تعبیر خواب دیدن فلوت یا شنیدن صدای فلوت در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن فلوت یا شنیدن صدای فلوت در خواب ابن سیرین.

آنچه را که ابن سیرین در تعبیر خواب در مورد دیدن فلوت یا دمیدن فلوت و شنیدن صدایی ناشی از فلوت در خواب و نشانه های خیر و شر در رؤیا و خواب ذکر کرده است، تقدیم شما می کنیم.

تعبیر خواب دیدن فلوت یا شنیدن صدای فلوت در خواب ابن سیرین.

ابوا یکی از آلات موسیقی است که با دمیدن در داخل و کنترل نازل هایی که هوا را بیرون می آورند برای تولید ملودی با صدایی شیرین و پرطنین استفاده می شود. صاحب آن یا برای بیننده.

در این مقاله به معانی آنچه مفسر امام محمد بن سیرین در تعبیر و تعبیر اشاره کرده است و معانی دیدن فلوت در خواب یا شنیدن صدای فلوت به تنهایی یا با طبل و برخی موسیقی های دیگر می پردازیم. سازها

بهترین آنچه در خواب در مورد فلوت ذکر شد

فلوت: در خواب، و هر کس در خواب صدای قلاق را بشنود، مژده ای است که به او می رسد مربوط به پولی است که برای کار به خارج از کشور رفته است، یا پسری که برای کسب علم و کسب علم به خارج از کشور سفر کرده است. فلوت را می گیرد و در دهان می گذارد تا صداهایی مانند کسانی که درباره آن آواز می خوانند در بیاورد، زیرا اوست که یک نفر را سوگوار می کند.

هر کس در دست خود ببیند که فلوت در آن می وزد و انگشتان خود را بر خروجی فلوت بگذارد زیرا در استفاده از آن کامل است. قرآن را یاد می گیرد، آنچه می خواند می داند، و هر کس فلوتی را از مقامی بگیرد یا به او داده شده، از او رهبری می گیرد و از وسوسه نجات می یابد، و حتی گفته شد: هر که آن را ببیند به تقوا می رسد. و بلندی با انزوایی که با آن خود را از مردم جدا می کند.

هر کس مردمی را در مهمانی خود گرد آورد و در آن زبوری باشد که گوش ها را شاد کند، دلیل بر آن است که بر آنان پیشوایی خواهد کرد و پادشاهی بر سر آنان تاج می گذارد و صدای نافذ اگر شنيده شده از دور حكايت از بازگشت غايب دارد و هر كه به جاي نامعلومي دعوت شود كه در آن نعمات و نوشيدني فراوان باشد و ميوه آن همه جا باشد، به شهادت مي رسد.

هر کس در درگاه امام یا سلطانی عود بنوازد و یا در فلوت دمد، در صورتی که شایسته حکومت باشد، حجت می‌جوید و به دست می‌آورد، و توانایی نواختن، دلیل بر تسلط بر امر بزرگ است، و هر کس به آن ضربه بزند. عود در خواب و ریسمان عود با او قطع می شود، این نگرانی است که از بین می رود.

و اما کسى که ببیند دخترى در حال نواختن دف است یا بر دف مى‏زند، این امر نیکى است که مردم شاهد آن هستند و بر بینا یا صاحب آن کنیز تأثیر مى‏گذارد و فلوت در دست مرد با شهرت و بلندى است که آوازه خود را در میان مردم می افکند و در خواب به نیک سرایی معانی سود از تجارت را می گوید و گفته می شود: دمیدن در فلوت پیشوای نوازنده است و موعظه ای است برای کسانی که خود را می بینی.

شر آنچه در رؤیت فلوت در خواب ذکر شد

تعبیر خواب شنیدن صدای حباب در خواب ابن سیرین

هر کس قومی را به رقص و فحشا دعوت کند در امر بزرگی وارد می شود که از انجام آن پشیمان می شود و شنیدن عود یا نغز به معنای سرگرمی باطل یا سخنی است که درست نیست، اهل آن دکان و در شنیدن فلوت نزدیک، معانی غم و اندوه.

هر که ببیند در خانه اش جماعتی از زبور می نوازند، اینها زنانی هستند که در عزاداری یا بیماری همه گیر جمع شده اند، و هر کس مزمور را در دست مریض ببیند که در درونش می دمد، نزدیک است بمیرد و صدای طبل سخنی باطل و بی اساس است و اگر صاحب آن در حال رقص و فریاد باشد، مصیبت است.

هر کس در خانه خود شادی یا عروسی ببیند و در آن نواختن و آلات موسیقی و ناز باشد، این مصیبت است و طبل در دست زنان دروغ و دروغ است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا