تعبیر خواب دیدن شیشه شکسته یا شکستن بطری و فنجان در خواب

تعبیر خواب دیدن شیشه شکسته یا شکستن بطری و فنجان در خواب

در کتب تعبیر خواب ابن سیرین آمده است، مانند کتاب تعبیر خواب بزرگ، به معنای تعبیر خواب دیدن شیشه شکسته یا خرد کردن بطری به قطعات کوچک یا فنجان در خواب.

تعبیر خواب دیدن شیشه شکسته یا شکستن بطری و فنجان در خواب

انسانها در طول زندگی روزمره خود از فلزات و سایر مواد پلاستیکی و شیشه ای برای اداره امور دنیوی و خصوصی خود با هدف حفظ غذا و نوشیدنی و اموال از پول استفاده می کنند. با این حال، شیشه هنوز جایگاه اصلی خود را به عنوان یک جایگزین ایمن و موثر در تمام این جنبه ها حفظ کرده است.

در دنیای تعبیر خواب و معانی رؤیا، تعابیر مختلفی از دیدن شیشه در خواب بر اساس تطبیق پذیری آن داریم، تعبیر خواب دیدن شیشه شکسته در خواب چیست؟ تعبیر خواب دیدن شکستن بطری در خواب چیست؟ خوبی در دید شیشه چه آثاری دارد؟ منظور از شر در این بینش چیست؟ به یاد می آوریم که امام محمد بن سیرین در این باره چه فرمود.

بهترین معانی که در تعبیر خواب آمده است

لیوان در خواب نشان دهنده مقدار زیادی پول است که بینا در کار خود به دست می آورد یا از ارثی که از یکی از اقوام یا همسرش به دست می آورد و هر کس شیشه را شکست یا بطری را خرد کرد، دلیل بر پول زیادی است که به نفع بیننده است و شیشه های پاک مربوط به زنان است زیبا در ظاهر و زیبا در شکل و خلق و خوی چون ذات آنها یکی است در آنها زیبایی است که بیننده را خشنود می کند و لیوان از این جهت اشاره به ازدواج دارد. از مجردها

هر کس بطری را بشکند یا لیوانی از شیشه را خرد کند یا به قطعات پراکنده بکوبد، این دلیل بر کار سختی است که سایه آن بیننده را مال و منفعت می آورد و پسران، برکت حاصل می شود.

هر کس در خواب شیشه های شکسته را از زمین جمع کند، دلیل بر تلاش بیننده در جمع آوری مالی است که برای رزق و روزی او کفایت می کند، چه سود یا خیری برای او می آورد.

هر که ببیند خانه‌اش از شیشه‌های ضخیم است که در هم شکسته نمی‌شود، این دلیل بر اندوختی است که جز در سود و منفعت نمی‌رود، و هر که ببیند شیشه‌های شیشه‌ای در خانه‌اش جمع می‌شوند، زنان به شادی و عروسی وارد خانه او می‌شوند. ریشه نام زنان با بطری است.

هر کس با پاهای برهنه بر شیشه های تیز پا بگذارد و پوست پایش را بخراشد و یا او را آزار دهد، دلیل بر این است که در کار و پیشه اش کمی با مشکل مواجه است و دیدن شیشه شفاف در آن، نشانه آن است. افشای اسرار که بیننده پنهان می کند; زیرا که لیوان آنچه را که در آن است پنهان نمی کند و دارو در شیشه ای است که در آن نشانه کسب علم و دانش است.

هر که بطری پر از شراب را ببیند و آن را بگیرد و بکوبد یا شیشه دور آن را بشکند، دلیل بر تغییر حال از نافرمانی یا توبه و از فقر به مال است و نوشیدن آب در آن شیشه نشانه است. به دست آوردن پول، و هر کس لیوان شکسته را پس از شکستن فنجان یا بطری بخورد، دلیل بر قدرت و توان اوست.

هر کس لیوان را بجود و تف کند، دلیل بر دفع ضرر است و پایان فقر و نگرانی و گرفتاری و نوشیدن آب در جام پر از آب در آن، نشانه پسری است که همسرش با اوست. خواب بیننده در بیداری خود را حمل می کند.

شر آن چه آمد در تعبیر خواب معانی

شیشه رنگی که درون خود را پنهان می کند در رؤیت به پول مشکوک یا سوء ظن وارد شده به اموال و فرزندان اشاره دارد و با افزایش رنگ تیره تر و شدت پنهان شدن آنچه در آن است و صدف های مروارید برای آن ها بدگمان می شود. کسی که آن را در خواب دید، پنداشت که آن شیشه روشن است، این دلیل بر نفاق است، و آنچه در او متصف است روح برتر از خلقت و غرور است.

افتادن لیوان بر روی زمین اگر خالی از آب در آن باشد نشان دهنده مرگ مادر پس از تولد فرزند است، اما اگر فنجان و آب داخل آن بشکند مرگ فرزند و مادر است. و ریختن آب روی زمین با یکپارچگی لیوان تنها دلیل بر مرگ جنین است و صاحب صنعت شیشه مردی مسی است که نشان از کنیزان دارد و لیوان به رنگ کدر، غرور است و غرور.

شیشه اشاره به معانی مرگ و فنا دارد، زیرا امری است که به دلیل سرعت شکستن و شدت ذوب آن باقی نمی ماند; منشأ آن ریگ است و اندک لیوان دغدغه اندک است و هر که با شیشه جواهرات بخرد دنیا را با آخرت عوض کرده و بدون توبه از گناه پیروی کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا