تعبیر خواب دیدن خوردن یا نوشیدن روغن زیتون و مالیدن آن در خواب.

تعبیر خواب دیدن خوردن یا نوشیدن روغن زیتون و مالیدن آن در خواب.

خوردن روغن زیتون یا نوشیدن روغن زیتون و روغن زدن در خواب، چنانکه ابن سیرین ذکر کرده است، در تعبیر و معانی بدی، تعابیر بسیاری از حسنات دارد. آنچه را که مفسر امام در کتاب تعبیر خوابهای کبیره در مورد تعبیر خواب روغن یا روغن زیتون و روغن خوردن یا خوردن زیتون در خواب گفته است نقل می کنیم.

بهترین تعبیر خواب خوردن یا نوشیدن روغن زیتون و مالیدن آن در خواب

روغن زیتون: برکت; اگر خوابیده آن را بخورد یا روغن زیتون بنوشد یا خود را با آن مسح کند. زیرا از درخت مبارک زیتون به دست می آید. و بعضى از پادشاهان ديدند كه گويى در مكانى معطرها گذاشته شده و بدون آتش دود مى كنند، و بذرها را در زمين پاشيده و سه تاج گل بر سر خود ديد، پس آنچه را كه بر معبر خواب ديد، نقل كرد و گفت. : سه سال یا سی سال بر قومی پادشاهی می‌کنی و در زمان تو گیاهان را زیاد می‌کند و بادها زیاد می‌شوند، چنین شد.

هر کس روغن زیتون بخورد تا با آن مسح کند، نشانگر بهبودی اوست و هر کس آن را تبخیر کند، منفعت و خیر و حیاتی خواهد داشت که در آن حمد و ثنا باشد.

خوردن روغن زیتون یا روغن در خواب رزق و علم و برکت و هدایت و نور باطن و ظاهر و مالی از چشمه حلال و یا وقوع مرگ یا شکستگی است و ممکن است دلالت بر مقرّب یا بیعت کند. .

کسى که از روغن خورد و بعد از بد شدنش خوب شد، دلالت بر حسن برخورد و یقین یا دیدن درخت زیتون است، پس این دلیل بر مرد سعادتمندى است که براى خانواده اش سودمند است، و زیتون زن است. به آن آب دادن و حمل کردن و بچه زاییدن و مانند میوه ها هستند و در رؤیت جریان روغن زیتون حاکی از مناطقی است که به غذا و پول معروف است مانند دفن زباله ها و فروشگاه ها و چه بسا دلالت بر ادیان و مذاهب دارند. فرقه ها، زیرا خداوند کلمه طیبه را به درخت پاک تشبیه کرده است.

مفسران گفتند: درخت زیتون نشانگر کار صاحبش و دین و روح اوست و برگهای زیتون دلیل بر شخصیت و زیبایی و لباس او و اهل آن دلیل بر نسب و برادران و عقاید اوست. فشردن روغن زیتون و سپس خوردن یا مسح کردن با آن، بیانگر برکت است.

و خوردن روغن زیتون پول و لذت است و زیتون زن شریفی است پس هر که از آن بخورد پادشاهی بر او اثر خواهد کرد و هر که روغن زیتون بنوشد مبارک و نیکو باشد و برگ زیتون به امین ترین دستش چنگ بزند. میوه های زیتون بهترین مردم و نیکی آنهاست و میوه آن حکایت از آبی آسان و فضل و رفاه و لذت کامل دارد.

تعبیر شیطانی دیدن خوردن یا آشامیدن روغن زیتون و مسح شدن با آن در خواب

خوردن روغن در خواب: هر که در خواب ببیند روغن زیتون می‌نوشد، نشانگر سحر و سحر است که به آن مبتلا می‌شود یا بیماری است و هر کس روغن بدون روغن زیتون مانند کلزا و زردچوبه بخورد، بیانگر آن است که به دست آورده است. پولی که بیشتر آن در ظن یا به خاطر سلطان است.

روغن زیتون اشاره به عهد و عهد و انعقاد آن است، پس هر که روغن مرغوب را ببیند خوار شد، نشان از پیمان شکنی و پیمان شکنی اوست زرد که دلیل بر اهتمام دین است.

روغن زیتون در خواب برای بردگان کتک و عذاب است; زیرا زیتون ها را می زنند تا بره شان بریزند و فشار می دهند تا روغنشان بیرون بیاید و هر کس زیتون را با روغن سیراب کند با مادرش ازدواج می کند و همینطور اگر تاکستان را با سرکه آبیاری کند یا خاک بر آن بول کند. زمین و هر که ببیند زیتون را پاک می کند تا آن را بفشارد، نشان دهنده خستگی در کاری است که فقط به او آسیب می رساند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا