تعبیر خواب دیدن آب آلوده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن آب آلوده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن آب آلوده در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن آب آلوده یا آب گل آلود در خواب می گوید هر کس آب را ببیند از حالت خالص به حالت آلوده در می آید، در خواب آنچه که بیانگر شرایط بدی است که با دگرگونی همه پیش می آید. شرایطی که در آن خواب بیننده در سعادت و وسعت موقعیت زندگی می کرد.

در این مقاله به معانی تعبیر یا تعبیر خواب دیدن آب آلوده در خواب که در کتاب تعبیر خواب اعظم و فرهنگ تعبیر خواب آمده است می پردازیم و جهات حسنه و تعبیر آن را ذکر می کنیم. از شر در خواب

بهترین از آنچه در تعبیر آب آلوده در خواب آمده است

آب در خواب متضمن معانی و تعابیری است که برای بیننده به رزق و روزی و منفعت و غنیمت اشاره دارد و در رؤیت آب فراوانی از جامعه نشانه پس انداز و به دست آوردن غنائم است و معنایش این است که ازدواج مجرد و مجرد را انجام می دهد.

هر کس آبی ببیند که آلوده یا پاک از نجاست و سایر اشیاء آلوده نیست، در خواب چیزی حاکی از خیری است که بیننده از پول و خیر به دست می آورد و در فراوانی آب پاک، نشان دهنده عدالت در بین مردم است. و هر کس در خواب آب پاک بنوشد برای بیننده از دشمنانش امنیت و امان است و همچنین در نوشیدن آب زیاد نشانه طول عمر است.

هر کس در خواب جامی از آب گرفت یا به او دادند در خواب چیزی است که دلالت بر رزق و روزی با فرزند صالح دارد و اما نوشیدن آب از جام تعبیر به بلندی و نیکی شدن دارد. و رزق فراوان از طرف زوجه یا از ارث.

هر کس بر روی آب گام بردارد، دلیل بر قوت ایمان و ایمان به خداست، و زلالی آب پندار نیکو است، و هر که ببیند آبی در زمین جاری است، دلیل بر فراوانی رزق و روزی است. خیری که به او می رسد، و در آب آلوده، نشانه گرفتاری است.

هر کس در خواب ببیند که با آب آلوده شست و شو می شود، به اندوه و سختی کار خود می افتد، و اگر نظر مریض باشد، دلیل بر بهبودی او از بیماری است تا حال او را دگرگون سازد و در خواب آلوده و کدر. آب برای زندانی نشانه خروج از اسارت است.

شر آن چه آمد در تعبیر آب آلوده در خواب

ابن سیرین به شر تعبیر آب آلوده بسیار اشاره کرده است: در رؤیت فتنه و اخلاق مزاحم، گناهان فراوانی که بیننده مرتکب می شود و آب آلوده و بوی بد و متعفن در آن وجود دارد، نشان از ابتلا و مصیبت است. خستگي كه بيننده را در زندگى آزار مى دهد و آرامش آن را بر هم مى زند و هر كه آب را ببيند آلوده شده است تا رنگش سياه شود كه به معناى ويرانى خانه ها و از هم گسستن روابط خانوادگى بين اهل آن است.

کسى که در خواب آب تیره و زرد رنگ ببیند، دلالت بر وقوع امراض سرد دارد، و در خواب آب آلوده، نشانه ورود پول حرام براى مخلوط کردن و آلوده کردن حلال و آب راکد است. حرکت نکردن نشان دهنده اسارت افتادن است.

آشامیدن آب آلوده نشان از گرفتاری و سختی زندگی است و در فراوانی آب آلوده نشان از سختی زندگی و تنگی معیشت است.

ریختن آب گرم بر بیننده دلیل بر انباشته شدن نگرانی بر او است و حکایت از نگرانی های زیاد و نگرانی های بسیار دارد و هر که آب شیرین را ببیند به آب شور و گل آلود تبدیل شده است، در خواب دلیل بر ارتداد بیننده از دین خود است. .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا