تعبیر خواب دیدن روغن یا روغن زیتون در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن روغن یا روغن زیتون در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن روغن یا روغن زیتون در خواب ابن سیرین

خوردن روغن زیتون یا روغن زدن و خوردن روغن در خواب تعبیر ابن سیرین را برای کسانی که در خواب و خواب دیدند، دارد. آنجا که فرمود: روغن برای آن که بخورد یا بنوشد یا مسح کند، برکت و خیر است. زیرا از درخت مبارک است چنانکه در خواب در خواب زیتون ذکر شده است و نشانه های دیدن روغن در خواب در این مبحث آمده است.

بهترین تعبیر خواب دیدن خوردن روغن زیتون یا روغن زیتون در خواب

خوردن روغن زیتون یا روغن در خواب برای کسی که ببیند مقداری از آن را خورده یا نوشیده یا به بدنش مسح کرده، نعمت است، مخصوصاً اگر مریض باشد. زیرا از درخت مبارک زیتون استخراج می شود که خداوند متعال به آن سوگند یاد کرده است، پس هر کس روغن زیتون بخورد یا در خواب آن را بخرد در خود و مالی خود برکت و خیر و در بدن خود و فرزندانش ایمنی و سلامتی حاصل می شود. تعبیر دیدن روغن زیتون در خواب معنای لذت و وسعت را دارد.

از سن زیتون به برکت و نیکی رسید و برگ زیتون محکم ترین دسته را گرفت و آن که روغن زیتون می خورد به پادشاه و برکت رسید.

هر کس ببیند روغن زیتون بین مردم تقسیم کرده و ببیند که از آن می خورند، در هدایت گروهی از نافرمانان می کوشد و روغن نور و ایمان و برکت است.

روغن: در خواب رزق و مال حلال و شفای مسح كنندگان است و هر كه سحر بنوشد مرضش شفا می یابد و آنچه از سحر و مرض در آن است برطرف می شود. دل، و روغن خوب، گواه درمان خوب، زندگی مشترک خوب و یقین است.

و اما درخت زیتون در خواب، دلالت بر مرد سعادتمندی دارد که برای خانواده اش سودمند است، و شاید روغن به زن دلالت کند، زیرا آنها مانند درخت زیتونی هستند که برای زاییدن و میوه دادن به فرزندان، سیراب می شوند. نفت زیاد پول زیادی است.

شاهد: تعبیر خواب دیدن زیتون خوردن در خواب و خواب ابن سیرین.

شاید نفت دلالت بر آموزه های دینی دارد. زیرا خداوند متعال کلمه طیبه را به درخت نیکو تشبیه کرد، سپس مفسران فرمودند: درخت زیتون دلیل بر کار صاحبش و دین و روح اوست و برگ آن زیبایی او و آنچه برای زینت می پوشد، است. میوه های آن خوب و رزق است.

تعبیر شوم خواب دیدن خوردن روغن زیتون یا روغن در خواب

هر کس روغن بخورد و آن روغن زیتون نیست، بلکه چیز دیگری است، مانند کلزا و معده. این نشان می دهد که از کاری که مشکوک است یا به خاطر سلطان است پول به دست آورده است و شاید روغن حاکی از وقوع مرگ یا شکستگی یا محدودیت در کودکان باشد و روغن حامل معانی قرب و قرب است. تعهد، پس هر که روغن زیتون ببیند بد شده است، این نشان از عهدشکنی دارد.

میوه بد زیتون ناراحتی و اندوه است و هر کس از روغن آن بخورد زرد رنگ و بی مزه بود یا مزه آن ناخوشایند بود، نشان دهنده بروز بیماری یا مصیبت برای کسانی است که از این روغن می خوردند و زیتون را برای بردگان فشار می دادند. مدرکی دال بر ضرب و شتم آنهاست.

شاهد: تعبیر خواب دیدن چیدن زیتون در خواب و خواب ابن سیرین.

و هر کس درخت زیتون را با روغن سیراب کند با زنی از خویشاوندان خود ازدواج کند یا با یکی از خویشاوندان خود همبستر شود و با او زنا کند و همچنین برای هر که ببیند تاکستان را با سرکه یا خاک بر زمین آبیاری کرده است. و زیتون گندیده فساد در زندگی و کمبود است و همچنین فروش روغن در خواب بیانگر این است که انسان به چیزی می افتد که او را وادار می کند چیز مهمی را در خانه خود بفروشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا