تعبیر خواب دیدن زلزله زمین و آشفتگی آسمان در خواب.

تعبیر خواب دیدن زلزله زمین و آشفتگی آسمان در خواب.

زلزله و تلاطم آسمان: خواب یا رؤیایی است که در تعبیر ابن سیرین در خواب معانی بسیاری از خیر و شر را به همراه دارد; آنجا که فرمود زمین لرزه شدید به عذابی است که شخص مهمی مانند سلطان یا پادشاه وارد می کند و تلاطم آسمان نیز اشاره به عذاب و شدت وحشت و وحشتی دارد که بر مردم محلی که در آن جا فرا می گیرد. چشم انداز دیده شد

تعبیر خواب دیدن زلزله زمین و آشفتگی آسمان در خواب.

زلزله و تلاطم آسمان جنبه های خوبی دارد:

زلزله اگر در مکانی دیده شود و با آن تلاطم در آسمان دیده شود، دلیل بر تغییر شرایط و تغییر آن است.

هر کس یکی از کوه ها را ببیند که در آن زلزله یا آشفتگی رخ داده است و می لرزد و می لرزد و از جای خود ناپدید می شود و به جای خود باز می گردد، در این صورت حادثه ای یا امری سخت برای اهل آن محل رخ می دهد. مرد بزرگی از مردم محل و زلزله گواه دگرگونی است.

هر که دید زمین لرزه بر زمین بایر و بایر افتاد و ترکید و آب از آن بیرون آمد، در خواب، علامت فایده ای است که بعد از خستگی و بدبختی پیش می آید معانی زنده کردن مرده.

هر که ببیند زمین از زیر پایش حرکت می کند، دلیل بر حرکت امور بیننده خواب و زندگی اوست.

زلزله حاکی از سفر در دریا و تمایل به گرایش در آن و حکایت از رقص و شادی و اختلال در سفرها در دریا دارد.میوه های تابستانی فراوان بکارید.

زلزله و تلاطم آسمان دارای جنبه های شیطانی است:

زلزله: علت خرابی ها و شکاف ها عذابی است که مردم آن محل را آزار می دهد، گله او حتی برای فاش کردن اسرار خود متحیر می شوند.

و هر که بیند زمین تکان بخورد و آسمان متلاطم شود، مردم آن شهر به عذاب حاکم می رسند و در مال خود و خود بیمار و بیمار می شوند.

زلزله اگر در خواب دیده شود دلالت بر وحشت و رعشه و اخبار ناراحت کننده و پیدایش اسرار دارد و شاید زلزله دلالت بر آشفتگی مردم در اثر بیماری با ایمنی کامل از مرگ دارد اما اگر با زلزله دیوارها فرو ریخت. پس این شاهدی بر مرگ واقعی است که در مردم آن مکان یا نقطه رخ می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا