواب

ابن سيرين در تعبير ديدن شير يا توله در خواب و در خواب مي گويد كه مراد از سلطان قهري است كه در برخورد با گله خود ظلم و سختگيري داشته باشد; شیر به دلیل خطر زیاد، قدرت، جسارت، قیافه و رفتار وحشتناکش و خشم شدیدش، نشانگر یک جنگجوی قوی است که توانایی آسیب رساندن به حریف خود را دارد.

شیر همچنین یک دزد اختلاس، یک کارگر خیانتکار، صاحب پلیس، دانش آموز دشمن و یک توله شیر دزد ضعیفی است و شاید شیر اشاره کرده است که مرگ شدت؛ زیرا هر که به او نگاه کند رنگش زرد می شود و سپس دیوانگی اش به هم می ریزد و بیهوش می شود و حکایت از اختیاری دارد که انسان را اختلاس می کند و به مردم ظلم می کند و تسلط بر دشمنان و ستم او بر انسان.

هر که ببیند شیری با یک توله یا تعدادی شیر جوان در کنارش وارد خانه اش می شود، نشان دهنده این است که به زور از بین می رود. بیماری اگر مریض باشد، وگرنه شدتی است که از مقامی نازل می شود به قدر ترسش از شیرها و به قدر فراوانی و قوت ظلمشان.

هر که شیر را دید به او حمله کرد و برخاست بلعیدن او غافلگیری یا با دزدی و آسیب رساندن به او نشان می دهد که اگر شیر قسمتی از بدنش را گرفته باشد، مثلاً روحش را از او گرفته باشد، سرش را بریده باشد، با غارت یا ضربه زدن و کشتن او پول خود را از دست داده است. شکافتن بدنش

و اما تعبیر خواب ورود شیر به شهر; هر که ببیند شیرها یا شیرهای جوان وارد شهری شده اند و به طور گسترده گسترش یافته اند، نشان می دهد که در آن مکان بیماری همه گیر در حال سرایت به مردم آن مکان است، مانند طاعون، و چه بسا از جانب سلطانی توانا یا دشمنی، ناراحتی بر مردم آن نازل شده است. که وارد آنها می شود و تا می توانند به آنها آسیب می رساند.با او مدرک در خواب و رویا.

که دید شیر وارد مسجد شد و منبر آن را برافراشت، نشانگر حاکمی ستمگر است که بر مردم ظلم می کند، آنگاه مصیبت به آنان می رسد و پنهانشان می کند، و هر که بر شیر سوار شود، کار بزرگی را سوار می کند و فریب بدنی، یا اختلاف بر سر سلطان، پلی است. در مقابل او فریب او را خورد، یا در چیزی که نمی تواند پیش بیاید و تأخیر نکند، با زیاد کردن خواب و ادله آن نتیجه امر خود را استنباط کند.

هر که در خواب ببیند که با شیری دعوا می کند، با دشمن یا مقامی یا شیر به او منسوب است.

هر کس شیری را با او دید و با او آمیخت و یا در حالی که از او می ترسید او را پذیرفت، نشان دهنده وحشتی است که از جانب حاکم ظالم به او می رسد و ممکن است مردی زورگو به او آسیب برساند. ناتوانی در پاسخگویی به ضرر او، و هر کس ببیند که از دست شیری فرار کرده و او را تعقیب نکرده یا قصد کشتن او را نداشته است، از چیزی که او را تهدید می کند، نجات می یابد و هر که گوشت شیر ​​را بخورد، از او پول می گیرد. سلطانی و دشمنی را برای او به دست آورد و همچنین هر که ببیند از شیر شیری که شیر ماده است نوشید.

و اما تعبیر خواب خوردن گوشت شیر ​​در خواب، یا خوردن گوشت شیر ​​در خواب، هر کس در خواب ببیند صاحب اختیار و مالکیت زیادی می شود و مالی به دست می آورد و شیر را شلاق می زند. پول دشمن است و بریدن سر شیر در آن نشان از سلطنت و قدرت است و هر که شیر یا توله را رام کند ترسیده است که این دلیل بر دوستی پادشاهان قدرتمند است.

هر کس در خواب ببیند که شیری او را بر زمین له کرده است، بیانگر آن است که در تب; زیرا شیر در تمام عمرش تب دارد و هر که با شیر درآمیزد در حالی که از او نترسد از شر دشمنش در امان است و دشمنی و کینه در میان آنها پدید می آید و به جای آن دوستی برقرار می شود. و هر کس سوار شیر شود در حالی که از او می ترسد، نشانگر بلایی است که به او می رسد.

هر کس شیری را بکشد از غم و اندوه نجات می یابد و هر که شیر شود بر حسب حالش ظلم می کند و شیر پسرش پادشاه است.

توله شیر یا توله در خواب، گویای فرزند ذکور است، پس هر که ببیند توله شیری در خانه دارد، پسری خواهد داشت، و گفته اند مردی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: دیدم توله شیری در دست آن توله است و او را در آغوش گرفتم، چون ابن سیرین حال او را بد دید و او را شایسته آن ندانست، گفت: کار تو و آن شیر چیست. پسران شاهزادگان؟ چون فسق او را دید، گفت: شاید همسرت فرزند مردی از شاهزادگان را شیر دهد؟ مرد گفت: آری به خدا قسم؟

در تعبیر توله یا شیر جوان مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم توله شیری را گرفته و خانه خود کرده ام. گفت: بعضی از پادشاهان با هم تطبیق دارند. و هر کس در خواب ببیند که با شیر بزرگی کشتی می گیرد و آن را می کشد، پادشاهی توانا را شکست می دهد.

تعبیر دیدن توله شیر جوان در خواب

تعبیر دیدن توله شیر جوان در خواب

توله شیر جوان سلطانی است بی رحم با سلطه ای ساده به دلیل عدم جسارت در ظلم و ناتوانی او در نشان دادن قدرت خود.شاید توله شیر در خواب نشان دهنده بیماری است که منجر به مرگ می شود. زیرا توله سگ توانایی ضعیفی در شکار روح دارد و از طرف دیگر بینایی او ممکن است نشان دهنده شفای بیمار باشد و شیر یا شیر ماده زنی شرور و بی رحم است پسر عزیز و در خواب توله نشانه جهل و بطالت و عجب و لجاجت و سرگردانی است و گفته شد: شیر در خواب و رویا دشمنی مسلط است.

هر كه توله را ديد و از جايي كه آن را نديده از آن فرار كرد، بيانگر بزدلي بيننده و ضعف او در برابر مخالفان با او با وجود ضعف و ناتواني در آزارش است.

و هر که ببیند توله ای به او نزدیک می شود و او را پذیرا می شود، از جانب سلطانی دچار اضطراب می شود، سپس از او می گریزد. چون تب او را رها نمی کند یا زندانی می شود چون تب زندان خداوند متعال است.

هر کس در خواب ببیند که توله شیری را در خواب می‌برد، بیمار می‌شود و به گوشتش آسیب می‌رساند، و هر که با شیر کشتی بگیرد، گوشتش خراب می‌شود و هر که ببیند از گوشت آن توله چیزی برداشته است. استخوان یا مو از سلطان دشمن ظالم پول می گیرد نه می تواند پیشروی کند و نه درنگ.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا