تعبیر خواب دیدن دمیدن در ابوا در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن دمیدن ابوا یا دمیدن ابوا در خواب را که در کتاب تعبیر خواب بزرگ ابن سیرین ذکر شده است و نشانه های خیر و شر در خواب به شما تقدیم می کنیم.

تعبیر خواب دیدن دمیدن در ابوا در خواب ابن سیرین

دمیدن فلوت یکی از بیشترین صداهایی است که در مجالس عروسی و عروسی می شنویم، زیرا فلوت جزو انواع آلات موسیقی دسته بندی می شود که با دمیدن کنترل نازل ها صداهای موسیقی تولید می کنند به طوری که فضای شادی و شادی را از خود ساطع می کند. بد، بسته به اتفاقات

در این مقاله به بیان تفسیر معانی تعبیر و معانی رؤیت می پردازیم، مخصوصاً اگر طبل و طبل و برخی آلات موسیقی دیگر همراه داشته باشد.

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

فلوت: در خواب، نشانه ی خوش آمدن یا شنیدن خبری است که حاوی برکت و رزق است، و دمیدن در فلوت اگر در خواب دیده شود، عملی است که موجب مال شود، و هر که صدای آن را بشنود. فلوت و صدای زیبایی دارد که ناپسند نیست، این مژده است مربوط به پسری است که مسافرت کرده است، یا علم به دست آمده است، یا کاری است که منتظر هر کاری هستیم، و در دمیدن فلوت معانی جمع آوری معراج و ترحیم

هر کس در دست خود فلوتی ببیند که پس از گذاشتن آن در دهان خود می دمد، این خبر و حمد است، و هر کس در فلوت دمیده باشد و با گذاشتن انگشتان بر سوراخ های خود صدای خود را کنترل کند، این نشانه فراگیری قرآن و تسلط او در تلاوت خوب است و هر کس با فلوت دست بگیرد به سلطنت می رسد.

هر که در استفاده از فلوت تسلط پیدا کند، این کمال کار اوست، و هر کس فلوت را از سلطان بگیرد یا فلوت به او بدهند، در خواب معانی امارت یافتن است و صدای فلوت رهایی است از وسوسه برای کسانی که آن را از دور می شنیدند و صدایش شیرین و زیبا بود و هر که فلوت را در جایی غیر از خانه خود دید و آن را گرفت و نغمه ای زیبا در آن ساخت، این در اوست معانی پرهیزگاری و جدا شده.

هر کس مردم را به ضیافت دعوت کند و در محل پذیرایی مزامیر و موسیقی باشد که شنوندگان را شاد می کند، این دلیل بر پیشوایی است که تاج پادشاهی بر قومی مانند آنها بر سر می گذارد، در آن معانی اخذ گواهی است.

هر کس در دروازه سلطانی فلوت یا عود یا هر ساز بادی دیگری را بکوبد، در صورت اقتدار طلب می کند و در صورتی که از اهل آن باشد، آن را به دست می آورد و مهارت دمیدن فلوت در آن، نشانگر تسلط بر آن است. امر بزرگی است و هر کس عود را ببیند پس از کوبیدن بر او قطع شده است، غم او از بین رفته است.

کنیزکی که فلوت می نوازد یا تنبور می نوازد، اگر در خواب دیده شود، بیانگر خیری است که بیننده خواب در مال و اموال خود به دست می آورد.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس ببیند که در خانه اش فلوت بسیار می نوازد، اینها زنانی هستند که در عزاداری یا بیماری همه گیر جمع شده اند، و هر کس ببیند که فلوت در دهان بیمار در آن می دمد، مرگ اوست و صدای طبل و نواختن اوست. گفتار باطل و بی اساس و رقصی که با نواختن فلوت همراه است، بلایی است که می افتد.

هر کس ببیند که در عروسی یا شادی در خانه اش زبور می زنند، در آن مصیبت وارد می شود، و ناز در دست زنان دروغ و دروغ است، و کوبیدن تنبور، غم و اندوهی است که مصیبت به دنبال دارد و زیبنده است. آواز خواندن ضرر در تجارت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا