تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب خوب و بد آن به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب خوب و بد آن به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب خوب و بد آن به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب به روایت ابن سیرین حسن و بدی آن در خواب همانطور که در کتاب تعبیر خواب کبیر و واژه نامه تعبیر خواب آمده است.

رویاها اغلب در خواب ما در مورد ازدواج یک دختر مجرد یا ازدواج با یک مرد مجرد، خواه برادر یا پسر، مردد هستند، و هر کس در خواب ببیند که او با پسر یا دختر خود ازدواج کرده است، و همچنین ازدواج مرد متاهل با زنی غیر از همسرش، ازدواج زن شوهردار با مردی غیر از شوهر و ازدواج از دختر ناشناس یا شناخته شده، مانند معشوق بودن، ازدواج با مرد جوان ناشناس. و نشانه های شادی و غم در خواب ازدواج.

بازگشت زن مطلقه به شوهر یا همسر سابقش با عروسی و شادی یا بدون عروسی به چه معناست؟در اینجا به آنچه تعبیرگران بزرگ خواب و رویا در مورد معانی ازدواج گفته اند اشاره می کنیم. با توجه به موقعیت اجتماعی زن مجرد، متاهل و باردار و مرد مجرد و متاهل در این مبحث خواب ببینید.

تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب و خوبی های آن

نکاح: اگر مردی در خواب ببیند که دختری را به عقد او درآورده و دختر شیخ مجهول یا خواهر آن شیخ است، بیانگر خیر زیادی است که از امری که به آن وارد می شود، به دست می آورد. زیرا شیخ مجهول در حقیقت جد بیننده خواب است و ازدواج بهترین آن است، نشان دهنده عنایت الهی است که از جانب خداوند متعال بر بیننده خواب احاطه دارد و با آن زندگی او را آسان می کند.

اگر جوانی در خواب ازدواج کرد و صلاحیت حکومت را داشت، بیانگر آن است که به مقامی یا مقامی بلند رسید و اگر از سلسله پادشاهان بود و هر که با زنی ناشناس ازدواج کرد، ممکن است حکمی به دست آورد. یا در خواب زنی را که ازدواج کرده بود ندید، نشان دهنده این است که در صورت لیاقت به امارت می رسید، ممکن است به مقامی رسیده باشد که در خور مقام و اهدافش باشد.

هر کس در خواب ازدواج کرد و ازدواج به شهادت رسید، این عقد صحیح با خدا بود، هر چند طبق آداب و رسوم با عروسی و شادی، حکایت از حسن شهرت دارد که به وسیله آن سرنوشت و مقام بیننده بالا می رود. و بیان نکاح به قول ابن سیرین به وسیله پیشه بوده است.

هر که در خواب ببیند که با چهار زن ازدواج کرده است، بیانگر خیری است که نصیبش می شود، مال یا ولایت شد و هر که با زن مرده ازدواج کند، چیزی را که از آن ناامید شده بود، به دست آورد.

ازدواج زنان مجرد و زنان متاهل در خواب برای آنها بهتر است و هر که در شب عروسی عروس دیده شود و حامله باشد، نشانگر آن است که فرزند ذکور به دنیا خواهد آورد و از به دست آوردن آن ناامید شده است و موضوع به اندازه زیبایی زنی است که وارد شده است.

تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب و بدی آن

چه بسا ازدواج به معنای اسارت و غرق شدن در بدهی و غم و اندوه و وارد شدن به امری باشد که زیان آور است، مانند امنیت، ازدواج خود را بدون دیدن همسرش دیده است، این حکایت از نزدیک بودن مدت و مرگ دارد.

هر که در خواب ببیند با زنی ازدواج کرده و زن بمیرد، بیانگر آن است که به شغل سختی دست یافته است که از رنج و خستگی سود نمی برد، دین و هر که با زن زناکار ازدواج کند، زناکار است.

هر کس با سگ یا حیوانی ازدواج کند برای او امری ناپسند است و شوهر زور زبان زنجیر سنگینی است که متاهلین به آن می بندند.

اگر زن حامله یا حامله ببیند که ازدواج کرده است، دختری دونده به دنیا می آورد و اگر مجردی با مرده ای ازدواج کند، به طلاق یا مرگ خانواده اش پراکنده می شود و به فقر مبتلا می شود. هر کس مرده ای را ببیند با او ازدواج کرده و به مرگ او وارد شده است.

اگر مریض ببیند که با شوهر ناشناس ازدواج کرده، می میرد، مگر این که شوهر پیرمرد ناشناس باشد، این نشان دهنده زنده ماندن او از بیماری و بی گناهی اوست، به نام او می میرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا