تعبیر خواب دیدن محارم یا همبستر شدن با آنها در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن محارم یا همبستر شدن با آنها در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن محارم یا محارم و تعبیر همبستر شدن با خواهر و دختر یا یکی از بستگان کسانی که شرعاً مجاز به ازدواج یا ازدواج نیستند را خدمت شما تقدیم می کنیم.

تعبیر خواب دیدن محارم یا همبستر شدن با آنها در خواب ابن سیرین.

زنا در خواب معانی خیانت و دزدی و حتی تجاوز به حقوق و مال دیگران را به ناحق می رساند که از این نظر شر و بلا را به همراه دارد.در این مقاله ذکر ویژه ای می شود.

بهترین از آنچه در تفسیر رؤیت آمد

ابن سیرین گوید: همبستر شدن در خواب، به معانی وصلت و نزدیکی میان اهل و خویشان همخون و یک خویشاوند است، اجتماع خانواده در شادی در خانه بیننده واقع می شود و هر که ببیند جماع کرده است. با یک دختر، زن جوان در بینش بر او حرام است، در بینش نشانه رابطه صمیمانه محکمی است که او را با او پیوند می دهد، که اساساً مبتنی بر قدردانی و دوستی است و هر که با او همبستر یا زنا کند. مادر یا یکی از بستگان او از طرف پدر یا مادر در بینش او نشان از بازگشت روابط به مسیر خود و بهبود پیوندهای خویشاوندی است که آنها را به هم پیوند می دهد، با آشتی در صورت بروز اختلاف یا رقابت که باعث بیگانگی شد

زنا با محارم معلوم کمتر از افتادن در زن ناشناس زن ناشناس است و هر کس با دختر جوانی که ظاهری زیبا دارد زنا کند، دیدن او دلالت بر مال او دارد و آن را در جایی پنهان می کند. او در امان است، اگر بعد از لغزش صغیره قوّتش زیاد شود، و زنا، نشانه کسب علم و دانش یا کسب مالی از کاری است که پیدا می کند.

هر که با دختری که او را نمی شناسد زنا کند، بعد بفهمد که او از محرمان اوست که با او جایز نیست و از کرده خود پشیمان شود و در خواب غمگین شود. در خواب می بیند که برادر یا پدرش در خواب با او همبستر شده است، خوب است که از کنیسه ها برای او به دست می آورد و محارم از یک طرف در تعبیر به معنای صمیمیت و نزدیکی است و هر که با دوستش رابطه جنسی دارد، این نشان می دهد که او اسرار خود را فاش نمی کند به جز این دختر. نزدیک به او، و توانایی عالی او در حفظ اسرار.

همبستر شدن برادر با خواهرش در خواب، هر جا که بیننده خواب باشد، نشانه تفاهم و نزدیکی در فکر و تعقل بین آنها و محبت زیاد است که آنها را به هم پیوند می دهد و در آمیزش محارم یا زنا با محارم. آسایش و اعتماد پسری به دنیا می آورد که شبیه برادرش بود که خصوصیات جسمی و روحی با او داشت.

هر کس با مادر یا مادربزرگ خود از طرف مادرش زنا کند در بینش او نشان می دهد که رضایت و محبت آنها را نیز خواهد گرفت یا دید که بین او و مردی مانند او همبستر شد و با هم شریک شدند. تجارتی که برای آنها پول زیادی به همراه داشته باشد که ممکن است تجارتی سودآور باشد و هر که در خواب با دختر جوانی همبستر شود به خوبی از او مراقبت می کند و به امور او رسیدگی می کند و در آمیزش نشانه هایی وجود دارد که شروع یک کسب و کار جدید

شر از آنچه در تعبیر خواب آمد

هر کس با مردی مانند او همبستر شود، دلیل بر ترس و احتیاط از دشمن است که بیننده را غافلگیر می کند و تعبیر آمیزش محارم یا زنا با آنها در خواب، بیننده را به گناه کبیره می کشاند. مثل ربا، و چه بسا از گاوصندوق مال دزدیده و فرار کرده، و آمیزش با محارم دلیل بر خیانت است، هر که در خواب زنا کند خیانتکار است و هر که یکی از خویشاوندان خود را زنا کند و او ازدواج کرده باشد، پس این دلیلی بر بیگانگی او از او است.

هر کس در خواب با یکی از محرمانش همبستر شود و مرده باشد، دلیل بر ناراحتی و گرفتاری است که به او رسیده است، ممکن است گمان کند که او را از دست داده است. پول یا دارایی او بدون حق.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا